Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ ______

 

 

 

гр.Добрич 05.12. 2017г.

 

 

В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

 

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД, Наказателно отделение, XVII-ти състав, в публично заседание, проведено на 08.11.2017г., в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛРОМЕО СИМЕОНОВ

 

 

 и при участието на секретаря Теодора Димова, след като разгледа докладваното от съдията АНД  № 1281 по описа на ДРС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на С.М.Х. с ЕГН ********** и адрес: *** срещу Наказателно постановление(НП) № 17-0851-001258 от 17.07.2017г., издадено от Ж. Й. М., на длъжност „Началник сектор“ към Областна дирекция(ОД) на МВР-Добрич, Сектор „Пътна полиция“(СПП), упълномощен с МЗ-№ 8121з-748/24.06.2015г., въз основа на Акт за съставяне на административно нарушение(АУАН) № 1258 от 21.06.2017г., с което на жалбоподателя се налага административно наказание за  административно нарушение  на чл.174 ал.3 пр.1 от Закон за движение по пътищата(ЗДвП)-административно наказание „глоба“, в размер на 2000 /две хиляди/ лева  и лишаване от право да управлява МПС за срок от двадесет и четири месеца на основание чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП

В жалбата, подадена чрез пълномощник от С.Х., се посочва че описаното нарушение не е извършено,като се сочат съществени нарушения на процесуалните правила и моли съда, поради изложените аргументи да отмени така издаденото НП като неправилно и незаконосъобразно.

Въззиваемата страна, ОД на МВР-СПП не се представлява и не взима отношение по жалбата.

В хода на производството, съдът събра следния доказателствен материал:Жалба от С.М.Х. с рег.№851002-105/19.09.2017г.,Наказателно постановление №17-0851-001258/17.07.2017г.АУАН №1258/21.06.2017г.,Талон за медицинско изследване №0028541,Копие от договор за покупко-продажба на МПС от 20.06.2017г.,Справка картон на водача,разпит на свидетелитеГеорги Л.Д.,Й.С.К. и Е.И.П. .

Въз основа на така събрания доказателствен материал, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 21.06.2017г., около 01:35 часа в гр.Добрич на ул.”*** в посока бул.”***” до бл.24 жалбоподателят е управлявал лек автомобил „БМВ **“ с рег.№ ****. Същият е спрян за проверка от св.Г.Л.Д.-служител на СПП , Й.С.К. и Е.И.П.-служители в ОД МВРДобрич .Причината за спирането на автомобила от служителите на МВР е,че забелязали автомобила управляван от жалбоподателя да извършва неправилен завой по ул.”****” и да криволичи по пътя.След спорането на автомобила,служителите установили,че водачът мирише на алкохол,залитал и говорел завалено.Св.Г. Д.-актосъставител поискал от жалбоподатела да бъде изпробван с техническо средство за наличие на алкохол в издишания въздух,но водачът отказал.Тогава св.Д. му издал Талон за медицинско изследване бланков №0028541/л.10/,който е връчен на жалбоподателя в 01ч. 55м. на 21.06.2017г. и подписан от него,като служителите на ОД МВР му разяснили последиците от отказа да бъде тестван и даде кръвна проба.

Кръвна проба от жалбоподателя не е дадена.

На място е съставен и процесният АУАН от св.Д., а св.К. и св.П. са ее подписали като свидетели. Възражения не са правени нито устно, нито писмено в законоустановения срок и по предвидения ред.

Съдът за да установи така посочените факти, направи анализ на всички доказателства, заедно и поотделно. Приема са установено написаното в АУАН, доколкото на същото ЗДвП е придал обвързваща доказателствена сила-арг. чл.189,ал.2, доколкото липсват доказателства, които да установяват противното.

Съдът кредитира изцяло и показанията на свидетелите, като отчита, че с оглед службата им, от тях се изисква всяка работна смята да съставят актове на нарушители и е съвсем нормално да се не си спомнят конкретни факти по всички случаи. Затова и се дава вяра показанията им, с които се и потвърждават констатациите в АУАН. Съдът приема и Справката за нарушенията на жалбоподателя, от СПП към ОД на МВР-гр.Добрич, доколкото същата е издадена от надлежен орган и няма никакви обективни предпоставки, които пораждат съмнение във фактите, които съдържа.

Въз основа на така установената обстановка, съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е подадена от активно легитимирано лице- С.М.х., на когото е наложено административно наказание с НП. Същото е връчено на 14.09.2017г., удостоверено с подписа на жалбоподателя. Жалбата е подадена, чрез органите на МВР до Районен съд-гр.Добрич на 19.09.2017г., видно от печат за входящ регистрационен номер. Следователно е спазен седемдневния преклузивен срок за атакуване на НП. С оглед направените изводи, жалбата се явява допустима.

След служебна проверка на АУАН, съдът счита че същия е съставен съобразно изискванията на закона. Съставен е от Г.Л.Д., на длъжност мл.автоконтролъор, което който има съответна компетентност да съставя АУАН за нарушения на ЗДвП. Съставен е веднага при констатиране на нарушението, с което без никакво съмнение са спазени и давностните срокове на чл.34 от ЗАНН.

Съдържат се установените от закона-чл.42 ЗАНН реквизити: т.1-актосъставителя е посочил трите си имена и длъжността, която заема, което позволява на съда да определи неговата компетентност; т.2-посочена е дата на съставяне на акта, което позволява да се прецени дали са спазени съответните срокове; т.3, т.4 -описано е коректно датата, часа и мястото където е извършено нарушението, обстоятелствата при извършване на деянието, както и самото нарушение; т.5-посочени са законови разпоредби, които са нарушени за  извършеното нарушение.Макар те да са неясно изписани и като санкционна норма да е изписана тази на чл.171 от ЗДвП,настояшият състав на съда счита,че това нарушение не е категорията на съществените процесуални нарушения,които са довели до ограничаванетона правото на защита на жалбоподателя,т.7- акта е подписан от двамата свидетели, които са били на място при установяването на нарушенията и съставяне на акта; т.8-не са отразени са възражения на нарушителя; т.10- описани са писмените доказателства, които са иззети от актосъставителя.

След служебна проверка на процесното НП, съдът намира следното:

НП е издадено от компетентен орган- Ж. Й. М., на длъжност „Началник сектор“ към ОД на МВР-гр. Добрич, чиято компетентност да съставя НП е възложена от закона-чл.189,ал.2 ЗДвП и упълномощено по надлежен ред. Спазен е срока за издаването му по чл.34,ал.3 ЗАНН.

Съдът констатира, че при издаването на постановлението му е допуснато несъответствие. В НП се посочва, че се издава въз основа на АУАН Г395151/16.08.2016г. След като провери акта за нарушение, съдът констатира, че в АУАН като санкционна норма е изписана тази на чл.171 от ЗДвП. Съдът констатира това обстоятелство, като нарушение процесуалните правила, което обаче не е основание за отмяна на НП.Съгл. чл.53 ал.2 от ЗАНН:” Наказателно постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина.”Всички тези обстоятелства са категорично установени от тримата свидетели-служители на ОД МВР Добрич,жалбоподателят е узнал в какво е обвинен и е използвал в пълна мяра правото си на защите пред съда,където се развива същинското административно-наказателно производство.

Съдът счита че в конкретния случай това изискване не е нарушено и възможността на жалбоподателя да си организира защитата не е ограничена. За да достигне до този извод, съдът отчете че жалбоподателят в жалбата си  се позовава на това обстоятелство, а освен това оспорва и посочената в АУАН фактическа обстановка. Фактическата обстановка описана в АУАН е дословно една и съща и в издаденото НП, от което следва несъмнен извод, че жалбоподателят е наясно въз основа на какви факти  е издадено процесното постановление. Освен вече посоченото, че фактическата обстановка в АУАН и НП съвпадат, то съвпадат актосъставителя, заедно със свидетелите,както и датата на нарушението. Съдът отчита и обстоятелството, че при съставяне на АУАН, жалбоподателят е получил препис от него, което е удостоверил с подписа си. Тоест и това е аргумент, който потвърждава извода, че въпреки неточността при посочване на санкционната норма в АУАН,то в НП тя е правилно установена и правото на защита на жалбоподателя не е ограничено, следователно нарушението не е от категорията на съществените.

Съдът счита, че са спазени останалите изисквания при съставяне на НП по ЗАНН и ЗДвП.

По същество на нарушението.

Съдът намира че описаните фактически обстоятелства представляват нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП. Субект на това нарушение е водач, на определена категория МПС, каквото качество жалбоподателят е имал-арг.т.25 от Допълнителни разпоредби на ЗДвП. Управляваното МПС от В. попада в категория „М1“, изброена от разпоредбата на закона-чл.149,т.1,б. „а“ ЗДвП. Разпоредбата на чл.174 ал.3 ЗДвП  императивно установява,че: „Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.”

 Видно от доказателствата това задължение не е спазено. Следователно е извършил съответното нарушение и законосъобразно му е наложено административно наказание, на основание чл.174 ал.3 пр.1 ЗДвП.

 С оглед обстоятелството, че наказанието е определено в абсолютен размер, то съдът няма правомощия да се го променя. С тази разпоредба, законодателят е отнел възможността на органите в производството по административно наказване да преценяват размера на наказанието, като е отчел че всеки такъв случай разкрива еднакви особености и следва да се наказва по еднакъв начин. Това е израз на неговата наказателна политика, към момента на действие на съответната разпоредба. Единствената възможност е дееца да се освободи от отговорност по силата чл.28 ЗАНН, която възможност съдът също ще обсъди.

По приложението на чл.28 от ЗАНН. Съдът, счита че не са налице предпоставки за приложението му, с оглед на обстоятелството че нарушението е извършено при изключителен превес на отегчаващи обстоятелства, каквито са извършването на фрапиращият брой наанарушения на ЗДвП и наложени санкции на жалбоподателя в качеството му на водач на МПС, видно от Справката на МВР. Съдът, отчете че не е налице и маловажен случай, с оглед значимостта на обществените отношения, които защитават правилата на ЗДвП, като извършеното нарушение би могли потенциално да доведе до настъпване на инцидент с крайно тежки последици и за останалите участници в движението.Управлението на МПС след употреба на алкохол е изключително тежко и опасно нарушение на ЗДвП.

 С оглед на това не може да бъде приложен чл.28 ЗАНН.

От преписката е видно, че жалбоподателят не е депозирал възражения, нито при съставяне на АУАН, нито в срока даден с него. С оглед на това, за наказващия орган не са били налице спорни обстоятелства, които да разследва, съгласно чл.52,ал.4 ЗАНН и се е произнесъл съобразно обстоятелствата, които е сметнал за безпротиворечиво установени с АУАН и доказателствата към него.

Съгласно ЗАНН, чл.6-административно нарушение следва да е виновно извършено. Виновно е когато е извършено при форма на вината умисъл или непредпазливост-чл.7,ал.1 ЗАНН. Нарушението,за което е ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателя може да бъде извършено единствено при пряк умисъл.

 

По изложените съображения и на основание чл.63,ал.1 ЗАНН, съдът 

 

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0851-001258 от 17.07.2017г., издадено от Ж. Й. М., на длъжност „Началник сектор“ към Областна дирекция(ОД) на МВР-Добрич, Сектор „Пътна полиция“(СПП), упълномощен с МЗ-№ 8121з-748/24.06.2015г., въз основа на Акт за съставяне на административно нарушение(АУАН) № 1258 от 21.06.2017г., с което на С.М.Х. с ЕГН ********** се налага административно наказание за  административно нарушение  на чл.174 ал.3 пр.1 от Закон за движение по пътищата(ЗДвП)-административно наказание „глоба“, в размер на 2000 /две хиляди/ лева  и лишаване от право да управлява МПС за срок от двадесет и четири месеца на основание чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП

 

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба по  пред Добричкия административен съд в 14 дневен срок от уведомяването на страните. 

                                                                                                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                                                                                                                                    /Р.Симеонов /