Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

   гр.Д., 17.**.2**7 г.

 

В  ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Д. РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ, ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ, в закрито съдебно заседание проведено на седемнадесети юли две хиляди и седемнадесета година,  в следния състав:

                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ЛЕФТЕРОВА-САВОВА

 

като  разгледа  докла**ното от районния съдия гр.д. №**4 по описа за  ** г. и за да се произнесе съобрази  следното:

Производството е по реда на чл.247 и сл.от ГПК.

Постановено е решение 241/**.03.2**7 г. по гр.д. №**4 по описа на ДРС за ** г., с което съдът

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл. 4** ал. 1 ГПК, по отношение на „**” АД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. С., пл. „**” ** и Х.А.П., ЕГН **********, с адрес: ***, че имуществото, върху което е насочено изпълнението по изпълнително дело  № ** по описа на ЧСИ Н.Н., peг. № ** на КЧСИ, а именно: недвижим имот, находящ, се в гр. Д., ул. „** **, ет.**, ап.**, представляващ поземлен имот - дворно място с площ от ** кв.м, представляващо идеална част от имот, целият с площ от ** кв. м, представляващо имот с идентификатор ** по КК на гр. Д. /стар идентификатор - пл. **, парцел **, в кв. **/, ведно с апартамент на ** етаж с изложение ** от двуетажна жилищна сграда, състоящ се от една ** на застроена площ от ** кв. м, представляващ имот с идентификатор ***, който обект попада в сграда   **, при граници и съседи: на същия етаж **, под обекта: **; над обекта: **, не принадлежи на длъжника по изпълнително дело № ** по описа на ЧСИ Н.Н., peг. № ** на КЧСИ - Х.А.П..

ПРИЗНАВА за установено в отношенията между М.Г.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, „**” АД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. С., пл. „**” ** и Х.А.П., ЕГН **********, с адрес: ***, че договор за учредяване на ипотека, обективиран в НА за договорна ипотека на недвижим имот № **, том **, peг. № ****, дело № *** от **.**.** г. на Нотариус с peг. № ** при НК, вписан при СБ  Д. - акт № **, том **, вх.рег. № **/**.**.** г., по отношение на недвижим имот, находящ се в гр. Д., ул. „**” **, ет.**, ап.**, представляващ поземлен имот - дворно място с площ от ** кв.м, представляващо идеална част от имот, целия с площ от ** кв. метра, представляващо имот с идентификатор № ** по КК на гр. Д. /стар идентификатор - пл. **, парцел **, в квартал **/, ведно с апартамент на ** етаж с изложение ** от двуетажна жилищна сграда, състоящ се от една ** на застроена площ от ** кв. метра, представляващ имот с идентификатор ***, който обект попада в сграда **, при граници и съседи: на същия етаж **, под обекта: **; над обекта: ** е нищожен, като противоречащ на закона, на осн. чл.26, ал.1 ЗЗД.

ОСЪЖДА „**” АД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. С., пл. „**” 7 и Х.А.П., ЕГН **********, с адрес: *** да заплатят на М.Г.Г., ЕГН **********, с адрес: *** сторени разноски по делото в общ размер на ***,** лева. 

 

С Определение №718 от **.**.2**7 г. по в.гр.д.230/2**7 г. по описа на ДОС, образувано по жалба от „**”АД, въззивният съд е констатирал допусната в диспозитива на първоинстанционното решение по иска с пр. осн. чл.4** ГПК очевидна фактическа грешка, изразяваща се в пропуск да бъде вписано името на ищцата М.Г.Г., като е указал провеждане на производство по чл.247 ГПК за отстраняването ѝ.

 

Д. районен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

В диспозитива на решение 241/**.03.2**7 г. по гр.д. №**4 по описа на ДРС за ** г. по иска с правно основание чл.4**, ал.1 ГПК, съдът не е вписал името на ищцата М.Г.Г., макар в мотивната част на съдебния акт да е обсъдено, че именно тя, като трето на изпълнителното производство лице е ищец по делото. Същото представлява и нарушение разпоредбата на чл.2**, ал.1, т.4 ГПК.

Безспорно, в случая е налице противоречие между мотивите и диспозитива на съдебния акт, което обосновава наличие на несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване.

Допусната е очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение 241/**.03.2**7 г. по гр.д. №**4 по описа на ДРС за ** г., по иска с правно основание чл.4**, ал.1 ГПК,  която съдът сле** да отстрани изцяло, като впише името на ищеца – М.Г.Г..

Водим от горното и на основание чл.247 ал.1 от Гражданския процесуален кодекс, Д. районен съд,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в решение 241/**.03.2**7 г. по гр.д. №**4 по описа на ДРС за ** г., по иска с правно основание чл.4**, ал.1 ГПК, като СЛЕД ИЗВЪРШЕНАТА ПОПРАВКА, диспозитивът на решението в частта, в която съдът се е произнесъл по иска с правно основание чл.4**, ал.1 ГПК, да се чете:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения от М.Г.Г., ЕГН **********, с адрес: *** против „**” АД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. С., пл. „**” ** и Х.А.П., ЕГН **********, с адрес: ***, иск с правно осн. чл.4**, ал.1 ГПК, че имуществото, върху което е насочено изпълнението по изпълнително дело  № ** по описа на ЧСИ Н.Н., peг. № ** на КЧСИ, а именно: недвижим имот, находящ, се в гр. Д., ул. „** **, ет.**, ап.**, представляващ поземлен имот - дворно място с площ от ** кв.м, представляващо идеална част от имот, целият с площ от ** кв. м, представляващо имот с идентификатор ** по КК на гр. Д. /стар идентификатор - пл. **, парцел **, в кв. **/, ведно с апартамент на ** етаж с изложение ** от двуетажна жилищна сграда, състоящ се от една ** на застроена площ от ** кв. м, представляващ имот с идентификатор ***, който обект попада в сграда   **, при граници и съседи: на същия етаж **, под обекта: **; над обекта: **, не принадлежи на длъжника по изпълнително дело № ** по описа на ЧСИ Н.Н., peг. № ** на КЧСИ - Х.А.П..

Решението, с което се поправя очевидна фактическа грешка е неразделна част от решение №241/**.03.2**7 г. по гр.д. №**4 по описа на ДРС за ** г.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                                     

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: