П Р О Т О К О Л

гр. Добрич, 02.08.2018 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД               ОСЕМНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

На втори август две хиляди и осемнадесета година в публично  заседание в следния състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. НИКОЛОВ

Секретар: Стела Димова

Прокурор: ПАВЕЛ ЛЮБЕНОВ

Сложи за разглеждане докладваното от Районен съдия НИКОЛОВ НОХД № 911 по описа за 2018 г.
На именното повикване в 9,35 часа се явиха:

         ОБВИНЯЕМИЯТ: С.Н.Г. – Редовно призован. Явява се лично, представлява се от адв. В.К. ***, редовно упълномощен от досъдебното производство.

ДОБРИЧКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – Редовно уведомена, се представлява от прокурор Павел Любенов.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за давен ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Председателят пристъпва към проверка самоличността на обвиняемия.

Обвиняемият: С.Н.Г. роден на *** ***, ЕГН **********.

 

Председателят на основание чл.274 от НПК разяснява на обвиняемия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му по НПК, като обявява имената на председателя на състава, съдебния секретар и прокурора.

Адв. К.: Не правим възражение срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

Обвиняемият: Запознат съм с правата си по НПК.

 

Съдът ДОКЛАДВА постигнато между прокурор Павел Любенов при РП - Добрич и защитника на обвиняемия С.Н.Г. - адв. В.К. споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 666/2018г. по описа на Първо РУ на МВР гр. Добрич.

 

Прокурорът: С обвиняемия и защитника му сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го приемете и одобрите.

Адв. К.: Моля да приемете и одобрите представеното споразумение.

 

Съдът прочита и вписва в съдебния протокол съдържанието на споразумението.

С.Н.Г. роден на *** ***ЕГН **********

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.06.2018 г., в град Добрич, по път II-27 (на изхода на град Добрич до паркинг „Цимерман”) управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***”, модел „*** с рег. № *** (полски регистрационне номер) след употреба на наркотични вещества – амфетамин и метаамфетамин – престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.3 от НК и чл.381, ал.4 от НПК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от 3 /три/ години.

На основание чл.343б, ал.3 от НК и чл.381, ал.4 от НПК във вр. чл.57, ал.2 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание „ГЛОБА“ в размер на 400 /четиристотин/ лева.

На основание чл.343г, във вр. чл.343б, ал.3, във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК и чл.57, ал.2 във вр. с чл.49, ал.1 от НК на обвиняемия се налага наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 7 /седем/ месеца, като на основание чл. 59, ал.4 от НК се приспада времето, през което е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред, считано от 29.06.2018 г.

На основание чл.381, ал.5, т.4 от НПК възпитателната работа със С.Н.Г. до изтичане на изпитателния срок по чл.66, ал.1 от НК да бъде възложена на съответното РУ на МВР по местоживеенето му.

Вещественото доказателство по делото касета (приставка) за техническо средство „DRAGER DRUG TEST 5000STK6 /“ДРЕГЕР ДРЪГ ТЕСТ 500 СТК6“/, следва да остане по делото до нормативно установения срок за съхранение на същото в архив, след което да бъде унищожена.

Съдът, с оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, приканва обвиняемия да отговори на въпросите по чл.382, ал.4 от НПК.

Обвиняемият: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

 

Съдът поканва страните към подписване на настоящия протокол от съдебното заседание по одобряване на постигнатото споразумение.

П О Д П И С И :

 

ПРОКУРОР – ПАВЕЛ ЛЮБЕНОВ:                               ..........................

 

 

ОБВИНЯЕМ С.Н.Г.: ..........................

 

 

ЗАЩИТНИК АДВ. В.К.:                      ..........................

 

Съдебното производство по НОХД № 911/2018 г. по описа на Районен съд – гр. Добрич е образувано въз основа на внесено споразумение на осн. чл.381, ал.1 от НПК, постигнато между Районна прокуратура – гр. Добрич, представлявана от прокурор Павел Любенов, обвиняемия С.Н.Г. и защитника му адв. В.К. за прекратяване на наказателното производство по ДП № 666/2018г. по описа на Първо РУ на МВР гр. Добрич.

Съдът, на осн. чл.382 от НПК разгледа постигнатото споразумение, чието съдържание е отразено в протокола от съдебното заседание от дата 02.08.2018 г. и е подписано от всяка една от страните.

След като обсъди постигнатото споразумение, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала. Обвиняемия С.Н.Г. декларира, че разбира повдигнатото срещу него обвинение, обстоятелството, че е виновен, последиците от споразумението и съгласието си с тях, обстоятелството, че е подписал същото доброволно и че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Воден от изложеното и на осн. чл.382, ал.7 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И: №
 

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура гр. Добрич, представлявана от прокурор Павел Любенов, обвиняемия С.Н.Г. и защитника му адв. В.К. ***, споразумение за прекратяване на наказателното производство по ДП № 666/2018г. по описа на Първо РУ на МВР гр. Добрич, по силата, на което:

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Н.Г. роден на *** ***н, ЕГН **********

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.06.2018 г., в град Добрич, по път II-27 (на изхода на град Добрич до паркинг „Цимерман”) управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка ***”, модел „***” с рег. № **** (полски регистрационне номер) след употреба на наркотични вещества – амфетамин и метаамфетамин – престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.3 от НК и чл.381, ал.4 от НПК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от 3 /три/ години.

На основание чл.343б, ал.3 от НК и чл.381, ал.4 от НПК във вр. чл.57, ал.2 от НК му НАЛАГА наказание „ГЛОБА“ в размер на 400 /четиристотин/ лева.

На основание чл.343г, във вр. чл.343б, ал.3, във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК и чл.57, ал.2 във вр. с чл.49, ал.1 от НК на обвиняемия се налага наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 7 /седем/ месеца, като на основание чл. 59, ал.4 от НК се приспада времето, през което е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред, считано от 29.06.2018 г.

На основание чл.381, ал.5, т.4 от НПК възпитателната работа със С.Н.Г. до изтичане на изпитателния срок по чл.66, ал.1 от НК да бъде възложена на съответното РУ на МВР по местоживеенето му.

Вещественото доказателство по делото касета (приставка) за техническо средство „DRAGER DRUG TEST 5000STK6 /“ДРЕГЕР ДРЪГ ТЕСТ 500 СТК6“/, следва да остане по делото до нормативно установения срок за съхранение на същото в архив, след което да бъде унищожена.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 911/2018г. по описа ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 9,40 ч.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 02.08.2018 г.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         СЕКРЕТАР: