П Р О Т О К О Л

гр. Добрич, 20.12.2017 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД               ОСЕМНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

На двадесети декември две хиляди и седемнадесета година в публично  заседание в следния състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ

Секретар: Стела Димова

Прокурор: ИВЕЛИН БОРИСОВ

Сложи за разглеждане докладваното от Районен съдия НИКОЛОВ НОХД № 1662 по описа за 2017 г.
 
На именното повикване в 9,50 часа се явиха:

         ОБВИНЯЕМИЯТ: А.А.С. – Редовно призован. Явява се лично, представлява се от адв. Ж.Ж. ***, редовно упълномощен от днес.

ДОБРИЧКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – Редовно уведомена, се представлява от прокурор Ивелин Борисов.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Адв. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за давен ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:Д

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Председателят пристъпва към проверка самоличността на обвиняемия.

Обвиняемият: А.А.С. ***

 

Председателят на основание чл.274 от НПК разяснява на обвиняемия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му по НПК, като обявява имената на председателя на състава, съдебния секретар и прокурора.

Адв. Ж.: Не правим възражение срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

Обвиняемият: Запознат съм с правата си по НПК.

 

Съдът ДОКЛАДВА постигнато между прокурор Даниел Илиев при РП - Добрич и защитника на обвиняемия А.А.С. - адв. Ж.Ж. споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 754/2016 г. по описа на Първо РУ при ОД на МВР гр. Добрич.

 

Прокурорът: С обвиняемия и защитника му сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го приемете и одобрите.

Адв. Ж.: Моля да приемете и одобрите представеното споразумение.

 

Съдът прочита и вписва в съдебния протокол съдържанието на споразумението.

А.А.С. ***

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г. в град Д., по ул. „***“, в близост до училище „***“ пред Г. Д. П. и Д. П. Д. – служители на Първо РУ на МВР – Добрич, съзнателно се ползвал от неистински официален документ – Свидетелство за управление на МПС № 5033 на името на ***, привидно издаден от Р. Т., като от него за самото съставяне на неистинския официален документ не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, вр. с чл.308, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.316, вр. с чл.308, ал.2, вр. с ал.1 от НК във връзка с чл.54, ал.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца, което на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим

На *** г. в град ., около 14,10 часа, по ул. „***“, в посока ж.к. „***“ до училище „***“, в едногодишен срок от наказването му по административен път с НП № 16-0851-001279/26.07.2016 г. на Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич, влязло в сила на 20.09.2016 г. за същото деяние, управлявал МПС – лек автомобил марка „***“, модел „**“, с рег. № ***, без свидетелство за управление на МПС – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.343в, ал.2 от НК във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца, което на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим.

На основание чл.381, ал.8 от НПК, във вр. с чл.23 от НК на обвиняемия С. се определя едно общо наказание, а именно Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца, което на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим.

 

На основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК, вр. с чл.53, ал.1, буква „а“ от НК приобщените по досъдебното производство веществени доказателства – Свидетелство за управление на МПС № 5033 на името на ***, привидно издаден от Р.Т., следва да бъде отнето в полза на държавата и унищожено.

На основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК сторените по делото разноски в размер на 55,90 /петдесет и пет/ лева за изготвянето на експертиза по делото по сметка на ОД на МВР гр. Добрич се възлагат в тежест на обвиняемия С..

 

Съдът, с оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, приканва обвиняемия да отговори на въпросите по чл.382, ал.4 от НПК.

Обвиняемият: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът поканва страните към подписване на настоящия протокол от съдебното заседание по одобряване на постигнатото споразумение.

П О Д П И С И :

 

ПРОКУРОР – ИВЕЛИН БОРИСОВ:                             ..........................

 

 

ОБВИНЯЕМ А.А.С.:                   ..........................

 

 

ЗАЩИТНИК АДВ. Ж.Ж.:                              ..........................

 

Съдебното производство по НОХД № 1662/2017 г. по описа на Районен съд – гр. Добрич е образувано въз основа на внесено споразумение на осн. чл.381, ал.1 от НПК, постигнато между Районна прокуратура – гр. Добрич, представлявана от прокурор Даниел Илиев, обвиняемия А.А.С. и защитника му адв. Ж.Ж. за прекратяване на наказателното производство по ДП № 754/2016 г. по описа на Първо РУ при ОД на МВР гр. Добрич.

Съдът, на осн. чл.382 от НПК разгледа постигнатото споразумение, чието съдържание е отразено в протокола от съдебното заседание от дата 20.12.2017 г. и е подписано от всяка една от страните.

След като обсъди постигнатото споразумение, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала. Обвиняемия А.А.С. декларира, че разбира повдигнатото срещу него обвинение, обстоятелството, че е виновен, последиците от споразумението и съгласието си с тях, обстоятелството, че е подписал същото доброволно и че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

Воден от изложеното и на осн. чл.382, ал.7 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И: №

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура гр. Добрич, представлявана от прокурор Ивелин Борисов, обвиняемия А.А.С. и защитника му адв. Ж.Ж. ***, споразумение за прекратяване на наказателното производство по ДП № 754/2016 г. по описа на Първо РУ при ОД на МВР гр. Добрич, по силата, на което:

ОБВИНЯЕМИЯТ: А.А.С. ***

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г. в град Д., по ул. „***“, в близост до училище „***“ пред Г. Д. П. и Д. П. Д. – служители на Първо РУ на МВР – Добрич, съзнателно се ползвал от неистински официален документ – Свидетелство за управление на МПС № 5033 на името на ***, привидно издаден от Р. Т., като от него за самото съставяне на неистинския официален документ не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, вр. с чл.308, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.316, вр. с чл.308, ал.2, вр. с ал.1 от НК във връзка с чл.54, ал.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца, което на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим

На *** г. в град Д., около 14,10 часа, по ул. „***“, в посока ж.к. „***“ до училище „***“, в едногодишен срок от наказването му по административен път с НП № 16-0851-001279/26.07.2016 г. на Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич, влязло в сила на 20.09.2016 г. за същото деяние, управлявал МПС – лек автомобил марка „***“, модел „**“, с рег. № ***, без свидетелство за управление на МПС – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.343в, ал.2 от НК във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца, което на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим.

На основание чл.381, ал.8 от НПК, във вр. с чл.23 от НК на обвиняемия С. СЕ НАЛАГА едно общо наказание, а именно Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца, което на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим.

 

На основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК, вр. с чл.53, ал.1, буква „а“ от НК приобщените по досъдебното производство веществени доказателства – Свидетелство за управление на МПС № 5033 на името на ***, привидно издаден от Р. Т., следва да бъде отнето в полза на държавата и унищожено.

На основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК сторените по делото разноски в размер на 55,90 /петдесет и пет/ лева за изготвянето на експертиза по делото по сметка на ОД на МВР гр. Добрич се възлагат в тежест на обвиняемия С..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1662/2017г. по описа ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

Съдът, на основание чл.309 от НПК се занима служебно с мярката за неотклонение на обвиняемия А.А.С. и намира, че същата следва да бъде отменена, поради влизане в сила на настоящото определение, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ наложената на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” спрямо обвиняемия А.А.С..

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в седемдневен срок от днес пред ДОС.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10,00 ч.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 20.12.2017 г.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         СЕКРЕТАР: