Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Д., 02.05.2017г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Д. РАЙОНЕН СЪД   ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ, шести състав на втори май  през две хиляди и седемнадесета  година  в закрито съдебно заседание, в следния  състав :

  

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : СОНЯ  ДЖЕНКОВА

секретар 

като разгледа докладваното от  съдията  гр. дело № 3027/**г.,  по описа на ДчРС и за да се произнесе,съобрази следното:

          Производството по настоящото дело е образувано по реда на чл. чл.247ал.1 от ГПК.

          От страна на молителката Р.Б.П. с ЕГН **********  е постъпила молба за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната от съда в Решение№223/13.03.2017г. относно единния граждански номер на съделителката Б.. Сочи се, че съда неправилно изписал за нея ЕГН ********** вместо с правилното ЕГН **********.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства и доводите на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна :

Гражданско дело № 3027/**г. на ДРС е за делба на два земеделски недвижими имоти.

С решение № 223/13.03.2017г. съдът е извършил делбата на имотите като е разпределил новообособените имоти между съделителите.

В диспозитива на съдебния акт, обаче, съдът неправилно е изписал единния граждански номер на съделителката Р.Б.П., получаваща имот, индивидуализиран в точка ХІІ от съдебното решение. Видно от удостоверение за наследници, правилното ЕГН на съделителката Б. е **********. Съдът неправилно е изписал последната цифра от уникалния номер, като е вписал цифрата 3 вместо 9.

В случая е налице несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението, което съставлява очевидна фактическа грешка по смисъла на закона и налага поправянето му. Естеството на делбеното производство налага съделителите и изключителни собственици на имотите да бъдат точно индивидуализирани съобразно данните за гражданската м регистрация.

Предвид изложените  съображения  и  на основание чл.247 ал.1  от ГПК , Д. районен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в съдържанието на  Решение№223/13.03.2017г. постановено по гр. дело № 3027/**г. на ДРС, като навсякъде в съдебния акт съделителката Р.Б.П. да се чете с верен ЕГН **********, вместо с грешен ЕГН **********.

         РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, а споразумението може да се атакува само по исков ред.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :     ..................