П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 19.06.2018 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ, ДВАНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

На деветнадесети юни 2018 година в публично съдебно заседание в състав:

                                                                  Председател: ПАВЛИНА ПАСКАЛЕВА

Секретар:      ХРИСТИНА ХРИСТОВА

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия Павлина Паскалева, гражданско дело № 997 по описа за 2018 г.

На именното повикване в  13:20  часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ С.А.Г. – редовно призован, явява се, представлява се от адв.Д.Д. ***, редовно упълномощена с исковата молба.

ОТВЕТНИКЪТ  Е.Ж.Д. – редовно призован, явява се, представлява се от адв.Д.К., с приложено по делото пълномощно.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Адв.Д.:  Да се даде ход на делото.

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

С оглед редовното призоваване на страните по делото, съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът на основание чл. 143, ал.1 от ГПК пристъпва към изясняване на фактическата страна на спора.

 адв.Д.: Уважаема г-жо председател, поддържам исковата молба, ведно с писмените доказателства към нея. Проведохме разговори извън съдебната зала с ответника и постигнаха споразумение в следния смисъл:

         

         Относно упражняване на родителските права:

         Родителските права по отношение на роденото от брака дете ********* ********** да се упражняват от майката С.А.Г. ЕГН **********.

        

         Относно местоживеенето на детето:

Роденото от брака на страните дете *********** ще живее в дома на майката, на адрес гр.Добрич, ул.»*********

        

адв.К.:

Съгласни сме родителските права да се упражняват от майката и местоживеенето на детето да бъде при същата.

Предлагам по отношение на издръжката бащата Е.Ж.Д. ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка в размер на 150,00 лева. Месечната издръжка да бъде плащана от  1-во до 5-то число за месеца, за който се дължи. Издръжката дължима от завеждане на делото - 12.03.2018 г. до 05.07.2018 г. да бъде платена с издръжката за м.юли.

      Относно режима на лични отношения, предлагаме бащата Е.Ж.Д. ЕГН ********** да упражнява лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 12,00 часа в неделя, както и тридесет дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

По време на празниците - през четните години  на Бъдни вечер и Коледа  детето ********** да бъде при бащата, а на  Нова година при майката. През четните години през първия ден от Великден и рождения ден на детето, същото да бъде при майката С.А.Г..

През нечетните години на Бъдни вечер и Коледа детето да бъде при майката, а на Нова година при бащата. През нечетните години - първия ден от Великден и рождения ден на детето, същото ще бъде при бащата Е.Ж.Д..

При упражняване на режима на лични контакти бащата ще взема и ще връща детето от дома на майката.

Разноските за страните да останат така, както са направени.

Адв.Д.: Съгласни сме относно размера на издръжката и режима на лични контакти.

 

 

С П О Г О Д И Л И   С Е:

ИЩЕЦЪТ С.А.Г.

 

 

_________________________

 

 

 

ОТВЕТНИКЪТ  Е.Ж.Д.

 

__________________________

 

 

 

 Съдът, след като изслуша страните намира, че същите достигат до доброволно решаване на възникналия помежду им правен спор.

Водим от горните съображения и на основание чл. 234, ал.1 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между С.А.Г. с ЕГН **********, постоянен адрес ***, „Среден път“ и Е.Ж.Д. с ЕГН **********,*** спогодба в следния смисъл:

Родителските права по отношение на детето ********* с ЕГН:********** ще се упражняват от майката  С.А.Г. с ЕГН: **********.

         МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето ********* с ЕГН:********** на адрес ***, „***“.

Бащата Е.Ж.Д. с ЕГН ********** *** ще осъществява лични контакти с детето ********* с ЕГН:**********, както следва:

Всяка първа и трета седмица от 10.00 часа в събота до 12.00 ч. в неделя с преспиване при бащата, както и 30 /тридесет/  дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

По време на празниците - през четните години  на Бъдни вечер и Коледа  детето ********** ще бъде при бащата Е.Ж.Д. ЕГН **********, а на  Нова година при майката С.А.Г. ЕГН **********.

През четните години - първия ден от Великден, както и за рождения ден на детето при майката С.А.Г..

През нечетните години на Бъдни вечер и Коледа детето ще бъде при майката С.А.Г. ЕГН **********, а на Нова година при бащата Е.Ж.Д. ЕГН **********.

През нечетните години - първия ден от Великден и рождения ден на детето ще бъде при бащата Е.Ж.Д. ЕГН **********.

При упражняване на режима на лични контакти бащата ще взема и ще връща детето от дома на майката.

Разноските за страните остамат така, както са направени.

 

ОСЪЖДА Е.Ж.Д. ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд гр.Добрич държавна такса в размер на 108,00 лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 997/2018 по описа на ДРС, поради постигната спогодба.

 

         Определението за прекратяване на делото подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд гр.Добрич, в едноседмичен срок от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в   13,55 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 19.06.2018 г.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                               СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: