ПРОТОКОЛ

гр. Добрич, 03.08.2017 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                     ШЕСТНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

На трети август две хиляди и седемнадесета година в публично съдебно заседание в следния състав:      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНЧО ДИМИТРОВ

 

СЕКРЕТАР: МАРГАРИТА КАЛИНОВА

ПРОКУРОР: ИВЕЛИН БОРИСОВ

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия НОХД № 983 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09.00 часа се явиха следните лица:

ОБВИНЯЕМИЯТ М.И.Р. – редовно призован, явява се лично, представлява се от адв. Д.К. ***, редовно упълномощена от досъдебното производство.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ДОБРИЧ – редовно призована, представлява се от прокурор Ивелин Борисов.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Председателят пристъпва към проверка самоличността на обвиняемия:

М.И.Р. – роден на *** ***, *, ЕГН **********.

 

Председателят, на осн. чл. 274 от НПК разяснява на обвиняемия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му по НПК, като обявява имената на председателя на състава, съд. секретар и прокурора.

Адв. К.: Не правим възражение срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

Обв. Р.: Запознат съм с правата си по НПК.

 

Съдът ДОКЛАДВА постигнато между прокурор Ивелин Борисов при РП – Добрич и защитника на обвиняемия М.Р. – адв. Д.К. *** споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 658/2017 г. по описа на Първо РУ на МВР – Добрич.

ПРОКУРОРЪТ: С обвиняемия и защитника му сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го приемете и одобрите.

Адв. К.: Моля да приемете и одобрите представеното споразумение.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, приканва обвиняемия да отговори на въпросите по чл. 382, ал. 4 от НПК.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.И.Р.: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

 

Съдът прочита съдържанието на споразумението и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва съдържанието на същото в протокола и приканва страните да положат подписите си с оглед обективиране на постигнатото съгласие по следните въпроси:

Страните приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемият М.И.Р. – *, ЕГН ********** е ВИНОВЕН в това, че:

На 23.07.2017 г., в гр. Добрич, по ул. „Христо Ботев”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № * след употреба на наркотични вещества – амфетамин и канабис /ТНС 5/, поради което и на осн. чл. 343б, ал. 3 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

На осн. чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 67, ал. 2 от НК  ВЪЗЛАГА на съответния полицейски инспектор при РУ на МВР – Генерал Тошево възпитателните грижи спрямо обвиняемия през изпитателния срок.

На основание чл. 343 г във вр. с чл. 343б, ал. 3 от НК във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от  ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието  ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 23.07.2017 г.

На основание чл. 343б, ал. 3 във вр. с чл. 54 от НК на обвиняемия М.И.Р. се НАЛАГА наказание ГЛОБА в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.

Приложеното по делото веществено доказателство – тест-касета от орален полеви тест “Drager DrugCheck 5000 STK6” с REF 8319495, след влизане в сила на определението ДА СЕ УНИЩОЖИ.

 

С престъплението не са причинени имуществени вреди.

 

П О Д П И С И:

 

ПРОКУРОР – ИВЕЛИН БОРИСОВ:

 

ОБВИНЯЕМ – М.И.Р.:

 

ЗАЩИТНИК – Адв. Д.К.:

 

 

След полагане на подписите от прокурора, защитника на обвиняемия и обвиняемия, съдът намира, че постигнатото между страните споразумение съдържа съгласие по всеки един от въпросите, визирани в чл. 381, ал. 5 от НПК, не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Воден от изложеното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ

 

ОПРЕДЕЛИ№

 

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура - Добрич, представлявана от прокурор Ивелин Борисов, обв. М.Р. и защитника му адв. Д. *** споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 658/2017 г. по описа на Първо РУ на МВР – Добрич, по силата на което:

ОБВИНЯЕМИЯТ М.И.Р. – роден на *** ***, *, ЕГН **********

 

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:

На 23.07.2017 г., в гр. Добрич, по ул. „Христо Ботев”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № * след употреба на наркотични вещества – амфетамин и канабис /ТНС 5/, поради което и на осн. чл. 343б, ал. 3 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

На осн. чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 67, ал. 2 от НК  ВЪЗЛАГА на съответния полицейски инспектор при РУ на МВР – Генерал Тошево възпитателните грижи спрямо обвиняемия през изпитателния срок.

На основание чл. 343 г във вр. с чл. 343б, ал. 3 от НК във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от  ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието  ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 23.07.2017 г.

На основание чл. 343б, ал. 3 във вр. с чл. 54 от НК на обвиняемия М.И.Р. се НАЛАГА наказание ГЛОБА в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.

Приложеното по делото веществено доказателство – тест-касета от орален полеви тест “Drager DrugCheck 5000 STK6” с REF 8319495, след влизане в сила на определението ДА СЕ УНИЩОЖИ.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 983/2017 г. по описа на Районен съд - Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест!

 

Заседанието приключи в 09.15 часа.

Протоколът е изготвен на 03.08.2017 г.

            

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

             СЕКРЕТАР: