О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр. Добрич, 07.12.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            ДОБРИЧКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ, ТРЕТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на седми декември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател: Галя Митева

 

разгледа докладваното от Съдията НЧХД № 1531 по описа за 2016 г. на Добричкия районен съд и за да се произнесе, взе следното предвид:

Производството е образувано по подадена частна тъжба от А.Ф.М. ЕГН ********** срещу Л.К.С. ЕГН ********** за евентуално извършено от последния престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК.

На 05.12.2017 г. частният тъжител чрез процесуалния си представител е депозирал в деловодството на ДРС Молба с рег. № 21065/05.12.2017 г. за оттегляне на тъжбата и с искане образуваното НЧХД № 1531/2016 г. по описа на ДРС да бъде прекратено.

Съдът, след като се запозна с материалите по делото и с така депозираната молба за оттегляне на частната тъжба, намира за установено следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 24, ал. 5, т. 4 от НПК не се образува наказателно производство за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, а образуваното се прекратява, когато частният тъжител оттегли тъжбата.

В настоящия случай частният тъжител чрез процесуалния си представител по надлежния ред е депозирал молба в деловодството на ДРС, с която оттегля частната тъжба, дала повод да се образува настоящото производство, поради което съдът намира, че са налице основания за прекратяване на наказателното производство по делото.

На основание чл. 88, ал. 3 от НПК при прекратяване на наказателното производство съдът следва да остави без разглеждане и предявения граждански иск в размер на 4 000 лв.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 5, т. 4 от НПК и чл. 88, ал. 3 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 1531/2016 г. по описа на Районен съд - град Д., образувано по частна тъжба от А.Ф.М. ЕГН ********** срещу Л.К.С. ЕГН ********** за престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от А.Ф.М. граждански иск в размер на 4 000 лева срещу Л.К.С., представляващ обезщетение за претърпените неимуществени вреди в резултат на деянието, предмет на тъжбата, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането 29.10.2016 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Д. в 15-дневен срок, считано от уведомяването на страните.

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                                              /Галя Митева/