Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№………….

гр.Добрич, 18.01.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Добрички районен съд, наказателна колегия, осемнадесети състав

в публично съдебно заседание на 09.01.2019г, в състав:

Съдия: Веселин Иванов Николов,

при  участието  на  съдебен  секретар  : Стела Димова   ,

 разгледа  н.а.х.д.№ 982 по описа на ДРС за 2018г.

Производството е образувано по жалба на И.Т.К. с ЕГН**********  срещу наказателно постановление № 18-0851-001500 от 18.07.2018 год. на  Началник Сектор  ПП към ОД на МВР гр. Добрич.

С атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя за нарушение на чл.140 ал.1  от ЗДвП и на основание чл.175 ал.3 пред.1 от ЗДвП  е наложена глоба в  размер на  200/двеста/ лева  и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца и на основание Наредба №1з-2539 на МВР се отнемат общо 10/десет/ точки .

 По същество жалбоподателят оспорва НП като неправилно и незаконосъобразно. Редовно призован  не се явява лично в съдебно заседание и  се представлява от адвокат С.С.  от ДАК.

Въззиваемата страна не представлява и не изразява становище за законосъобразност на атакуваното НП.

Независимо от основанията, посочени от въззивника, съдът подложи на цялостна преценка атакуваното наказателно постановление, при което констатира следното:

Жалбоподателя ,като водач на лек автомобил – *** при следните обстоятелства: Управлява мотопед марка *** - сиво на цвят с номер на рама ***, като мотопедът не е регистриран по надлежния ред и е без регистрационен номер поставен на определеното за целта място. НП се издава на основание постановление от 21.06.2018 г, изх. № 876/13.07.2018 г. по описа на Районна прокуратура гр.   Добрич, по ДП № 430/2018 г. по описа на Първо РУ – Добрич.Жалбоподателя  е извършил следното административно нарушение-управлява МПС, което не е регистрирано по надлежният ред.На база така Постановление на ДРП от 21.06.2018 по ДП №430/2018 по описа на Първо РУ гр. Добрич  е съставено наказателно постановление № 18-0851-001500 от 18.07.2018 година на Началник Сектор ПП към ОД на МВР гр. Добрич.

Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на актосъставителя – Д.Ж.Д.  и св. Й.С.К., З.К.З. ,К. Т. Д. и П. И. К..

В административното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните и материалните правила касаещи атакуваното наказателно постановление.

Настоящият състав констатира допуснато процесуално нарушение на разпоредбата на чл. 57 ал.1 т.5 от ЗААН, а именно в атакуваното наказателно постановление липса датата на извършеното нарушение.Така описаното нарушение се явява от абсолютните тъй като същото пречи на жалбоподателя да разбере в какво се състои административното нарушение и по този начин му се пречи да организира своята защита.Отделно от гореописаното в НП е отразено „****” при условие ,че се касае за мотопед.

Административното нарушение е описано в материално-правната разпоредба на чл.140, ал.1 от ЗДвП, а санкционната норма в чл.175, ал.3 отново от ЗДвП, видно от съдържанието на санкционната норма са предвидени наказания за две отделни нарушения, а именно: първо за водач, който управлява МПС, което не е регистрирано по надлежния ред и второто нарушение, което е отделно и самостоятелно: за водач, който управлява МПС, което е регистрирано, но е без табели с регистрационни номера. В обстоятелствената част на издаденото наказателно постановление е посочено едновременно ,че мотопеда не е регистриран по надлежния ред и без регистрационен номер на определеното за целта място. Така направеното описание се отнася и до двете хипотези на чл.175, ал.3 от ЗДвП и не става ясно за коя от тях е наказано лицето. Съответно жалбоподателят не може да разбере колко по вид нарушения са му вменени като отговорност. Налице е още едно противоречие на материално-правните разпоредби.

 Констатациите на наблюдаващия делото прокурор от ДРП, описани в постановлението за прекратяването на наказателното производство, което е било образувано срещу жалбоподателя се достига до извода ,че се касае за маловажно нарушение  . Следователно безспорно са налице основания за прилагане на чл.28 от ЗАНН, а за да се прецени дали един случай е маловажен по силата на препращащата разпоредба на чл.11 от ЗАНН следва да се приложи и разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК, до каквито между впрочем правни изводи е достигнал и представителя на държавното обвинение.В настоящият случай се касае за проява с изключителна ниска степен на обществена опасност и е следвало административнонаказващия орган да приложи разпоредбата на чл.28 от ЗААН.

  Предвид горното, обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено.

Воден от изложените фактически констатации и правни изводи, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И :

 

        ОТМЕНЯ НП № 18-0851-001500 от 17.08.2018 год. на  Началник Сектор ПП към ОД на МВР гр. Добрич, с което на И.Т.К. с ЕГН********** за нарушение  на чл.140 ал.1  от ЗДвП и на основание чл.175 ал.3 пред.1 от ЗДвП  е наложена глоба в  размер на  200/двеста/ лева  и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца и на основание Наредба №1з-2539 на МВР се отнемат общо 10/десет/ точки .

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от уведомяването на страните по реда на АПК.

 

Районен съдия:                       .