Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр. Добрич, 13.07.2017г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Районен съд – гр. Добрич, Наказателна колегия, Петнадесети състав, в публичното съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Мариана Момчева

 

при участието на секретаря Милена Александрова

разгледа докладваното от съдия Момчева а.н.д. № 586 по описа на Добричкия районен съд за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба от Р.В.Д. ЕГН ********** срещу НП № 1717а – 1861 от 04.04.2017г., издадено от Началник Първо РУ на МВР – гр. Добрич, с което на жалбоподателя за нарушение по чл. 49 ал. 3 от Закона за българските лични документи /ЗБЛД/ на основание чл. 81 ал. 1 т. 6 от ЗБЛД е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лв.

С жалбата се прави искане наказателното постановление да бъде отменено.

Въззиваемата страна, редовно уведомена не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

Добричкият районен съд, като прецени събраните доказателства, становищата на страните, намира за установено следното:

Жалбата е допустима като депозирана в законоустановения срок. Независимо от основанията, посочени в жалбата, съдът подложи на цялостна проверка обжалваното наказателно постановление, какъвто е обхватът на въззивната проверка, при което констатира следното:

Жалбата е процесуално допустима, предявена от лице с активна процесуална легитимация и в предвидения от закона срок.

В хода на съдебното производство, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

На 31.03.2017г. жалбоподателят Р.Д. се е явила в паспортна служба на Първо РУ на МВР – гр. Добрич и е върнала международния си паспорт № 381402127, валиден до 14.06.2016г.

За това, че не върнала паспорта си в тримесечен срок след изтичане на неговата валидност, срещу лицето бил съставен АУАН, предявен и връчен срещу подпис и без възражения.

Въз основа на АУАН било издадено обжалваното НП.

Гореописаната фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства.

Съдът кредитира гласните доказателства - показанията на актосъставителя и свидетеля по АУАН, които са непротиворечиви и добросъвестни.

Предвид доводите на страните и въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно неговата законосъобразност, обоснованост и справедливостта на наложеното административно наказание, съдът прави следните правни изводи:

Правилно извършеното е квалифицирано като нарушение на чл. 49 ал. 3 от ЗБЛД, което е наказуемо по чл. 81 ал. 1 т. 6 от ЗБЛД.

При провеждане на административнонаказателното производство, обаче, са допуснати съществени процесуални нарушения като не става ясно каква е датата на нарушението, за което е наказан въззивника.

Видно е, че 31.03.2017г. не е дата на нарушението, т.к. до 14.09.2016г. включително, въззивникът е имал възможност правомерно да върне паспорта си. Нарушението следва да се счита извършено в първия ден на забавата, а именнона 15.09.2016г., тази дата не е посочена нито в АУАН, нито в НП. Не е достатъчно датата на нарушението да става ясна от административнонаказателната преписка, тъй като съдът има задължение не да провери дали е извършено изобщо някакво нарушение, а дали е извършено нарушението, описано в Наказателното постановление, което се индивидуализира именно чрез датата на извършване, още повече в този случай, в който то се изразява в пропускане на законов срок.

Поради това, след като датата на валидност е изтекла на 14.06.2016г. и срокът е изтекъл на 14.09.2016г., то нарушението е извършено на 15.09.2016г. Но от това описание не става ясно дали административнонаказващият орган е наказал лицето за нарушение, извършено на 15.09.2016г. или за такова, извършено на посочената в НП дата.

Съгласно разпоредбата на чл. 49 ал. 3 от ЗБЛД нарушението следва да се счита извършено на първия ден след изтичане на законоустановения тримесечен срок за връщането му. Посоченото е от съществено значение, с оглед извършване на проверка за обективната съставомерност на нарушението, а така също и за сроковете по чл. 34 ал. 1 от ЗАНН.

Предвид допуснатото съществено процесуално нарушение, изразяващо се в неиндивидуализиране на нарушението, за което е наказано лицето, издаденото Наказателно постановление следва да бъде отменено.

По изложените съображения и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

          

ОТМЕНЯ НП № 1717а – 1861 от 04.04.2017г., издадено от Началник Първо РУ на МВР – гр. Добрич, с което на Р.В.Д. ЕГН ********** за нарушение по чл. 49 ал. 3 от Закона за българските лични документи /ЗБЛД/ на основание чл. 81 ал. 1 т. 6 от ЗБЛД е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лв.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба по реда на АПК пред Административен съд – гр. Добрич в 14 – дневен срок от уведомяването на страните.

 

Председател:

/М. Момчева/