Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Добрич, 07.06.2018година

 

          ДОБРИЧКИЯТ РАЙОНЕН СЪД  гражданска колегия в публично съдебно заседание на седемнадесети май,  две хиляди и осемнадесета година в състав :

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :СОНЯ ДЖЕНКОВА

 

При участието на секретаря КАЛИНКА МИХАЙЛОВА

сложи на разглеждане гр.д.№ 1738 по описа на съда за 2018г., докладвано от съдията и за да се произнесе съобрази  следното:

 

**************************

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА на основание чл.16в, ал.5 вр. с ал.1 от Закона за социално подпомагане А.З.Ю. ЕГН ********** в социална услуга в общността – резидентен тип, а именно Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи с увреждания ***, разкрит със Заповед№ РД 01-862/22.05.2015г. на и.д на АСП, за срок от три години, считано от влизане в сила на настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд, в 7-дневен срок от съобщаването на страните, на основание чл.16в., ал.8 от ЗСП.

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, на основание чл.16в, ал.5 от Закона за социално подпомагане.

РЕШЕНИЕТО да се обяви в регистъра на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК.

Препис от настоящето решение да се връчи на страните, ведно със съобщението за постановяването му.

След влизане в сила на решението да се изпратят заверени преписи от същото, с отбелязване на датата на влизането му в сила до Дирекция “Социално подпомагане”-гр.Добрич и до Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, находящ се в ****, разкрит със Заповед№ РД 01-862/22.05.2015г. на и.д на АСП.

 

        РАЙОНЕН СЪДИЯ: ..................