П Р О Т О К О Л

гр. Добрич, 14.11.2017 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                                        ВТОРИ СЪСТАВ

На 14 ноември 2017 година в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. ВЕЛИКОВА

СЕКРЕТАР: ГЕНОВЕВА ДИМИТРОВА

 

Сложи за разглеждане докладвано от районен съдия ВЕЛИКОВА

Гр. дело № 2641 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха, както следва:

ИЩЕЦЪТ: Е.С.К., редовно призован чрез процесуален представител адв. Д.А., не се явява лично, представлява се от адв. А., с приложено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ: И. А. Н., редовно призован, явява се лично, представлява се от адв. Г. П., с приложено по делото пълномощно.

ВЕЩО ЛИЦЕ: А.Е.В., не е уведомена, поради невнесен депозит за вещо лице.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

 

Адв. А.: Да се даде ход на делото.

Адв. П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед липсата на процесуални пречки за разглеждане на делото

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът на основание чл. 143, ал.1 от ГПК пристъпва към изясняване на фактическата страна на спора, съобразно разпоредбите на чл. 143, ал. 2 и ал. 3 и чл. 145 от ГПК.

 

Адв. А.: С ответника постигнахме спогодба относно начина на ползване на незастроено дворно място с площ от 518 кв.м. на съсобствен недвижим имот, находящ се в град Д., ул. „***“ № ***, представляващ поземлен имот с идентификатор 72624.606.619 по КККР на град Д. с площ от 624 кв.м., с номер по предходен план 6603, кв. 28, съседи: 72624.606.617; 72624.606.618; 72624.606.624; 72624.606.620; 72624.606.993.

На всеки от двамата съсобственици, съгласно документите за собственост, се полага по ½ ид.ч. от имота или по 259,00 кв.м.

Ползването на съсобствения недвижим имот сме разпределили съгласно изготвен проект за определяне на реално ползване на поземлен имот с идентификатор 72624.606.619, ул. „***” №***, гр. Д., съответно:

·        Дял І, оцветен в червен цвят, ще се ползва от ищеца Е.С.К. с ЕГН **********;

·        Дял ІІ, оцветен в син цвят, ще се ползва от ответника И.А.Н. с ЕГН **********.

         Скицата – графично изображение на разпределението на начина на ползване, се приподписва от страните и от съда, и съставлява неразделна част от спогодбата.

         Скицата се представя в три еднообразни екземпляра, два от които да бъдат предадени на страните след одобряване на спогодбата от съда.

 

         Адв. Пенчева: Съгласна съм с така постигнатата спогодба.

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

Е.С.К.:...................................................

                                                                          /чрез адв. А./

 

         И. А. Н.:..........................................................

                                                                        

 

Съдът на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК и като взе предвид, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави,

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба относно начина на ползване на незастроено дворно място с площ от 518 кв.м. от съсобствен недвижим имот, находящ се в град Д., ул. „***“ № ***, представляващ поземлен имот с идентификатор 72624.606.619 по КККР на град Д. с площ от 624 кв.м., с номер по предходен план 6603, кв. 28, съседи: 72624.606.617; 72624.606.618; 72624.606.624; 72624.606.620; 72624.606.993, както следва:

На всеки от двамата съсобственици, съгласно документите за собственост, се полага по ½ ид.ч. от имота или по 259,00 кв.м.

Ползването на съсобствения недвижим имот се разпределя съгласно изготвен проект за определяне на реално ползване на поземлен имот с идентификатор 72624.606.619, ул. „***” №***, гр. Д., съответно:

·        Дял І, оцветен в червен цвят ще се ползва от ищеца Е.С.К. с ЕГН **********;

·        Дял ІІ, оцветен в син цвят ще се ползва от ответника И.А.Н. с ЕГН **********.

         Скицата – графично изображение на разпределението на начина на ползване, се приподписва от страните и от съда, и съставлява неразделна част от спогодбата.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради постигнатата между страните спогодба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес за двете страни с частна жалба пред Добрички окръжен съд.

ПОСТАНОВЯВА връщане на ищеца на сумата от 50,55 лева, съставляваща половината от внесената от него държавна такса при предявяване на иска, на основание чл. 78, ал. 9 от ГПК.

 

Заседанието приключи в 10:10 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: