Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№………….

гр.Добрич, 30.01.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Добрички районен съд, наказателна колегия, осемнадесети състав

в публично съдебно заседание на 09.01.2019г, в състав:

Съдия: Веселин Иванов Николов,

при  участието  на  съдебен  секретар  : Стела Димова   ,

 разгледа  н.а.х.д.№ 529 по описа на ДРС за 2018г.

Производството е образувано по жалба на „****” АД с ЕИК ******** с управител Т.И.Г. срещу наказателно постановление № 74/17.04.2018 год. на  Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” .

С атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя за нарушение на чл. 44 ал.1 от Закона за водите и на основание чл. 200 ал.1 т.1  б. Б от Закона за водите  е наложена имуществена санкция в  размер на  500 /петстотин/ лева.

 По същество жалбоподателят оспорва НП като неправилно и незаконосъобразно. Редовно призован    се явява лично в съдебно заседание , а се представлява от Главен юрисконсулт П.П. ***.

  Въззиваемата страна   се представлява  от Главен юрисконсулт Ю. Великова   оспорва депозираната жалба и изразява становище за правилност и законосъобразност на атакуваното наказателно постановление.

 Независимо от основанията, посочени от въззивника, съдът подложи на цялостна преценка атакуваното наказателно постановление, при което констатира следното:

На 07.11.2017г., при извършена контролна проверка на място и по документи на обект: Каптаж „Батово - 2", находящ се в землището на с. Батово, община Добричка, област Добрич. Проверката е извършена във връзка с постъпило в БДЧР заявление с вх. № РР-4299/29.05.2017г, от жалбоподателя- "***" АД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, посредством съществуващото водовземно съоръжение - обект на проверката. Съгласно данните, вписани в Регистъра на водовземните съоръжения за подземни води за стопански цели, воден от Директора на БДЧР по реда на чл.118г, ал.3 от Закона за водите, Каптаж „Батово - 2",с регистрационен № 252 018 00760/11.07.2007г. е собственост на жалбоподателя-"****" АД.Към датата на проверката от служители на „Басейнова дирекция „Черноморски район” на място са измерени географските координати на Каптаж „Батово - 2", находят се в землището на с. Батово, община Добричка, област Добрич, както следва: N 43°24'96,6" Е: 027°58'22,5".В хода на проверката е констатирано, че каптажа не е оборудван с измервателно устройство за отчитане на ползваните водни количества.При проверката е установено, че водата от Каптаж „Батово - 2", с дебит 5,3 л/сек., се влива в събирателна шахта с географки координати, измерени при проверката: N 43°24'94,7" Е: 027°58'22,5" и от там част от водата постъпва в Помпена станция „Батово - 1", находяща се в землището на с. Батово, община Добричка, област Добрич а другата част - в с. Батово. Водата постъпила в Помпена станция „Батово - 1" се припомпва в Помпена станция „Батово -2", находяща се в землището на с. Батово, община Добричка, област Добрич, от където по изградена водрпреносна мрежа, стопанисвана и обслужвана от *** оператора, се ползва за питейно-битово водоснабдяване на населени места на територията на област Добрич. Констатираното към датата на проверката водовземане от Каптаж „Батово - 2", находящ се в землището на с. Батово, община Добричка, област Добрич, за питейно-битово водоснабдяване на населени места на територията на област Добрич, със стопанска цел от "*****" АД, е нерегламентирано и без издадено разрешително по реда на чл.44,ал.1 от Закона за водите.С това евое деяние "****" АД е нарушило чл.44, ал.1 от Закона за водите,като е водовземало от подземни води, посредством водовземно съоръжение- Каптаж „Батово - 2", находящ се в землището на с. Батово, община Добричка, област Добрич, за нуждите на дейността на предприятието на нарушителя - питейно-битово водоснабдяване на населението, без издадено разрешително за това.На база така издадения АУАН№ 203-000469  от 04.12.2017 година  е съставено наказателно постановление № 74 от 17.04.2018 година на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” .

Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на актосъставителя  Ж.Х.Х. и свидетелите Е.П.Х. и С.Й.А. ,както и от събраните в настоящото производство писмени доказателства  .

В административното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните и материалните правила касаещи атакуваното наказателно постановление.

От депозираната жалба става ясно ,че жалбоподателя  не призвана вината си за визираното административно нарушение за което е ангажирана неговата административна отговорност.

От събраните доказателства в настоящото производство е видно ,че по категоричен начин се установява , че жалбоподателя е извършил визираното в атакуваното НП административно нарушение.

Разпоредбата на чл. 44, ал. 1, от Закона за водите въвежда като санкционно релевантно всяко поведение, при което физическо или юридическо лице ползва води без наличие на разрешително за това.В конкретния случай жалбоподателят е водовземал от подземни води, посредством процесното водовземно съоръжение - Каптаж „Батово - 2", находящ се в землището на с. Батово, община Добричка, област Добрич, с цел питейно-битово водоснабдяване на населени места на територията на област Добрич, без да има издадено съответното разрешително за това съгласно ЗВ. Тези факти не са отречени от жалбоподателя, т.е. в нито един момент същия не е твърдял наличие на разрешително, нито че не е ползвал водите на каптажа за водоснабдяване на населението. Проверката на БДЧР е инициирана по повод постъпило заявление с вх. № РР-4299/29.05.2017г. от "****" АД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, посредством съществуващото водовземно съоръжение - обект на проверката. В цитираното заявление е заявен за ползване годишен обем на черпене на подземни води от каптажа от 150 000 м3 годишно, равняващ се на дебит 4,8 л/сек., съответстващ на дебита, установен при проверката на БДЧР на 07.11.2017 г. - 5,3 л/сек., с оглед разпоредбата на чл.200 ал.1. Т.1 б."б" от ЗВ.

Дебита на водовземането е необходим с оглед налагането на конкретния размер на санкцията, тъй като санкционираното нарушението е за нерегламентирано водовземане, с оглед налаганото на конкретния размер на санкцията, тъй като нарушението не регламентира водовземането. С оглед определяне размера на санкцията, дебита се установява за определяне на санкцията, а санкционната норма, по която е санкциониран е по б.“б“ на чл.200, ал.1, т.1 от Закона за водите и е от 1-10 л/сек., с оглед което от самата санкционна норма се виждат определени параметри.

Настоящият състав не е съгласен с възражението на жалбоподателя за допуснато нарушение при издаването на АУАН и НП и противоречие между тях.Липсва каквото и за било извършено нарушения на материалните или процесуалните правила .Посочените в НП документи се явява заявлението на „***”АД гр. Добрич с вх. № РР-4299/29.05.2017г, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, посредством съществуващото водовземно съоръжение.Заявлението е известно на жалбоподателя и не нарушава по никакъв начин правото му на защита.Не се явява абсолютно нарушение не упоменаването на алинеята на чл.44 от ЗВ в АУАН.Допуснато нарушение е отстранено в атакуваното НП.

При извършената проверка удостоверена с констативен протокол от 07.11.2017 година в присъствието на представител на *** * се установява по категоричен начин и със свидетелски показания и ДжиПиЕс  мястото на каптажа за когото е подадено заявлението от жалбоподателя и в последствие издаденото НП.

Срока от подаването на заявление от жалбоподателя в настоящото производство на 29.05.2017 година за издаване на разрешение за водовзимане от подземни води ,което е  неокомплектовано с необходимите документи ,до издаване на АУАН 04.12.2017 година обяснява стартирането на административно наказателно производство по отношение на   жалбоподателя.Отделно от това става ясно ,че се използват жалбоподателя - *** оператора  за питейно-битово водоснабдяване на населени места на територията на област Добрич преди да има разрешение.

Споделя се извода ,че нарушението е за първи път ,но правилно и законосъобразно административнонаказващият орган не е приложил хипотезата на чл. 28 от ЗАНН , защото  са настъпили   вреди и за фиска.

Наложеното административно наказание „имуществена санкция” в  размер на 500/петстотин/ лева е към минималния размер предвиден в Закона за водите и съдът приема за относимо към извършеното от жалбоподателя административно нарушение и би реализирало целите на административното наказване предвидени в разпоредбата на чл. 12 от ЗАНН.

  Предвид горното, обжалваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено.

Воден от изложените фактически констатации и правни изводи, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА НП № 74/17.04.2018 год. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” , с което на „***” АД с ЕИК *** с управител Т.И.Г. за нарушение по чл. 44 ал.1 от Закона за водите и на основание чл. 200 ал.1 т.1  б. Б от Закона за водите  е наложена имуществена санкция в  размер на  500 /петстотин/ лева.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от уведомяването на страните по реда на АПК.

Районен съдия:                       .