О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр. Добрич, 24.11.2017 г.

 

 

ДОБРИЧКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия, І-ви състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:                                                                   

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СТАНИМИР АНГЕЛОВ

 

при секретар ……………, разгледа докладваното от районния съдия  гр. дело № 2772/2017 г.  по описа на Добричкия районен съд.

 

Производството по делото е образувано по искова молба подадена от *** с ЕГН *** от гр. ***, чрез упълномощения адвокат  ***, с която срещу *** с ЕГН ********** *** е предявен иск по чл. 108 от ЗС за признаване за установено по отношение на ответницата, че ищецът е собственик на недвижим имот, находящ се в находящ се в гр. ***, а именно: апартамент ***, със застроена площ от *** кв.м., представляващ самостоятелен обект с идентификатор № *** попадащ в сграда № ***, в поземлен имот с идентификатор **** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. ***, ведно с ***идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, както и за осъждане на ответницата да предаде на ищеца владението върху имота. Претендират се и сторените по делото съдебни разноски.                                                                                    

В срока и по реда на чл. 131 от ГПК *** е заявила, че оспорва исковата претенция, както по основание така и по размер, като счита предявеният ревандикационен иск за  неоснователен. Ответницата не отрича факта, че между страните по делото е сключен Предварителен договор за покупко-продажба на недвижимият имот, подробно описан в исковата молба от *** г. *** сочи, че е извършила подобрения и разноски за имота на обща стойност *** лв., които претендира при уважаване на исковата претенция да бъдат заплатени, като включително и да бъде признато правото, в качеството й на добросъвестен владелец по смисъла на чл. 72 от ЗС, на задържане на процесния имот до заплащането на разноските за извършените подобрения в имота.

В отговора ответницата е описала извършените от нея подобрения в процесния имот, а именно: ****

Ответницата следва в срок до датата на първото по делото съдебно заседание, да посочи стойността на всяко едно от описаните по-горе в 31 отделни позиции подобрения, както и да се конкретизира периода от време, през който те са извършени. Горното е необходимо, с оглед даване възможност на ищеца да организира процесуалната си защита по делото.

С молба с вх. № 20172/23.11.2017 г. *** чрез упълномощения адвокат *** ***, е завил, че оттегля исковата си претенция и желае производството по делото да бъде прекратено.

Така подадената молба по своя правен характер представлява процесуално действие, проявна форма на диспозитивното начало в гражданския процес, с което се постига десезиране на съда с правния спор и влече като последица прекратяване производството по делото.

Воден от горното и на основание чл. 232 от ГПК, Добричкият районен съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 2772/2017 г. по описа на Добричкия районен съд поради ОТТЕГЛЯНЕ на предявения иск.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Добричкия окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                

                                                                              

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: