П  Р  О  Т  О  К  О  Л

гр.Добрич, 09.11.2017 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                                  ПЕТНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

на 09.11.2017 г. в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                     Председател: Мариана Момчева

 

секретар: Милена Александрова

прокурор: Даниел Илиев  

сложи за разглеждане докладвано от Районния съдия

НОХД № 1447 по описа за 2017 г.

на именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ М.Р.К. – Редовно уведомен чрез процесуалния си представител, явява се лично, представлява се от адв. К.С., редовно упълномощен от досъдебното производство.

ДРП – Редовно уведомена, представлява се от прокурор Даниел Илиев.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Моля да се даде ход на делото.

С оглед становищата на страните и предвид липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът   пристъпва   към    проверка   самоличността  на  явилия   се:

         М.Р.К. – роден на *** ***, български гражданин, ..., ..., ..., ..., с адрес ***, ЕГН **********.

Съдът, разяснява на подсъдимия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря и правата му по НПК.

ПОДС. К.: Разяснени са ми правата.

АДВ. С.: Не правим възражения срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

Съдът запитва страните за искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие:

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по доказателствата.

АДВ. С.: Нямаме искания по доказателствата.

Съдът, предвид изявленията на страните и липсата на искания за събиране на доказателства преди даване ход на съдебното дирене

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

и докладва споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 1447/2017 г. по описа на ДРС. 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да разгледате споразумението, което сме постигнали с подсъдимия и неговия защитник.

АДВ. С.: Представили сме споразумение между страните в настоящото производство за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 622/2017 г. по описа на Първо РУ при ОД на МВР гр. Добрич, което моля да разгледате и одобрите.

С оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, съдът приканва подсъдимия М.Р.К. да отговори на въпросите по чл. 382 ал. 4 от НПК.

ПОДС. К.: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът, на основание чл. 283 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА приложените по досъдебно производство № 622/2017 г. по описа на Първо РУ при ОД на МВР гр. Добрич доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства.

АДВ. С.: Нямаме искания по доказателствата.

С оглед становищата на страните, съдът намери делото за попълнено с необходимия доказателствен материал, обяви съдебното дирене за приключено и

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам внесеното от ДРП споразумение за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 622/2017 г. по описа на Първо РУ при ОД на МВР гр. Добрич и моля да одобрите същото като непротиворечащо на закона и морала. Налице са всички процесуални и материалноправни предпоставки за произнасянето Ви с определение по реда на чл. 382 ал. 7 от НПК за одобрение на споразумението.

АДВ. С.: Постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на подсъдимия последна дума.

ПОДС. К.: Моля да одобрите споразумението.

Съдът на основание чл. 382 ал. 6 от НПК обявява текстовете на споразумението:

Подсъдимият М.Р.К. – роден на *** ***, български гражданин, ..., ..., ..., ..., с адрес ***, ЕГН **********,

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 12.07.2017 г. в град Д. по ул. „...“ е управлявал моторно превозно средство – ... след употреба на наркотични вещества – канабис /тетрахидраканабинол/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б ал. 3 във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК да му бъде наложено наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от седем месеца, което на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от три години.

На основание чл. 67 ал. 2 от НК възпитателната работа по отношение на подсъдимия М.Р.К. се възлага на районен инспектор по местоживеене.

  На основание чл. 343г във връзка с чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК да му бъде наложено наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от седем месеца, като на основание чл. 59 ал. 4 от НК от така определеното наказание да се приспадне времето, през което подсъдимият М.К. е бил лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от момента на фактическото отнемане на СУМПС – 12.07.2017 г.

На основание чл. 55 ал. 3 от НК да не се налага на подсъдимия М.Р.К. по-лекото наказание от вида глоба, каквото законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК и по силата на споразумението направените разноски по делото в размер на 380,08 лева следва да бъдат заплатени от подсъдимия М.Р.К. ***.

Полученото с приемо-предавателен протокол от ДРП по досъдебното производство веществено доказателство – станиолен плик, съдържащ касета DRUG TEST 5000STK6, REF № 8319495 LOT: ARJМ 0713 да остане в кориците на делото и да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение на делото в архив.

 

                            П О Д П И С И :

 

 

         ПРОКУРОР – ДАНИЕЛ ИЛИЕВ:

 

 

 

 

         ЗАЩИТНИК – АДВ. К.С.:

 

 

 

 

         ПОДСЪДИМ – М.Р.К.:

 

 

Съдът, след полагане подписите на страните, се оттегли на тайно съвещание и установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против подсъдимия – прекратено.

         С оглед изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК, съдът

 

 

В   И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

О П Р Е Д Е Л И №

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП – гр. Добрич, от една страна, и подсъдимия по НОХД № 1447/2017 г. по описа на РС – гр. Добрич, лично и представляван от защитника си адв. К.С., по силата на което,

Подсъдимият М.Р.К. С ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че:

На 12.07.2017 г. в град Д. по ул. „...“ е управлявал моторно превозно средство – ... след употреба на наркотични вещества – канабис /тетрахидраканабинол/, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б ал. 3 във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК му НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от седем месеца.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от три години.

На основание чл. 67 ал. 2 от НК възпитателната работа по отношение на подсъдимия М.Р.К. ВЪЗЛАГА на районен инспектор по местоживеене.

  На основание чл. 343г във връзка с чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК му НАЛАГА наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от седем месеца.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият М.К. е бил лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от момента на фактическото отнемане на СУМПС – 12.07.2017 г.

На основание чл. 55 ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия М.Р.К. по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК и по силата на споразумението направените разноски по делото в размер на 380,08 лева следва да бъдат заплатени от подсъдимия М.Р.К. ***.

Полученото с приемо-предавателен протокол от ДРП по досъдебното производство веществено доказателство – станиолен плик, съдържащ касета DRUG TEST 5000STK6, REF № 8319495 LOT: ARJМ 0713 – ДА ОСТАНЕ в кориците на делото и да бъде съхранявано до изтичане на срока за съхранение на делото в архив, след което ДА СЕ УНИЩОЖИ.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1447/2017 г. по описа на ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

         ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14:10 часа.

         ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 09.11.2017 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: