ПРОТОКОЛ

           2018 година                                                            град Добрич

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                                XVIІ СЪСТАВ

На  ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ  ЮЛИ                                      2018 година

В разпоредително  заседание в следния състав:

 

                         Председател: РОМЕО СИМЕОНОВ

                        Съдебни заседатели: 1.

                               2.

 

Секретар: ТЕОДОРА ДИМОВА

Прокурор: МАРИНЕЛА МАРЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Симеонов НОХД № 667

по описа за 2018 г. на Районен съд - Добрич.

На именното повикване в 13:30 ч. се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Г.С.С. – редовно уведомен от предходно съдебно заседание, явява се лично, не се представлява от упълномощен защитник.

ДОБРИЧКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - редовно призована, представлява се от прокурор Марчева.   

 

Съгласно протоколно определение от предходно съдебно заседание съдът е допуснал предоставянето на правна помощ на подсъдимия.  Съгласно уведомително писмо на ДАК с рег.№ 745/17.07.2012г. за служебен защитник на подсъдимия е определена адв. М.З. от ДАК.

ПОДСЪДИМИЯТ: Съгласен съм да ме представлява адв. З..

          АДВ. З.: Запозната съм с материалите по делото, приемам защитата.

Съдът

          О П Р Е Д Е Л И:

          НАЗНАЧАВА за служебен защитник на подсъдимия Г.С.С.  адв. М.З. от ДАК.

 

        По отношение на книжата по делото съдът докладва: Призовките до страните са надлежно оформени, удостоверяващи редовно призоваване на страните. Разпореждането на съда от 05.06.2018 г. е получено от страните в срок.

 

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

          АДВ. З.: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в съдебно заседание, тъй като се явяват всички лица по чл.247б от НПК, съгласно разпореждането за насрочване на разпоредително заседание, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът пристъпва към проверка самоличността на явилите се лица.

ПОДСЪДИМИЯТ Г.С.С. ЕГН: **********

Председателят на състава провери връчени ли са преписите и съобщенията по чл.247б от НПК и констатира, че подсъдимият Г.С.  е получил препис от обвинителния акт съгласно изискването на чл.311 ал.1 т.2 от НПК.

Председателят на състава разясни правата на явилите се лица правата по НПК, както и за последствията от влязло в сила определение по въпросите на чл.248 ал.1 т.3 от НПК.

 

Искания за отвод не постъпиха.

 

Съдът счита, че са налице условията за провеждане на разпоредителното заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ

СЪДЪТ пристъпва към изслушване становищата на страните по въпросите по чл. 248 ал. 1 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Г-н Председател, считам, че делото е подсъдно на Районен съд – Добрич, няма основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. Не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници. По т.4 считам, че са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, тъй като сме постигнали споразумение с подсъдимия. По т.5 не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Не следва да се привлича резервен съдия, съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач, тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Не са налице основания за взимане на мярка за неотклонение. Нямам искания за събиране на други доказателства. Следва делото да се разгледа още в днешно съдебно заседание съгласно правилата на чл.252 от НПК.  

АДВ. З.: Считам, че делото е подсъдно на Добрички районен съд. Няма основания за прекратяване и спиране няма на наказателното производство. Не е допуснато на досъдебното производство съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, пострадалия или неговите наследници. Считаме, че са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, тъй като сме постигнали  и депозирали споразумение с ДРП.  Считам, че не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати, няма необходимост от привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършване на съдебно-следствени действия по делегация. Няма основание за вземане на мярка за процесуална принуда спрямо подзащитния ми.  Нямаме искания за събиране на други доказателства. Желаем делото да се разгледа по реда на Глава ХХІХ от НПК с постигане на споразумение и приключване по този процесуален ред.

ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам становището на адвоката ми. Желая да приключи наказателното преследване спрямо мен по реда на Глава ХХІХ от НПК предвид споразумението, което съм сключил с ДРП.

 

 

Съдът, след като изслуша становищата на страните и взе предвид материалите по делото,  намира следното:

Делото е образувано по внесен от Добричка районна прокуратура обвинителен акт за евентуално извършено от Г.С.С.  престъпление по чл. 343б ал.3 от НК.  

Делото е подсъдно на Районен съд – Добрич. Няма основания за спиране или прекратяване на наказателното производство.

По делото не са допуснати на досъдебното производство съществени процесуални нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемия, пострадалия или неговите наследници.

Налице са основания за разглеждане делото по реда на особените правила, а именно Глава ХХІХ от НПК предвид изявленията на страните за постигнато проекто-споразумение и разглеждане делото по този процесуален ред.

Няма основания делото да се разглежда при закрити врати, да се привлича резервен съдия или съдебен заседател, да се назначава защитник, вещо лице, преводач или тълковник и да се извършват съдебно-следствени действия по делегация.

Няма основания за вземане на мярка за неотклонение спрямо подсъдимия.

С оглед изявлението на страните, че нямат искания за събиране на нови доказателства,  не са налице основания за събиране на нови доказателства по делото.

 

Предвид горното, Съдът на основание чл.248 ал.5 от НПК

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

1. Делото е подсъдно на Районен съд - Добрич.

2. Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство.

3. По делото не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, пострадалия или неговите наследници.

4. Налице са основания  за разглеждане на делото по реда на Глава ХХІХ от НПК.  

5. Няма основания делото да се разглежда при закрити врати, да се привлича резервен съдия или съдебен заседател, да се назначава защитник, вещо лице, преводач или тълковник и да се извършват съдебно-следствени действия по делегация.

6. Няма основания за вземане на мярка за неотклонение спрямо подсъдимия.

7. Не са налице основания за събиране на нови доказателства по делото.

Определението по т.3 и т.6 подлежи на обжалване в седмодневен срок  от днес пред ДОС.

 

 На основание чл.252 ал.1 ал. НПК съдът пристъпва към незабавно разглеждане на делото.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

          АДВ. З.: Да се даде ход на делото.

 

          С оглед становищата на страните съдът намира, че не съществуват процесуални пречки за разглеждане на делото в днешно съдебно заседание, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът запитва страните за искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. З.:  Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

 

С оглед становището на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

И докладва споразумение за прекратяване на наказателното производство на основание чл.384 от НПК по НОХД № 667/2018 г. по описа на ДРС.

ПРОКУРОРЪТ: Г-н Съдия, представили сме споразумение между страните,  което моля да разгледате и одобрите.

АДВ. З.: Г-н Съдия, представили сме споразумение между страните в настоящия наказателен процес, което моля да разгледате и одобрите.

 

С оглед така представеното споразумение, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКАНВА подсъдимия да отговори на въпросите по чл. 382 ал.4 от НПК.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

 

На основание чл.382, ал.1, т.5 от НПК съдът предлага на страните промени в споразумението, както следва:

Възлага на подсъдимия Г.С.С. да заплати сторените по делото разноски в размер на 365.08 лева за експертизи по досъдебното производство, платима по сметка на ОД на МВР гр. Добрич.

ПРОКУРОРЪТ: Не се противопоставям на направеното предложение.

АДВ. З.: Не се противопоставяме на промяната.

 

Съдът на осн. чл.283 от НПК прочита приложените по досъдебно производство 805/2017 г. по описа на Първо РУ  на МВР гр. Добрич доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства.

АДВ. З.: Нямаме искания по доказателствата.

 

С оглед становищата на страните, съдът намери делото за попълнено с необходимия доказателствен материал, обяви съдебното дирене за приключено и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам внесеното от ДРП споразумение за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 805/2017 г. по описа на Първо РУ на МВР гр. Добрич и моля да одобрите същото като непротиворечащо на закона и морала. Налице са всички процесуални и материално-правни предпоставки за произнасянето Ви с определение по реда на чл. 382 ал. VІІ от НПК за одобрение на споразумението.

АДВ. З.: Постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът предоставя на подсъдимия последна дума.

ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът, на основание чл. 382 ал.VІ от НПК обявява текста на споразумението

ПОДСЪДИМИЯТ Г.С.С. СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН  В ТОВА, че на 08.09.2017 г. около 23.20 часа в гр. Д., по ул. „****” до № 1 в посока ул. „*** № 1, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено Клио” с рег.№ *****, след употреба на наркотично вещество – амфетамин, установено по надлежния ред със съдебно-химическа експертиза № 1-103/27.11.2017г. на лаборатория „Съдебна химия” в Клиника по съдебна медицина при МБАЛ „Св. Марина” Варна  и съдебно-химическа експертиза № Е-039/23.04.2017г. на лаборатория по химико-токсилогични изследвания към ВМА – МБАЛ  Варна – престъпление по чл.343б ал.3 от НК

Страните приемат на основание чл.343б ал.3 от НК вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК на подсъдимия да бъде наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца, чието изпълнение на основание чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено за срок от три години.

На основание чл.381 ал.5 т.4 от НПК възпитателната работа в срока на условното осъждане се възлага на съответния инспектор по местоживеене.

          Чл.343г от НК не намира приложение, тъй като подсъдимият е неправоспособен – не притежава свидетелство за управление на МПС.

          На основание чл.55 ал.3 от НК на подсъдимия не се налага наказание „Глоба”.

          Вещественото доказателство – 1 брой плик, съдържащ тест касета от „Dreger Test 5000” с фабр. № ARHJ0017 от проба от подсъдимия Г.С.С. с положителен резултат за въздействие на наркотични вещества, да се остави в срока на съхранение по делото, след което следва да се унищожи.

Възлага на подсъдимия Г.С.С. да заплати сторените по делото разноски в размер на 365.08 лева за експертизи по досъдебното производство, платима по сметка на ОД на МВР гр. Добрич.

 

 

П О Д П И С И:

 

ПРОКУРОР  МАРИНЕЛА МАРЧЕВА:  ............................................

 

АДВ.  М.З.: .............................................................

 

ПОДСЪДИМИЯТ Г.С.С.: ..................

 

 

Съдът, след полагане подписите на страните, се оттегли на тайно съвещание и установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против подсъдимия     прекратено.

 

С оглед изложеното и на основание чл. 382 ал.VІІ от НПК, съдът

 

 

                   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

                                      О П Р Е Д Е Л И : №

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП – гр.Добрич, от една страна, и подсъдимия по НОХД № 667/2018 г. по описа на ДРС лично и представляван от защитника си адв. М.З. от ДАК,  по силата на което

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Г.С.С. ЕГН: **********,

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 08.09.2017 г. около 23.20 часа в гр. Д, по ул. „****” до № 1 в посока ул. „***” № 1, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено Клио” с рег.№ *****, след употреба на наркотично вещество – амфетамин, установено по надлежния ред със съдебно-химическа експертиза № 1-103/27.11.2017г. на лаборатория „Съдебна химия” в Клиника по съдебна медицина при МБАЛ „Св. Марина” Варна  и съдебно-химическа експертиза № Е-039/23.04.2017г. на лаборатория по химико-токсилогични изследвания към ВМА – МБАЛ  Варна – престъпление по чл.343б ал.3 от НК, поради което и на основание чл.343б ал.3 от НК вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК МУ НАЛАГА наказание  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца, чието изпълнение на основание чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено за срок от три години.

На основание чл.381 ал.5 т.4 от НПК възпитателната работа в срока на условното осъждане се възлага на съответния инспектор по местоживеене.

          Чл.343г от НК не намира приложение, тъй като подсъдимият е неправоспособен – не притежава свидетелство за управление на МПС.

          На основание чл.55 ал.3 от НК на подсъдимия не се налага наказание „Глоба”.

          Вещественото доказателство – 1 брой плик, съдържащ тест касета от „Dreger Test 5000” с фабр. № ARHJ0017 от проба от подсъдимия Г.С.С. с положителен резултат за въздействие на наркотични вещества, да се остави в срока на съхранение по делото, след което следва да се унищожи.

Възлага на подсъдимия Г.С.С. да заплати сторените по делото разноски в размер на 365.08 лева за експертизи по досъдебното производство, платима по сметка на ОД на МВР гр. Добрич.

 

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 667/2018 г. по описа на ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 13.45 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 31.07.2018 г.

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                    

                                                                         СЕКРЕТАР