Р Е Ш Е Н И Е

                                              

 

Гр. Добрич, 24.11.2017г..

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Добричкият районен съд, пети съдебен състав, наказателна колегия, в публично съдебно заседание на двадесет и трети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател : Минка Кирчева

При участието на секретаря Парашкева Христова, разгледа докладваното от Съдията н.а.х.д. № 1028 по описа на Добричкия районен съд за 2017г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба от Н.К.К., ЕГН: ********** *** от 05.07.2017 г., издадено от Началник ОО „ АА „ гр. Добрич, с което на жалбоподателя за нарушение по чл. 89, т. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ / Наредбата /, на основание чл. 93, ал. 2 от Закона за автомобилните превози / ЗАП / е наложено административно наказание „ глоба „ в размер на  500.00 лева.

С жалбата се иска отмяна на наказателното постановление, поради допуснати съществени процесуални нарушения.

В съдебно заседание жалбоподателят поддържа жалбата и моли НП да бъде отменено.

Въззиваемата страна, редовно призована – не се представлява в съдебно заседание. В писмено становище, приложено към жалбата се иска постановлението да бъде потвърдено / л. 2 /.

Добричкият районен съд, като прецени събраните доказателства и становищата на страните, намира за установено следното:

Жалбата е допустима като депозирана в законоустановения 7-дневен срок от лице, което има правен интерес.

Независимо от основанията, посочени от жалбоподателя, съдът подложи на цялостна проверка процесното наказателно постановление, какъвто е обхватът на въззивната проверка, при което констатира следното:

Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на АУАН Серия А-2016 № 234637 от 08.06.2017г. АУАН е съставен от компетентното длъжностно лице в присъствие на нарушителя, документирано с подписа му, в присъствие на един свидетел и е надлежно връчен на нарушителя. Обжалваното наказателно постановление е издадено в рамките на законоустановения срок по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН, както и в инструктивния срок по чл. 52, ал. 1 от ЗАНН от компетентния административнонаказващ орган, съобразно приложената по делото на л. 11 Заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съдържа необходимите реквизити по чл. 57 от ЗАНН и е надлежно връчено на нарушителя.

Предвид изложеното съдът намира, че наказателното постановление е законосъобразно в процесуален аспект.

По отношение на визираното нарушение и приложимия материален закон съдът установи следното:

На 08.06.2017г. свидетелите П.Х.Й. и Т.С.Т.– инспектори в ОО „ АА „ гр. Добрич осъществявали контрол по главен път Силистра – Добрич, срещу Ловчанско ханче, когато около 10.30ч. спрели за проверка управлявания от жалбоподателя товарен автомобил „ ... „ с рег. № ..... В хода на проверката свидетелите установили, че жалбоподателят извършвал обществен превоз на товари по маршрут от гр. Ямбол за гр. Добрич без издадено удостоверение за обществен превоз на товари на територията на Република България или заверено копие на лиценз на общността. След направена справка в информационна система „ Лицензии „ се установило, че фирмата притежавала лиценз на общността с № ....

Предвид констатираното в хода на проверката св. Й. образувал  процесното административнонаказателно производство, като в присъствието на жалбоподателя и св. Т. съставил АУАН Серия А-2016 № 234637, в който му вменил административно нарушение по чл. 89, т. 1 от Наредбата. АУАН бил надлежно връчен.

На 12.06.2017г. в ОО „ АА „ гр. Добрич постъпило възражение от жалбоподателя с приложено заверено копие № ... за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждения.

На 05.07.2017г. било издадено и процесното НП № 28-0000183, с което на основание чл. 93, ал. 2 от ЗАП, на жалбоподателя за вмененото деяние му било наложено административно наказание „ глоба „ в размер на 500лв.

В хода на съдебното дирене жалбоподателят представи копия от СРМПС, част 1 на т.а. с рег. № Е 90 25 КК, Договор за покупко-продажба на МПС по силата, на който „ ***„ ЕООД гр. София е закупил процесния автомобил, както и заверено за вярност копие от Трудов договор на жалбоподателя.

Описаната фактическа обстановка съдът намира за безспорно установена въз основа на показанията на разпитаните в хода на съдебното дирене свидетели П.Й. и Т.Т., чиито показания съдът кредитира изцяло, като обективни и непротиворечиви, както и от приложените по делото доказателства – Заверено копие № ... за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение, издаден на „ ***„ ЕООД гр. София, валиден от 16.01.2017г. до 15.01.2027г., копие от Пътен лист серия А, Заповед № 317/01.06.2015г. на ИД на ИА „ АА „, Заповед № РД – 08-249/15.05.2015г., копия от СРМПС, част 1 на т.а. с рег. № Е 90 25 КК, Договор за покупко-продажба на МПС по силата, на който „ ***„ ЕООД гр. София е закупил процесния автомобил, както и заверено за вярност копие от Трудов договор на жалбоподателя.

От правна страна:

На жалбоподателя е вменено административно нарушение по чл. 89, т. 1 от Наредбата, който задължава водачът по време на работа да представя при поискване от контролните органи и удостоверение на ППС за обществен превоз на товари на територията на Република България за всяко от превозните средства, с които се извършва превозът (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза). Разпоредбата на чл. 93, ал. 2 от ЗАП императивно регламентира санкциониране с административно наказание „ глоба „ в размер на 500лв. водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари, който не представи на контролните органи издадения лиценз, заверено копие на лиценз на Общността, разрешението, документа за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от ЗАП или от подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Не се спори между страните, че на посочените в акта и НП дата и място, жалбоподателят е извършвал превоз на товари, управлявайки т.а. с рег. № Е 90 25 КК, като шофьор на товарен автомобил / международни превози / във фирма „ ***„ ООД гр. София, притежаваща заверено копие № ... за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение, валидно от 16.01.2017г. до 15.01.2027г.

За да е съставомерно от обективна страна едно деяние с вмененото административно нарушение е необходимо водачът да е осъществил изпълнителното му деяние, изразяващо се в бездействие - не представяне на изискуемите от закона документи. В процесният случай обаче, АНП е образувано за това, че жалбоподателят е извършвал превоз на товари без издадено удостоверение за обществен превоз на товари на територията на РБ или заверено копие на лиценз на общността. За същото деяние жалбоподателят е санкциониран с процесното НП. Т.е. при словесното описание на нарушението, на жалбоподателя е вменена несъставомерна форма на изпълнително деяние „действие” – извършва превоз на товари без издадено удостоверение или копие на лиценз на общността. Така формулирано, словесното описание на нарушението не обосновава приложението на разпоредбата на чл. 93, ал.2 от ЗАП, доколкото изпълнително деяние по посочената разпоредба изисква, както визиране на изискуемите документи, така и на факта на непредставянето им към момента на проверката, както и на факта на по-късното им представяне пред контролните органи. /виж Решение от 12.07.2013 г. на АдмС - Добрич по к. а. н. д. № 484/2013г./ Т.е. в съдържанието на АУАН и на процесното НП не са описани съставомерните белези на административното нарушение, за което е ангажирана отговорността на жалбоподателя, поради което същия е бил лишен от възможността да разбере за извършването на какво административно нарушение е ангажирана административнонаказателната му отговорност. Съдът намира, че установеното представлява грубо нарушение на административнонаказателното производство, което е основание за отмяна на акта. Съдът счита за необходимо да отбележи, че административнонаказателното производство се развива по строги правила, установени в основния закон, уреждащ тази материя, а именно ЗАНН и в законите, които определят различните видове административни нарушения и наказания за тях. За държавните органи, които прилагат административнонаказателните разпоредби е особено важно да извършват това при стриктно съблюдаване на законовите разпоредби. Това е необходимо за постигане целите на индивидуалната и генералната превенция, закрепени в чл.12 от ЗАНН, тъй като налагането на административни наказания не е самоцел на контролните органи, а стриктното спазване на закона е гаранция за справедливост на процедурата и липса на произвол.” / Решение от 07.05.2014г. по к.а.н.х.д. № 188/2014г. на Административен съд Добрич/

Действително разпоредбата на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН предоставя възможност на наказващия орган да издаде НП и когато е допусната нередовност в АУАН, но в случая същият не се е възползвал от тази възможност, тъй като гореописаната нередовност в АУАН не е изправена и в обжалваното НП.

Предвид гореизложеното съдът приема, че издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно и като такова следва да се отмени. 

Така мотивиран  и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН,  съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ НП № 28-0000183 от 05.07.2017 г., издадено от Началник ОО „ АА „ гр. Добрич, с което на Н.К.К., ЕГН: ********** за нарушение по чл. 89, т. 1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ, на основание чл. 93, ал. 2 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание „ глоба „ в размер на  500.00 лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд гр. Добрич в 14 – дневен срок от уведомяването на страните.

 

                                                                                     

Председател:                                                                                      /М. Кирчева /