Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

гр. Добрич, 07.12.2018 г.

 

ДОБРИЧКИ  РАЙОНЕН  СЪД   ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ   в публично съдебно заседание на  двадесет и трети ноември  две хиляди и осемнадесета година  в състав:

                                                       СЪДИЯ: АЛБЕНА  КОЛЕВА

При секретар ДИАНА Й.  разгледа докладваното от районния съдия гр.дело № 3050/2018г.  по описа на ДРС и за да се произнесе взе предвид следното:

    Предявен е иск от С.М.Ж. срещу „Аякс – 1” ЕООД  за признаване за незаконно уволнение , извършено със заповед N 13/22.05.2018г., отмяна на уволнителната заповед и възстановяване на ищеца на длъжността , заемана преди уволнението.

        В срока  по чл.131 ГПК ответникът е депозирал отговор на исковата молба.

                Ищецът твърди, че работил при ответника по безсрочен трудов договор като „***” с място на работа ***с.К., общ.Д. Трудовият договор бил прекратен със заповед N 13/22.05.2018г. на основание чл.328,ал.1,т.6 КТ-поради липса на необходимо за  длъжността ***. Заповедта била връчена на  ищеца на 23.05.2018г.

                Предявен е иск по чл.344,ал.1, т.1  и  т.2 КТ.

     Доводи на ищеца: С нова длъжностна характеристика ответникът възложил на ищеца нови трудови функции, които не бил изпълнявал по силата на  трудовия договор. Новите задължения обективно не можели да бъдат изпълнявани от „***”. Запазено било наименованието на длъжността на ищеца, но трудовите задължения били различни от досегашните. Уволнението било тенденциозно и самоцелно, като с посоченото основание на чл.328,ал.1,т.6 КТ  се заобикаляла процедурата по „съкращаване на щата” и закрилата  на чл.333,ал.1 и 4  КТ. Въвеждането на изискване за „***” било формално. Нямало промяна в характера и обема на работа.

  Възражения на ответника: Не били въведени нови трудови функции. Работодателят променил изискванията на *** и квалификация по своя преценка и това не подлежало на съдебен контрол. Ответникът поискал от ищеца доказателства за нужното ***, но такива доказателства не били представени. Уволнението било  законосъобразно.

     Между страните не се спори наличие на трудово правоотношение към момента на дисциплинарното уволнение.

     Спори се законосъобразно ли е уволнението , респ. налице ли е основанието на чл.328,ал.1, т.6 КТ.

       По делото са  събрани писмени и гласни доказателства. Извършена е съдебно- графологична експертиза  на подпис в графа ”работник” на длъжностна характеристика  от 29.04.2013г.

       След като съобрази становищата на страните и обсъди доказателствата по делото съдът намира от фактическа и правна страна следното:

      Фактите:

       Със Заповед N 13/22.05.2018г.  на управителя на ответното дружество трудовото правоотношение между страните е прекратено на основание чл.328,ал.1,т.6 от Кодекса на труда, тъй като работникът не притежава необходимото *** за заемане на длъжността „***”.

       Представена е Заповед N 11/14.05.2018г. на управителя на ответното дружество, с която работодателя определя изискване за изпълнение на длъжността „***” завършване на ***.

        Ищецът има  ***, специалност „***”- Диплома от Техникума ****, квалификация „****”.

        В представения препис – извлечение от трудова книжка е отразено, че ищецът е работил при ответника  за времето от м.07.2005г. до 01.01.2018г.   на длъжност „***” 

 Представени са длъжностна характеристика от  29.04.2013г. и 18.05.2018г. Според първата , за длъжността се изисква ***; според втората -  ****

В представения препис – извлечение от трудова книжка е отразено, че ищецът е работил при ответника  за времето от м.07.2005г. до 01.01.2018г.   на длъжност „***” .

        Съдебно- графологичната експертиза дава заключение , че  подписът в графа „Подпис” в длъжностна характеристика  от 29.04.2013г. , е положен от ищеца С.М.Ж..

       На въпроси по реда  на чл.176 ГПК управителят на ответното дружество дава отговор, че  естеството на работа ищеца се състояло в *******, която изгражда , поддържа и ремонтира ВиК инсталацията в  целия ***/ местоработата на ищеца/, осигурява правилната подредба на съоръженията в **** и тяхната ***. Тези дейности са подготвителни и предпоставят качествено производство в ***. На ищеца не е възлагана работа по длъжностна характеристика- издаване  на документи, свързани с работата на ****. Не е възлагана също и работа  -  контрол на съществуващата техническа документация във връзка с работата на ****.

         Ищецът ангажира гласни доказателства- разпит  на двама свидетели.

         Св.Д./ без родство/   и св.П./ без родство/  дават  сведения , че ищецът се водел **** на 3-4 ***** общи работници. Разпределял им работата сутрин. Естеството на работа на бригадите било нареждане на скари по халетата, ВиК, поддръжка на халетата , като ищецът работел заедно с общите работници. Халетата се подготвяли за строителни дейности. Ищецът не е подписвал договори. За животните се грижел ветеринарен лекар. Основно ищецът бил по ремонти, преди всички ВиК аварии.

     Правни изводи:

        Понятието  „длъжностна характеристика” няма легална дефиниция. Чрез нея работодателят запознава работника/служителя с естеството на работа. Длъжностната характеристика няма нормативно определени съдържание и задължителни реквизити. На практика тя предоставя информация за образователните и квалификационните изисквания за заемане на длъжността, изискуемо ниво на чуждоезикова подготовка, организационните връзки и взаимоотношения в рамките на съответното организационно ниво, придобитият от работника професионален опит, детайлно описания на неговите трудови задължения, необходимостта от познаване на нормативна уредба и други документи , свързани с изпълнение на работата и други специфични изисквания.

        Изискванията, на които трябва да отговаря един работник по отношение на *** и професионална квалификация, могат да бъдат установени в нормативен акт или от работодателя с длъжностната характеристика. Работодателят има право с длъжностната характеристика да промени образователните изисквания за определена длъжност, ако те не са установени с нормативен акт. Преценката , какви изисквания да въведе да въведе работодателят за определена длъжност, е преценка за целесъобразност и зависи от волята му. Съдът не може да изследва въпроса дали е имало обективна необходимост от такава промяна или не. Важно е, новата длъжностна характеристика да бъде доведена до знанието на работника преди уволнителната заповед. Промяната в изискванията за *** трябва  да е настъпила след сключване на трудовия договор и да се отнася за длъжността, която е заемал работника по силата на трудовото правоотношение.

           Съдът намира за доказано по безспорен начин, че е налице основанието  на чл.328,ал.1,т.6  от Кодекса на труда.

           На ищеца е връчена длъжностна  характеристика от 29.04.2013г. Съдебно-графологичната експертиза доказа, че подписът на адресата  е на ищеца. С длъжностна характеристика от 18.05.2018г. ответникът като работодател, без да променя трудовите функции на ищеца, въвежда изискване за висше ***, каквото ищецът не притежава. Тази характеристика е връчена на ищеца на 18.05.2018г., преди уволнителната заповед. Процесната заповед отговаря на формалните изисквания- съдържа посочване на конкретната разпоредба на чл.328,ал.1,т.6 КТ и описание на правното основание - „Работникът не притежава необходимото *** за заемане на длъжността „***”.

         Уволнението е законосъобразно. Искът е неоснователен и подлежи на отхвърляне.

         Предвид изхода на спора и на основание чл.78,ал.3 ГПК  ответникът има право на разноски. Поради липса на доказателства за сторени разноски по делото, съдът не се произнася по въпроса.

        С тези мотиви съдът

                                            Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявения иск от С.М.Ж. ЕГН ********** ***  срещу  „АЯКС-1”ЕООД  ЕИК …, гр.Д., представлявано от А.Д.Т. - управител за  признаване за незаконно уволнение , извършено със заповед N 13/22.05.2018г., отмяна на уволнителната заповед и възстановяване на ищеца на длъжността, заемана преди уволнението - „***” в ***с.К., общ.Д.

        Решението подлежи на обжалване от страните  пред Окръжен съд гр.Добрич в двуседмичен срок   от 07.12.2018г.  -  датата на обявяването му в регистъра  на съдебните решения.

 

        

                                                      РАЙОНЕН  СЪДИЯ: