Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Добрич, 17.01.2019г..

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

          Добричкият районен съд, пети съдебен състав, наказателна колегия, в публично съдебно заседание на деветнадесети ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Председател : Минка Кирчева

 

При участието на секретаря Парашкева Христова, разгледа докладваното от Съдията н.а.х.д. № 8 по описа на Добричкия районен съд за 2018г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Т.С.С., ЕГН: ********** / л. 15 / срещу Наказателно постановление / НП / № 28-0000296 издадено на 24.11.2017г. от Началника на ОО „ АА „ гр. Д., с което на жалбоподателя за нарушение по чл.34, §1, изр. 1-во, пр. 2-ро от Регламент / ЕС / № 165/2014, на основание чл. 93в, ал.17, т.2 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП / му е наложено административно наказание „ глоба”  в размер на 1500 лв.

В жалбата се сочи, че наказателното постановление е незаконосъобразно, алтернативно се иска намаляване размера на наложената глоба, поради несъответствие с имущественото състояние на жалбоподателя.

Жалбоподателят редовно призован за съдебно заседание, не се явява, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Въззиваемата страна - редовно призована, не се представлява в съдебно заседание. В писмено становище / л. 2 / предлага НП да бъде потвърдено.

Добричкият районен съд, като разгледа жалбата и събраните доказателства, намира за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения срок от лице притежаващо активна процесуална легитимация.

Независимо от основанията, посочени от въззивника, съдът подложи на цялостна проверка атакуваният административнонаказателен акт, при което констатира следното:

В административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. АУАН е съставен от компетентно длъжностно лице в присъствие на нарушителя и един свидетел/ свидетел при констатиране на нарушението/, надлежно е връчен на нарушителя и съдържа необходимите реквизити по чл.42 от ЗАНН. Наказателното постановление е издадено от компетентен орган / Заповед № РД-08-249/15.05.2015г. на Министъра на транспортна, информационните технологии и съобщенията, Заповед № 317/01.06.2015г. на ИД на ИА „ АА „ / л. 8 и л. 9 /, в рамките на законоустановения срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН, съдържа реквизитите по чл.57 от ЗАНН и е надлежно връчено на нарушителя.

Предвид изложеното съдът намира, че наказателното постановление е законосъобразно в процесуален аспект.

По отношение на визираното нарушение и приложимия материален закон съдът взе предвид следното:

На 03.11.2017г., около 11.30ч., на изхода на гр. Д., по главен път ІІ-29 по посока за гр. В., пред бензиностанция „ Лукойл „ свидетелите П.М.П. и Т.С.Т. – инспектори при ОО „ АА „ гр. Д. спрели за проверка товарен автомобил марка „ Мерцедес „ с рег. № СА 99 75 ХТ с прикачено полуремарке с рег. № С 35 77 ЕС. От представените в хода на проверката: Товарителница №.........., пътен лист № ........... и заверено копие от лиценз на Общността № ..........издаден на превозвач „..............инспекторите установили, че жалбоподателят извършва обществен превоз на товари, с превозно средство попадащо в обхвата на Регламент № 561/2006г. на ЕИО с монтиран дигитален тахограф, в който не е поставил картата си на водач.

След приключване на проверката, св. П.П. в присъствието и на св. Т.Т. образувал административнонаказателно производство срещу жалбоподателя, като съставил АУАН Серия А-2016 № 237861, с който му вменил административно нарушение по чл.34, §1, изр. 1-во, предл. 2-ро от Регламент № 165 от 2014г.

Въз основа на така съставения АУАН и след извършена служебна проверка в „........, установяваща наличието на издадена на жалбоподателя карта за дигитален тахограф.........., валидна до 10.05.2021г., Началникът на ОО „ АА „ в ГД „ АИ „ гр. Д. издал процесното НП № 28-0000296 на 24.11.2017г., с което на Т.С.С. за вмененото административно нарушение по чл.34, §1, изр. 1-во, пр. 2-ро от Регламент / ЕС / № 165/2014, на основание чл. 93в, ал.17, т.2 от ЗАвП наложил административно наказание „ глоба”  в размер на 1500 лв.

Разпитани в качеството на свидетели П.П. и Т.С.Т. потвърждават констатациите в акта и в наказателното постановление. Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, като обективни и непротиворечиви. В хода на съдебното производство бяха приложени и приобщени към доказателствения материал по делото и следните писмени доказателства и доказателствени средства, относими към предмета на делото: Разпечатка от дигиталния тахограф на управляваното от жалбоподателя МПС, изготвена посредством служебната карта на св. П.П.; справка за издадена карта за дигитален тахограф на името на жалбоподателя; индигирано копие от товарителница, Серия А № 0122415, издадена в с. Д. на 03.11.2017г.; заверено за вярност копие от Пътен лист №.............; Заповед № РД-08-249/15.05.2015г. на Министъра на транспортна, информационните технологии и съобщенията; Заповед № 317/01.06.2015г. на ИД на ИА „ АА „; справка за трудовата заетост на жалбоподателя и за собственост на управляваното от него към момента на проверката ППС; АУАН, серия А-2016 № 237861 от 03.11.2017г. и НП № 28-0000296, издадено на 24.11.2017г. от Началника на ОО „ АА „ ГД „ АИ „ гр. Д..

От правна страна съдът приема жалбата за частично основателна по следните съображения:

Разпоредбата на чл. 34, §1, изрч. 1, пр. 2-ро от Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт / Регламента / задължава императивно водачите да използват тахографски листове или карти на водача всеки ден, през който управляват превозно средство, считано от момента на поемането му.

В хода на съдебното производство по безспорен начин се установи, че непосредствено преди извършената от свидетелите проверка, жалбоподателят е управлявал товарен автомобил, марка „ Мерцедес „ с рег. № СА 99 75 ХТ, с монтиран дигитален тахограф и прикачено полуремарке с рег. № С 35 77 ЕС много след момента на поемането му. Не се спори между страните, че е извършвал обществен превоз на товари, посредством превозно средство, попадащо в обхвата на Регламент № 561/2006г. на ЕИО без да е използвал издадената му карта за дигитален тахограф с №..........., валидна до 10.05.2021г. – също безспорно установени факти в хода на съдебното дирене, посредством кредитираните от съда гласни и писмени доказателства, съдържащи се в показанията на св. П. и Т., и Разпечатка от дигиталния тахограф на управляваното от жалбоподателя МПС, изготвена посредством служебната карта на св. П.П..

Така мотивиран, съдът приема, че бездействието на жалбоподателя, изразяващо се в неизползване на картата на водача на 03.11.2017г., когато е управлявал процесното превозното средство е съставомерно с вмененото му административно нарушение по чл. 34 § 1, изр. 1-во от Регламента, тъй като първото изискване, съдържащо се в Регламента за правилно използване на картата на водача е именно използването й всеки ден, през който водачът управлява превозното средство.

За извършеното нарушение по чл. 34 § 1, изр. 1-во от Регламента, АНО е наложил на жалбоподателя административно наказание „ глоба „ в размер на 1500лв., на основание чл. 93в, ал. 17, т. 2 от ЗАвП, съгласно който „Наказва се с глоба 1500 лв. водач, който при проверка от контролните органи не представи документите, които са регистрирали времето на управление, прекъсванията и почивките му през текущия ден, и тези от предходните 28 календарни дни: карта на водача (ако притежава такава)“. Действително, в процесния случай жалбоподателят не е представил описаните в санкционната разпоредба документи, тъй като не е разполагал с тях, поради неспазване основното изискване, относно правилното използване на картата на водача, определено в чл. 34 § 1, изр. 1-во от Регламента, за което разпоредбата на чл. 93в, ал. 2 от ЗАвП регламентира налагането на наказание „ глоба „ в размер на 500лв.

Предвид гореизложеното, настоящият съдебен състав счита, че обжалваното НП следва да бъде изменено в санкционната си част, като на основание чл. 93в, ал. 2 от ЗАвП размера на наложеното административно наказание „ глоба „ бъде намален от 1500лв. на 500лв., а в останалата част – потвърдено.

Не се споделят възраженията на жалбоподателя за ограничаване правото му на защита – изразяващо се правото му да разбере какво нарушение е извършил и въз основа на какви доказателства му е наложено наказание по следните съображения:

-в присъствието на жалбоподателя е била извършена проверката от свидетелите Т. и П. и именно той е осигурил достъп на св. П. до монтирания в превозното средство дигитален тахограф;

-в АУАН и в НП изчерпателно са посочени: дата - 03.11.2017г., час – около 11.30ч. и мястото на установяване на нарушението – на изхода на гр. Добрич по главен път ІІ-29, по посока за гр. Варна, пред бензиностанция „ Лукойл „, включително е рег. № на управляваното от него пътно превозно средство.

Не е налице и маловажен случай, поради ненастъпването на други общественоопасни последици. Това нарушение се извършва единствено чрез бездействие и попада под хипотезата на т.нар. формални нарушения. Липсата или не на общественоопасни последици е ирелевантна в случая. Нормата е създадена с цел да дисциплинира задължените субекти, като осъществяването на деянието и санкционирането му е необходимо да се преценява с оглед значимостта на обществените отношения, чието гарантиране се цели от законодателя, което следва да е в полза на обществените отношения. / Решение № 475 от 26.11.2015 г. на АдмС - Добрич по к. н. а. х. д. № 520/2015 г. /.

Така мотивиран и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

           

ИЗМЕНЯ НП № 28-0000296 издадено на 24.11.2017г. от Началника на ОО „ АА „ в ГД „ АИ „ гр. Д., с което на Т.С.С., ЕГН: ********** за нарушение по чл.34, §1, изр. 1-во, пр. 2-ро от Регламент / ЕС / № 165/2014, на основание чл. 93в, ал.17, т.2 от ЗАвП му е наложено административно наказание „ глоба”  в размер на 1500 лв., като на основание чл. 93в, ал. 2 от ЗАвП НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание „ глоба „ от 1500лв. на 500лв.

Потвърждава НП в останалата му част.

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба по реда на АПК пред Административен съд гр. Добрич в 14 – дневен срок от уведомяването на страните.

 

Председател:

                                                                                                            / М. Кирчева /