Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Добрич,18.06.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ РАЙОНЕН СЪД ,ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ, четиринадесети състав ,  в публично заседание  на  шестнадесети май през две хиляди и  осемнадесета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ТОНЕВА

            

При участието на секретаря Румяна Радева  , разгледа докладваното от районния съдия гр.д. № 1495 /2018 год. по описа на ДРС и за да се произнесе, съобрази следното:

*****************

                            Р Е Ш И  :

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД  сключения на *** г. пред длъжностно лице по гражданско състояние при ** граждански брак между П.Т.П. с ЕГН ********** и Т.А.П. с ЕГН ********** , за което е съставен акт за граждански брак *** г.-поради сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.

УТВЪРЖДАВА СПОРАЗУМЕНИЕТО  по чл. 51 от СК :

1.Упражняването на родителските права по отношение на детето Т. П.П. с ЕГН ********** се предоставя на майката Т.А.П. с ЕГН **********.

Местоживеенето на детето Т. П.П. с ЕГН ********** се  определя при майката Т.А.П. с ЕГН ********** на адрес ***.

2.На бащата П.Т.П. с ЕГН ********** се определя режим на лични контакти с детето Т. П.П. с ЕГН ********** , както следва :

1.Всяка втора и четвърта седмица от месеца за времето от петък в 19.00 часа до неделя в 20.00 часа с преспиване на детето Т. в дома на бащата ,като бащата ще взема детето от дома на майката Т.А.П. с ЕГН ********** и ще го връща  там след изтичане на определеното време .

2.Бащата П.Т.П. с ЕГН ********** ще осъществява режим на лични контакти с детето Т. П.П. с ЕГН ********** и 30 дни през лятото , когато майката Т.А.П. с ЕГН ********** не ползва платен годишен отпуск ,  като детето ще бъде при бащата и ще преспива в дома му .

3.Бащата има право да взема детето за 5 дни през новогодишните или коледните празници ,като всяка четна година детето през коледните празници ще бъде при майката , а през новогодишните празници при бащата и обрато-всяка нечетна година  детето през коледните празници  ще е при бащата , а през новогодишните празници при майката ,като детето ще преспива в дома на бащата

4.Великденските празници в зависимост от броя на почивните дни  се разделят наполовина , като първата половина от великденските празници детето ще бъде при бащата ,а през втората половина от великденските празници детето ще бъде при майката - независимо от това дали годината е четна или нечетна,като детето ще преспива в дома на бащата .

5.Бащата има право да взема детето при себе си и през времето на официалните празници , определени с акт на МС при условие на редуване с майката , като  на единия празник детето ще е при бащата ,а на следващия при майката.

Когато официалните празници са последователни дни , детето ще преспива в дома на бащата .

6.Бащата има право да взема детето при себе си на рождените дни на детето през всяка четна година , а през нечетните години на рождените си дни детето ще е при майката.По отношение на именните дни на детето през нечетните години детето ще е при бащата , а през четните години при майката .

7.Бащата има право да взема детето при себе си през първата половина на зимната ваканция , като то ще преспива в дома му , а през втората половина на зимната вакация детето ще е в дома на майката .

Бащата има право да взема детето при себе си през втората половина на пролетната /великденската / ваканция , като то ще преспива в дома му , а през първата половина на пролетната ваканция детето ще бъде в дома на майката .

8. Бащата П.Т.П. с ЕГН ********** ще заплаща на детето Т. П.П. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Т.А.П. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 127.50 лева , начиная датата на влизане в сила на решението за прекратяване на брака с развод ,ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване .

9.След прекратяване на брака с развод съпругата Т.А.П. с ЕГН ********** ще носи предбрачното си фамилно име *** .

10.По време на брака съпрузите не са придобивали движимо и недвижимо имущество .

11.Съпрузите не притежават семейно жилище по смисъла на закона .

Разноските остават за страните така ,както са направени .

ОСЪЖДА П.Т.П. с ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на Районен съд град Добрич държавна такса по допускане на развода в размер на 12.50 лева и държавна такса върху издръжката в размер на 91.80 лева .

 ОСЪЖДА  Т.А.П. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съсд град Добрич държавна такса по допускане на развода в размер на 12.50 лева .

 

  РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ .

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ  :