О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Добрич, 02.01.2019 г.

 

ДОБРИЧКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ, деветнадесети състав, в закрито съдебно заседание на втори януари две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДЕНИЦА ПЕТКОВА

 

         като разгледа докладваното от съдия Петкова гр. дело №3599 по описа за 2018г. на ДРС, намира следното:

 

         Производството е образувано по предявени от „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, ЕИК 204219357, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „Трети март” №59, представлявано от изп. директор инж. Димитър Радушев, установителни искове по чл. 422, ал.1 във вр. с чл. 415, ал.1 от ГПК срещу П.П.А., ЕГН **********, с адрес: ***, за признаване за установено, че ответникът дължи на ищеца сумите, предмет на издадената по ч.гр.д. №1840/2018г. на ДРС заповед по чл. 410 от ГПК №1071 от 09.05.2018г., а именно:

         - 1571,30 лева, представляваща главница - задължение за ползвани и неплатени ВиК услуги, за обект, с адрес: гр. Д., за периода от 07.05.2015 г. до 15.11.2017 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението – 08.05.2018 г.  до изплащане на задължението;

         - 295,68 лева, представляваща сбор от обезщетенията за забава в изплащането на всяка една предоставена и незаплатена ВиК услуга, изчислени в размер на законната лихва, считано от изискуемостта, настъпваща в първия ден след изтичане на 30 дневния срок за плащане от датата на фактурирането на услуга, на всяко непогасено фактурирано месечно задължение за предоставена ВиК услуга през посочения по-горе период, до датата на подаване на заявлението, като датата, от която започва начисляването на обезщетението за забава е 31.05.2015 г.;

         С разпореждане от 14.12.2018г., на основание чл. 47, ал. 6 от ГПК, съдът е определил на ищеца едноседмичен срок от получаване на съобщението, в течение на който да представи доказателство за внесена сума в размер на 360 лева по депозитната сметка на съда за назначаване на особен представител на ответника. В разпореждането изрично е указано, че при неизпълнение в срок на указанието, производството по делото подлежи на прекратяване.

         Препис от разпореждането с указанията на съда е връчено на ищеца на 20.12.2018г. Определеният от съда срок е изтекъл на 27.12.2018г. /присъствен ден/. В течение на срока разпореждането не е изпълнено. С молба, подадена по пощата на 28.12.2018г. /входирана в съда на 02.01.2019г./, пълномощникът на ищецът е поискал продължаване на срока по причина, че поради празничните дни на ищеца му е необходимо „техническо време за обработка на информацията”.

         Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 1 от ГПК законните и определените от съда срокове могат да бъдат продължавани от съда по молба на заинтересованата страна, подадена преди изтичането им, при наличие на уважителни причини.

         В настоящата хипотеза искането по чл. 63, ал. 1 от ГПК е направено след изтичането на определяния от съда срок. Поради това, същото следва да се остави без разглеждане. Като последица и на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК исковата молба следва да се върне, а производството да се прекрати.

         Поради прекратяването на производството заповедта за изпълнение не може да влезе в сила и по аргумент на чл.415, ал.5 от ГПК следва да бъде обезсилена - т.13, предл.2 от тълкувателно решение № 4/ 18.06.2014г. по т.д. № 4/ 2013г. на ОСГТК на ВКС.

         С оглед гореизложеното Добичкият районен съд

О П Р Е Д Е Л И :

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД за продължаване на срока за внасяне на депозит за особен представител, даден с разпореждане от 14.12.2018г.

         ВРЪЩА искова молба с вх. рег. №16916/04.09.2018г., с която „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, ЕИК 204219357, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „Трети март” №59, представлявано от изп. директор инж. Димитър Радушев, е предявило срещу П.П.А., ЕГН **********, с адрес: *** искове по чл. 422, ал.1 във вр. с чл. 415, ал.1 от ГПК за установяване вземанията на ищеца, предмет на издадената по ч.гр.д. №1840/2018г. на ДРС заповед по чл. 410 от ГПК №1071 от 09.05.2018г.

          ПРЕКРАТЯВА образуваното въз основа на посочената искова молба гр.д. № 3599 по описа на ДРС за 2018г.

          ОБЕЗСИЛВА иццяло заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 1071/ 09.05.2018г., постановена по ч.гр.д. №1840/ 2018г. по описа на ДРС.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване от ищеца с частна жалба пред Добричкия окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението.

 

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: