Р Е Ш Е Н И Е   №………

град Добрич, 05.12.2018год.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

          Добричкият районен съд, гражданска колегия, шести състав в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември, две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :СОНЯ  ДЖЕНКОВА                                                                                                                                   

 

При участието на секретаря: Калинка Михайлова

разгледа докладваното от районния съдия гр. дело№4460/2018г. по описа на ДРС и за да се произнесе, взе предвид следното:                         

*************

Р   Е   Ш   И :

 

          ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД  сключения на ***г. пред длъжностното лице по гражданско състояние на община Добрич, граждански брак между Я.С.В. с ЕГН ********** и Г.Ж.В. с ЕГН ********** поради сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.

        УТВЪРЖДАВА СПОРАЗУМЕНИЕТО по чл.50 от СК:

        І.Родителски права и лични отношения: Не се обсъждат, доколкото родените от брака деца са навършили пълнолетна възраст.

        ІІ.Ползване на семейното жилище– семейното жилище с административен адрес ***се предоставя за ползване на съпруга Г.Ж.В..

         ІІІ. Имуществени отношения: По време на брака страните са придобили недвижими имоти, които разпределят помежду си, както следва:

1.НИВА – земеделска земя с площ 13,335 дка по нотариален акт, а по скица с площ от 13,336 дка, представляваща имот № ***, парцел 046, масив 026, категория трета, находяща се в землището на с. ***, ЕКАТТЕ **, общ.Добричка, обл. Добрич, местността „** кория“, представляваща имот с идентификатор№ ** по  Кадастралната карта, при съседи: № *.***, който имот остава в дял и изключителна собственост на съпруга Г.Ж.В. с ЕГН ********** ***.

За уравняване на дела си в този имот, съпругата Я.С.В., ЕГН ********** получава сумата от 700лв.;

2.НИВА – земеделска земя с площ от 6.023 дка, представляваща имот № **, парцел 046, масив 041, категория четвърта, находяща се в землището на с. ***, ЕТАТТЕ **, общ. Добричка, обл. Добрич, местността, „***“, представляваща имот с идентификатор № ** по Кадастралната карта, при съседи: № ***, който имот остава в дял и изключителна собственост на съпруга Г.Ж.В. с ЕГН ********** ***;

За уравняване на дела си в този имот, съпругата Я.С.В., ЕГН ********** получава сумата от 400лв.;

3.Дворно място с площ от 1350 кв.м., находящо се в с. ***, ул. „*** *** по регулационния план на селото, ведно с построената в него КЪЩА, състояща се от три стаи, кухня, коридор и изба и стопански постройки, който имот остава в дял и изключителна собственост на съпруга Г.Ж.В. с ЕГН ********** ***;

За уравняване на дела си в този имот, съпругата Я.С.В., ЕГН ********** получава сумата от 1200лв.;

4.Дворно място, находящо се в ***, представляващ дворно място с площ от 110 кв.м. ид.част от дворно място, цялото с площ от 322 кв.м. по нотариален акт, а по скица 325 кв.м. пл. № 4915, м кв. 84 по плана на града, представляващ поземлен имот с идентификатор № *** КК на гр. Добрич, ведно с построената в това място КЪЩА за живеене от две стаи, кухня и натурно помещение, със застроена площ от 61 кв.м., предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, представляваща имот с идентификатор № *** по КК на гр.  Добрич, който имот остава в дял и изключителна собственост на съпруга Г.Ж.В. с ЕГН ********** ***;

За уравняване на дела си в този имот, съпругата Я.С.В., ЕГН ********** получава сумата от 6700лв.;

Я.С.В., ЕГН ********** получава общо сумата от 9 000 /Девет хиляди/ лева уравнение, като с подписването на настоящото споразумение декларира, че е получила сумата изцяло в брой.

        IV.Фамилно име:

        След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – ***.

        V.Издръжка между страните:

        Страните след прекратяване на брака с развод не си дължат издръжка един на друг.

         ОСЪЖДА Я.С.В. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Добрички районен съд ДТ по допускането на развода в размер на 20лв. и ДТ върху полученото имущество в размер на 180лв.

         ОСЪЖДА Г.Ж.В. с ЕГН ********** с адрес: *** да заплати по сметка на Добрички районен съд ДТ по допускането на развода в размер на 20лв. и ДТ върху имуществото получено в дял в размер на 237,42лв.

         РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, а споразумението може да се атакува само по исков ред.

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :     ..................