Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Добрич, 18.06.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ РАЙОНЕН СЪД   ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ , четиринадесети състав ,  в публично заседание на  шестнадесети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СТЕЛА ТОНЕВА

            

При участието на секретаря Румяна Радева , разгледа докладваното от районния съдия гр.д. № 2017/2017 год. по описа на ДРС и за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството по гр. дело №2017/2017 г. по описа на ДРС е образувано по искова молба на Д.В.В. с ЕГН ********** срещу „***П.“, с. П.  с ЕИК ***,  с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД, вр. вр. с чл. 8,ал.1 от Закона за арендата в земеделието и чл.232, ал.2 от ЗЗД за осъждането на ответната кооперация да заплати на ищцата следните суми :

-901.04 лева , представляваща незаплатено арендно възнаграждение в размер на по 60 лева на декар за стопанската 2015/2016 година по договор за аренда на земеделска земя от 06.03.2008г. за недвижим имотнива с площ от ***дка-имот № *** в землището на село К. ,вписан под 50,том ІІ,вх. рег. 577/07.03.2008 г. на СВп-Добрич ;

-450.00 лева ,представляваща ,незаплатено арендно възнаграждение в размер на по 60.00 лева за дка за стопанската 2015/2016г. по договор за аренда на земеделска земя от 01.02.2008 г. –нива с площ от ***дка в землището на село П. , община Добричка имот № ***,вписан под № 1765/04.02.2008 г. на СВП-Добрич  и анекс към договора  от 11.06.2012 г. ;

-399.90 лева - неплатена наемна  цена в размер на по 60.00 лева на дка  за периода 01.10.2015 г. -01.10.2016 г. по договор за наем на недвижим имот от 20.02.2015 г. на нива с площ от *** дка  - имот № *** в землището на село П. .

Претендират се разноските в производството .

В исковата молба ищцата излага твърдения за възникнали между страните правоотношения по сключените договори за аренда и наем на земеделски земи , предоставяне на имотите по договорите  на ответната кооперация, неплащане на дължимите аренди цени и  наемната цена за стопанската 2015/2016 г.

          В законоустановения едномесечен срок ответникът е посочил, че предявените искове са допустими, но неоснователни; до датата на своята смърт наследодателят на ищцата В. В. В.  е бил ***  на ответната кооперация, като при управлението му е установена липса от касата на кооперацията за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2016 г. в размер на 43117 лева, от която съобразно уточнението, направено в проведеното на 26.01.2018 г.  съдебно заседание, сумата от 38000 лв. представлява изтеглени в периода суми от сметката  на кооперацията, за които  не са представени разходооправдателни документи ; за горницата над 38 000 лева до 43 117 лева  е налице неотчетета от *** я сума от продажбата на склад за боб.

Излага се още в отговора на исковата молба,че дължимата от ищцата сума в качеството на наследник на своя съпруг В.  в полза на кооперацията за причинените от него вреди  е в размер на 14372.34 лева съобразно нейната 1/3 идеална част  от наследството; УС на кооперацията е взел решение да откаже заплащането на дължимите арендни и наемни възнаграждения на наследниците на бившия ***  на кооперацията В. В. В. до възстановяването на липсите.

Заявено е  възражение за прихващане на претендираните по делото суми с установената липса от касата на кооперацията за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2016 г. съобразно наследствената част на ищцата в размер на 14372.34 лева до размера на по-малката от тях Излага се още ,че   със сключването на договор за доброволна делба ищцата безспорно е приела наследството ,оставено от В..

В съдебно заседание ответната кооперация чрез своя процесуален представител заявява, че наследодателят на ищцата е нямал сключен трудов договор с ответната кооперация.

Претендират се разноските по делото .

Съдът е приел за съвместно разглеждане  заявеното от ответника  възражение за прихващане със сумата от 14 372.34 лева ,представляваща припадащата 1/3 идеална част съобразно дяла на ищцата Д.В.В. от наследството на В. В. В. ,който е причинил в периода 01.01.2013 г. 2013г. -25.03.2016 г. вреди на ответната кооперация „П.” общо в размер на 43 117.00 лева , представляващи липса на парични средства от касата на кооперацията ,черпещо правното си основание от разпоредбата на чл. 45 от ЗЗД.

Добричкият районен съд като прецени представените писмени доказателства , приема за установено следното от фактическа и правна страна  :

Не е спорно по делото ,че между страните са възникнали валидни облигационни правоотношения,както следва:

-по сключен  на 06.03.2008 г. в изискуемата по чл.3,ал.1 от ЗАЗ  форма договор за аренда на земеделска земя  - нива с площ от ***дка-имот № *** в землището на село К.  , вписан под 50,том ІІ,вх. рег. 577/07.03.2008 г. на СВп-Добрич ;

-  по сключен договор за аренда на земеделска земя от 01.02.2008 г. –нива с площ от ***дка в землището на село П. , община Добричка имот № ***,вписан под /04.02.2008 г. на СВП-Добрич  и анекс към договора  от 11.06.2012 г. ;

-по  сключен  договор за наем на недвижим имот от 20.02.2015 г. на нива с площ от *** дка  - имот № *** в землището на село П. за периода 01.10.2015г. -01.10.2016 г.

Не се спори между страните ,че през стопанската 2015г./2016 г. ответната кооперация е обработвала предоставената и земеделска земя , както и че не е заплатила на ищцата следващите се възнаграждения по договорите в претендираните размери –съответно 901.04 лева ,  450.00 лева и 399.90 лева.

По заявено от ответника „***П.“ възражение за прихващане :

Представя се по делото удостоверение за наследници  изх. Василева№ 1148/31.03.2016 г.  на В. В. В. с ЕГН **********,починал на 25.03.2016 г. , видно от което е оставил наследници : Д.В.В. с ЕГН **********-съпруга , ***с ЕГН **********-дъщеря С. с ЕГН **********-дъщеря .

Д.В. е придобила 1/3 идеална част от наследството на В. В.  .

Не е спорно по делото,че в периода 01.01.2013г. - 25.03.2016 г.  наследодателят В. В. В.  е бил ***  на ответната кооперация и не е съществувало създадено трудово правоотношение между тях.

С оглед на това отговорността му за вреди  ,причинени на кооперацията следва да се търси по реда на чл. 45 и сл. от ЗЗД.

Вещото лице Е.Й.  установява в заключенето си по назначената съдебно-счетоводна експертиза следното :

-Счетоводството на КТПУ „П. „ не е водено редовно;

-В периода от 01.01.2013г. до 25.03.2016 г. от В. В. В. в качеството му на ***  на КТПУ „П. „ са изтеглени от банкови сметки на кооперацията в разплащателна сметка вса общо 430 980 лева .

-За всяка една изтеглена сума не са съставяни авансови отчети за отчитането им с разходно оправдателни документи.През процесния период изтеглените парични средства от В. от банковите сметки на кооперацията са били заведени като увеличение на касовата наличност , а за намалението и са осчетоводени касови плащания по фактури с данни за получател В.В. и начин на плащане „в брой”.

-През процесния период в кооперацията няма заведена касова книга , в която да се записват в хронологичен ред  получените и изразходвани парични средства,в това число и изтеглени суми от банкови сметки на кооперацията.

-В счетоводството на кооперацията за извършено разпореждане с имущество—продажба на склад  от 06.02.2013 г. в размер на 4200.00 лева няма  съставени стопански операции за касово отчитане .

-Изтеглените парични средства от банковите сметки на кооперацията не са били отчитани през процесния перод ,т.е заведени са като увеличение на касовата наличност ,от която са осчетоводени касови плащания по фактури с начин на плащане „в брой „ за заплати и ренти.

-Документално неотчетените парични средства в касата на кооперацията за периода 01.01.2013г. до 25.03.2016 г. възлизат на сума общо в размер на 43 478.26 лева .

-Документално направените касови плащания в повече от изтеглените парични средства  от В.В. от касата на кооперацията  са в размер на общо 21 453.18 лева за периода 01.03.2013 г. – 31.12.2014 г.

И в проведеното съдебно заседание вещото лице дава заключение,че счетоводството на кооперацията не е водено редовно .Не е водена сметка „подотчетни лица „ ,изтеглените парични средства са осчетоводявани като завишение на касовата наличност без да има последващи касови документи за предоставянето на В.В. като подотчетно лице ,длъжно да ги отчете с разходооправдателни документи .

Вещото лице излага още ,че начално салдо на касовата наличност към 01.01.2013 г. не е взело предвид при изготвяне на експертизата ,тъй като в счетоводството на коопорацията няма извършвана инвентаризация , няма документи ,които да установяват наличните парични средства към тази дата .В счетоводните регистри към тази дата фигурирала сумата от 19700.13 лева ,но без налични документи относно съществуването и .

Целта на инвентаризацията е да провери дали отразеното в счетоводството съответства на  фактическото имуществено и финансово състояние на дружеството .

След установяване на фактическото положение следва да се извърши сравнение със счетоводните данни и съответно да се  констатира налице ли са несъответствия- липси или излишъци .

Горното налага извода ,че не се установява по съответния ред настъпването на твърдяната вреда .

Заявеното възражение за прихващане е неоснователно.

Предвид горното предявените искове като основателни подлежат на уважавени изцяло .

На основание чл. 78,ал.1 от ГПК  в полза на ищеца се следват разноски в производството  съразмерно с уважената част от иска  ,както следва : 71.00 лева държавна такса и 350.00 лева адвокатско възнаграждение .

 

С оглед изхода на делото на ответника не се следват разноски .

 

Водим от горното , съдът

                                     Р Е Ш И  :

ОСЪЖДА „***П.“, с. П.  с ЕИК *** да заплати на Д.В.В. с ЕГН ********** следните суми :

-901.04 лева , представляваща незаплатено арендно възнаграждение в размер на по 60 лева на декар за стопанската 2015/2016 година по договор за аренда на земеделска земя от   06.03.2008г. за недвижим имотнива с площ от ***дка-имот № *** в землището на село К. ,вписан под 50,том ІІ,вх. рег. 577/07.03.2008 г. на СВп-Добрич ;

-450.00 лева ,представляваща ,незаплатено арендно възнаграждение в размер на по 60.00 лева за дка за стопанската 2015/2016г. по договор за аренда на земеделска земя от 01.02.2008 г. –нива с площ от ***дка в землището на село П. , общинимот № ***,вписан под №/04.02.2008 г. на СВП-Добрич  и анекс към договора  от 11.06.2012 г. ;

-399.90 лева - неплатена наемна  цена в размер на по 60.00 лева на дка  за периода 01.10.2015 г. -01.10.2016 г. по договор за наем на недвижим имот от 20.02.2015 г. на нива с площ от *** дка  - имот № *** в землището на село П. .

ОСЪЖДА „***П.“, с. П.  с ЕИК *** да заплати на Д.В.В. с ЕГН ********** разноски по делото в размер на 71.00 лева държавна такса и 350.00 лева адвокатско възнаграждение .

Решението подлежи на обжалване  в двуседмичен срок връчването му  на страните пред Добрички окръжен съд .

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :