Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

град Добрич, 01.06.2018г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД ДОБРИЧ, гражданска колегия, двадесети състав,  в публично заседание, проведено на  двадесет и осми май две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Николов при секретаря Ирена Иванова..................………………………………………

разгледа докладваното от районния съдия гр. дело № 01887 по описа за 2018г.,  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        

Р       Е       Ш       И :

 

Прекратява с развод сключения на  24.04.2002г. /акт № 0154/ пред длъжностното лице по гражданско състояние при община Добрич граждански брак между Ж.С.Д., ЕГН ********** с адрес ***5 и Г.Д.Д., ЕГН ********** с адрес ***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.

Утвърждава постигнатото споразумение по чл.51, ал.1 СК така:

1.ОТНОСНО МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА РОДЕНОТО ОТ БРАКА ДЕТЕ – след прекратяване на брака роденото по време на брака дете Ралица Георгиева Д., ЕГН ********** ще живее на адреса на майката Ж.С.Д., ЕГН ********** ***.УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА – родителските права върху роденото по време на брака дете * * Д., ЕГН ********** се предоставят за упражняване от майката Ж.С.Д., ЕГН **********.

3.ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БАЩАТА И ДЕТЕТО ОТ БРАКА – на бащата Г.Д.Д., ЕГН ********** се определя следния режим на лични отношения с детето * * Д., ЕГН **********: всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 9,00 часа в събота до 20,00 часа в неделя, с преспиване на детето в дома на бащата, който се задължава да взема детето от дома на майката, след което да бъде връщано обратно там; 30 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск; религиозни, новогодишни, лични и други празници – по споразумение с майката, както и по всяко време, когато е необходимо и детето пожелае да прекара времето си с бащата – без ограничения при наличие на споразумение между родителите.

4.ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕТО – бащата Г.Д.Д., ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка на детето * * Д., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Ж.С.Д., ЕГН ********** в размер на  480 лева /четиристотин и осемдесет/, считано от 01.06.2018г., с падеж 5-о число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпване на законни основание за нейното изменение или прекратяване.

5.ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ – семейното жилище – собственост на родителите на съпруга, с адрес град ***, се предоставя за ползване от съпругата Ж.С.Д., ЕГН ********** и детето * * Д., ЕГН ********** до навършване на 19-годишна възраст на детето, респективно до завършване на средното образование, за което страните са сключили и договор за наем.

6.ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА-  съпругата ще носи фамилно име от брака Д..

7.ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ:

Личните вещи са поделени между съпрузите. Придобитите по време на брака три леки автомобила се възлагат на всеки от съпрузите както следва:

Лек автомобил „*” с рег.№ *, рама/шаси № *, цвят „черен металик”, и лек автомобил „*” с рег.№ *, рама/шаси № *, цвят „син металик/черен”, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В СОБСТВЕНОСТ на съпруга Г.Д.Д., ЕГН ********** и същият става техен изключителен собственик.

Застрахователната стойност на автомобилите е съответно 500 и 1 000 лева.

Лек автомобил „*” с рег.№ *, рама/шаси № *, цвят „черен металик”, СЕ ПРЕДОСТАВЯ В СОБСТВЕНОСТ на съпругата Ж.С.Д., ЕГН ********** и същата става нейна изключителна собственост.

Застрахователната стойност на автомобила е 500 лева.

8.ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ: не се дължи издръжка между съпрузите.

  9. Разноските по делото:

   Разноските по делото се поемат поравно от страните.

           Осъжда Ж.С.Д., ЕГН ********** с адрес ***5, да заплати окончателен размер на държавната такса по допускане на развода в размер на 7,50 лева (седем лева и петдесет стотинки), както и държавна такса по възлагане на лекия автомобил в размер на 5 лева /пет/, платими по сметка на ДРС.

           Осъжда Г.Д.Д., ЕГН ********** с адрес ***, да заплати окончателен размер на държавната такса по допускане на развода в размер на 7,50 лева (седем лева и петдесет стотинки), държавна такса върху тригодишните платежи за месечната издръжка на детето в размер на 345,60 лева /триста четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки/, както и държавна такса по възлагане на двата леки автомобила в размер на общо 15 лева /петнадесет/, платими по сметка на ДРС.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, а споразумението може да се атакува по исков ред.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на служба "ГРАО" на областно равнище по местоживеене на лицата за отразяване на промяната в гражданското им състояние.

 

 

Районен съдия: