-
,
1.8.2018. 31.8.2018.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 1563/2016, XV , . . ... :
16.2.2018.
...
16.2.2018.
2 No 191/2018, XV ... :
8.6.2018.
...
8.6.2018.
3 No 503/2018, VIII ... :
.
19.7.2018.
...
19.7.2018.
4 No 780/2018, XVIII .78 ... :
.
1.8.2018.
...
3.8.2018.
17.8.2018.
5 No 891/2018, VIII , ... :
.
1.8.2018.
...
1.8.2018.
6 No 874/2018, XVIII .78 ... :
.
2.8.2018.
...
3.8.2018.
18.8.2018.
7 No 899/2018, VIII , . . ... :
.
2.8.2018.
...
2.8.2018.
18.8.2018.
8 No 910/2018, XVIII ... :
.
2.8.2018.
...
2.8.2018.
9 No 911/2018, XVIII ... :
.
2.8.2018.
...
2.8.2018.
10 No 912/2018, XVIII , ,, , - , ... :
.
2.8.2018.
...
2.8.2018.
11 No 863/2018, VIII ... :
.
3.8.2018.
12 No 905/2018, VIII ... :
.
3.8.2018.
...
3.8.2018.
13 No 795/2018, XVIII - :
.
7.8.2018.
14 No 929/2018, V ... :
7.8.2018.
...
7.8.2018.
15 No 945/2018, V ... :
8.8.2018.
...
8.8.2018.
16 No 952/2018, XVIII ... :
.
9.8.2018.
...
9.8.2018.
17 No 956/2018, V N.T. :
10.8.2018.
18 No 772/2018, III ... :
.
13.8.2018.
19 No 840/2018, III ... :
.
13.8.2018.
...
13.8.2018.
20 No 955/2018, III N.T. :
.
13.8.2018.
21 No 963/2018, XVI ... :
.
15.8.2018.
...
15.8.2018.
22 No 422/2018, XV ... :
17.8.2018.
23 No 977/2018, XVI ... :
.
17.8.2018.
...
17.8.2018.
24 No 978/2018, XVI ... :
.
17.8.2018.
...
17.8.2018.
25 No 1820/2011, XI ... :
.
20.8.2018.
...
26 No 983/2018, III ... :
.
21.8.2018.
...
21.8.2018.
27 No 988/2018, XV ... :
21.8.2018.
...
21.8.2018.
28 No 801/2018, III ... :
.
22.8.2018.
...
22.8.2018.
29 No 875/2018, XV .78 ... :
22.8.2018.
...
30 No 971/2018, XVI ... :
.
22.8.2018.
...
22.8.2018.
30.8.2018.
31 No 1000/2018, XVI .. :
.
22.8.2018.
..
22.8.2018.
32 No 1000/2018, XVI .. :
.
22.8.2018.
..
30.8.2018.
33 No 557/2018, VIII 1 :
.
27.8.2018.
34 No 771/2018, XVI ... :
.
28.8.2018.
35 No 814/2018, VIII ... :
.
28.8.2018.
36 No 1016/2018, XV ... :
28.8.2018.
...
28.8.2018.
37 No 1039/2018, XVI ... :
.
28.8.2018.
...
28.8.2018.
38 No 730/2018, XVI ... :
.
30.8.2018.
39 No 1057/2018, III ... :
.
30.8.2018.
...
30.8.2018.
40 No 659/2018, VIII :
.
31.8.2018.
41 No 1051/2018, XV ... :
31.8.2018.
...
31.8.2018.