Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр. Добрич, 14.03.2018г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Районен съд – гр. Добрич, Наказателна колегия, Петнадесети състав, в публичното съдебно заседание на четиринадесети февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: Мариана Момчева

 

при участието на секретаря Милена Александрова

разгледа докладваното от съдия Момчева а.н.д. № 1451 по описа на Добричкия районен съд за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба от А.Б.З. ЕГН ********** срещу НП № 17 – 0851 - 001533 от 23.08.2017г., издадено от Началник сектор към ОД на МВР – гр. Добрич, Сектор Пътна Полиция, с което на жалбоподателя за нарушение по чл. 150а ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 177 ал. 1 т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв.

С жалбата се прави искане наказателното постановление да бъде отменено.

Алтернативно се поддържа искане: да се измени наказателното постановление като се намали размера на наложеното административно наказание към минимума или да се отмени издаденото наказателно постановление при приложение на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН.

Въззиваемата страна, редовно уведомена не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

Добричкият районен съд, като прецени събраните доказателства, становищата на страните, намира за установено следното:

Жалбата е допустима като депозирана в законоустановения срок. Независимо от основанията, посочени в жалбата, съдът подложи на цялостна проверка обжалваното наказателно постановление, какъвто е обхватът на въззивната проверка, при което констатира следното:

В административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. АУАН е съставен от компетентно длъжностно лице. В тази насока материалноправната компетентност на наказващия орган и на длъжностното лице, възбудило административнонаказателното производство произтичат от Заповед № 8121з-952/20.07.2017г. на Министъра на вътрешните работи, служебно известна на съда. АУАН е съставен в присъствие на двама свидетели и на нарушителя и му е надлежно връчен, като съдържа необходимите реквизити по чл. 42 от ЗАНН. Наказателното постановление е издадено в рамките на преклузивния срок по чл. 34 ал. 3 от ЗАНН от компетентния за това орган и съдържа необходимите реквизити по чл. 57 от ЗАНН.

По същество на визираното нарушение, съдът съобрази следното:

Като нарушение на жалбоподателя е вменено това, че на 29.07.2017г. около 18.50 часа в гр. Д. до бензиностанция „***” ЖК „***” управлява лек автомобил „***”, с рег. № ******, след като е лишен по административен ред с Наказателно постановление № 17 – 0851 – 000108/20.02.2017г., влязло в сила на 14.03.2017г.

С посоченото е нарушил разпоредбата на чл. 150а от ЗДвП /действаща към момента на установяване на нарушението/, предвид която за да управлява моторно превозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство.

Законосъобразно на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба по чл. 177 ал. 1 т. 1 от ЗДвП.

Съгласно чл. 177 ал. 1 т. 1 от ЗДвП наказва се с глоба от 100 до 300 лв., който управлява моторно превозно средство, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред.

От обстоятелствената част на акта за нарушение, който като съставен по надлежния ред, представлява годно доказателствено средство, съобразно чл. 189, ал. 2 от ЗДвП за констатациите в него, се установява гореописаната фактическа обстановка, като се установява по безспорен начин, че жалбоподателят е извършил вмененото му нарушение, с оглед на което следва да бъде ангажирана неговата административнонаказателна отговорност.

Описаното нарушение се потвърждава от показанията на актосъставителя и свидетелите по АУАН и от приобщените към делото писмени доказателства. Съдът изцяло кредитира показанията на посочените свидетели поради обстоятелството, че същите са последователни, логични и непротиворечиви.

При определяне на административните наказания следва да се имат предвид целите на административното наказание, определени в чл. 12 от ЗАНН, както и изискванията на чл. 27 от ЗАНН – да се отчетат тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също така и обществената опасност на съответния вид административни нарушения.

В настоящия случай, съдът намира, че наложеното предвидено от законодателя в нормата на чл. 177 ал. 1 т. 1 от ЗДвП наказание „глоба”, чийто размер е индивидуализиран в размер на максималния, при определяне на което именно административно наказание, съдът намира, че се явява завишено с оглед данните за личността на жалбоподателя.

Ето защо, настоящият състав намира, че административното наказание „глоба” следва да бъде определено в размер на минималния, а именно: глоба в размер на 100 лв.

Административно наказание от посочения вид в размер на минималния, предвиден от законодателя би ответствало на тежестта на нарушението и би изпълнило целите на административно наказателната превенция, визирани в чл. 12 от ЗАНН - да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздействува възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

Предвид горното, обжалваното наказателно постановление следва да бъде изменено.

По изложените съображения и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

          

ИЗМЕНЯ НП № 17 – 0851 - 001533 от 23.08.2017г., издадено от Началник сектор към ОД на МВР – гр. Добрич, Сектор Пътна Полиция, с което на А.Б.З. ЕГН ********** за нарушение по чл. 150а ал. 1 от ЗДвП на основание чл. 177 ал. 1 т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв., като:

Намалява размера на наложеното административно наказание глоба по чл. 177 ал. 1 т. 1 от ЗДвП на - глоба 100 лв.

ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба по реда на АПК пред Административен съд – гр. Добрич в 14 – дневен срок от уведомяването на страните.

                 

 

Председател:

/М. Момчева/