Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№………….

гр.Добрич 02.03.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Добрички районен съд, наказателна колегия, осемнадесети състав

в публично съдебно заседание на 21.02.2018г, в състав:

Съдия: Веселин И. Николов,

при  участието  на  съдебен  секретар  :Стела Димова ,

 разгледа  н.а.х.д.№  94 по описа на ДРС за 2018г.

Производството е образувано по жалба  П.И.Х. с ЕГН ********** срещу наказателно постановление № ПИОС-0018 от 04.01.2018 год. на Кмета на Община гр. Добрич .

С атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя за нарушение на чл.4 ал.3 т.4  от Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич /НОБДДВПСПТ/ във вр. с чл. 49 ал.1 от  НОБДДВПСПТ  е наложено административно наказание   глоба  в размер на 200/двеста / лева .

По същество жалбоподателят  оспорва установената фактическа обстановка.Редовно уведомен явява  се лично в съдебно заседание и  се  представлява от адвокат В.к. от ДАК  .

Въззиваемата страна  оспорва депозираната до РС Добрич жалба и се представлява от  старши юрисконсулт Николета Коларова .

Независимо от основанията, посочени от въззивника, съдът подложи на цялостна преценка атакуваното наказателно постановление, при което констатира следното:

На 05.2 0.2017г. около 11:50 часа в град Д. по ул.„***" в близост до сградата на Областна администрация-Д., същият паркира личния си лек автомобил марка „***" с рег.№ **** на място определено за хора с трайни увреждания. На база така описаната фактическа обстановка бил съставен АУАН №1717а-4882/20.10.2017г.  и в последствие било издадено   НП № ПИОС-0018 от 04.01.2018 година.

           Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на актосъставителя- Е.И.П.  и св. М.К.И. и Е. И. Х. ,както и от приобщените по делото писмени доказателства.

 В административнонаказателното производство  са допуснати съществени нарушения на материалните и процесуалните правила .

Наведените в жалбата основания за отмяна на атакуваното наказателно постановление кореспондират изцяло с установената в настоящото производство фактическа обстановка както следва:

Настоящият състав констатира разминаване между посоченото в АУАН и в НП нарушение, тъй са посочени различни състави на административни нарушения.Така допуснатото процесуално нарушение не би могло да бъде санирано по силата на разпоредбата на чл. 53 ал. 2 от ЗАНН. Посочената норма предвижда, че НП се издава и когато е допусната нередност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, нарушителя и неговата вина. Цитираната норма на първо място касае нарушение допуснато при съставяне на АУАН, а не такова свързано с издаденото НП, какъвто е настоящият случай. На второ място чл. 53 ал. 2 от ЗАНН не е основание за саниране на всяко нарушение в АУАН, тъй като подобно разширително тълкуване обезсмисля съставянето на самия акт и уредената в чл. 44 ал. 1 от ЗАНН процедура за това. Така недопустимо е по реда на чл. 53 ал. 2 от ЗАНН да се отстранява допуснато противоречие между описаното в АУАН нарушение (деяние, място и дата на извършване) и посочената като нарушена правна норма. Подобно противоречие би могло да се отстрани единствено и само чрез съставяне на нов АУАН стига да не са изтекли преклузивните срокове, регламентирани в чл. 34 от ЗАНН.

Видно от текста на обжалваното НП е извършена корекция с химикал на посочената дата 05.10.2017г. (датата, на която се твърди, че е извършено нарушение) без да е направено отбелязване от кого е извършена корекцията, кога е извършена корекцията, кое е лицето, извършило същата и има ли то правомощия във връзка с това.Настоящият състав счита, че с посочване на различни дати на извършване на нарушението в НП и в АУАН е отново нарушение на разпоредбите на чл. 42, т. 5 и чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗАНН, което е достатъчно основание за отмяна на процесното НП.

От приложените доказателства в настоящото производство става ясно ,че поставяният знак Д21 указващ право да паркират хора с трайни увреждания не указва за колко места включва. Не става ясно и колко места се включват и  от пътната маркировката , каквато впрочем липсва .

Предвид горното , обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено .

Воден от изложените фактически констатации и правни изводи, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И :

 

        ОТМЕНЯ НП № ПИОС-0018 от 04.01.2018 година на Кмета на Община гр. Добрич , с което  на  П.И.Х. с ЕГН **********  за нарушение на  чл.4 ал.3 т.4  от Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич /НОБДДВПСПТ/ във вр. с чл. 49 ал.1 от  НОБДДВПСПТ  е наложено административно наказание   глоба  в размер на 200/двеста / лева .

Решението подлежи на  обжалване пред Административен съд гр. Добрич в 14 дневен срок от уведомяване на страните  по реда на АПК.

                                                                  

                                                                           Районен съдия:                       .