Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   

                                      гр. Д., 18.05.2017година

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

          Д.кият районен съд, шести състав, в открито съдебно заседание на двадесет и седми април през две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СОНЯ ДЖЕНКОВА

 

при секретаря Калинка Михайлова, сложи за разглеждане гражданско дело № 1841 по описа на съда за 2015година, докладвано от съдията и за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството е за делба във фазата на извършването й.

С решение  от 08.07.2016г. по настоящото дело е допусната делба на недвижим имот НИВА, находящ се в землището на с.М.,общ.Д., ЕКАТТЕ ***,  с площ от 133.202 дка, трета категория, представляваща имот №*** по КВС, при граници (съседи) – имот №**, имот № **, имот №** и имот №**, между съделители при коти:

И.И.И. с ЕГН **********-96/1620ид.ч.,  Д.С.Д. с ЕГН **********- 144/1620ид.ч.,  Т.С.В. с ЕГН **********- 144/1620ид.ч., Н.И.Ч. с ЕГН **********- 32/1620ид.ч., Г.И.Ч. с ЕГН **********- 32/1620ид.ч., М.И.Ч. с ЕГН **********- 32/1620ид.ч, Я.И.Ч. с ЕГН **********- 96/1620ид.ч, Д.М.Б. с ЕГН **********- 288/1620ид.ч., М.Д.А. с ЕГН **********- 144/1620ид.ч., Г.Д.К. с ЕГН **********-144/162ид.ч, В.В.Г. с ЕГН **********- 96/1620ид.ч., Б.Й.Б. с ЕГН ********** -96/1620ид.ч., В.Й.Б. с ЕГН **********- 96/1620ид.ч., М.К.М. с ЕГН ********** – 15/1620ид.ч, Л.К.Л., ЕГН **********- 15/1620ид.ч, Л.М.Л. с ЕГН**********- 10/1620ид.ч, Т.П.Л. с ЕГН **********- 5/1620ид.ч, Ж.К.К. с ЕГН**********- 5/1620ид.ч, Г.В.Г. с ЕГН ********** -5/1620ид.ч, Р.Н.Н. с ЕГН **********- 5/1620ид.ч, А.Д.П. с ЕГН**********- 15/1620ид.ч,         М.Д.С. с ЕГН **********- 15/1620ид.ч, Х.Д.Х. с  ЕГН **********- 15/1620ид.ч, Р.Д.В. с ЕГН **********- 15/1620ид.ч, С.А.С. с ЕГН **********- 15/1620ид.ч, Х.А.С. с ЕГН **********- 15/1620ид.ч., Т.Г.Л. с ЕГН **********- 15/1620ид.ч. и М.Г.Й. с ЕГН **********- 15/1620ид.ч.

С определение от 20.12. 2016 год. Съдът е конституирал наследниците на Л.М.Л., починал на 07.12.2016г., в хода на производството, а именно: Е.Г.Л. с ЕГН **********, М.Л.П. с ЕГН ********** и М.Л.М. с ЕГН **********.

По реда на чл.346 от ГПК искания за откриване на производство по сметки не са отправени от страните по делото.

По отношение делбата на недвижимите имоти: Целта на делбеното производство е всяка страна – съсобственик да реализира своето потестативно субективно право за ликвидирането на една съсобственост и превръщането й в индивидуална собственост, като приоритетният принцип е всеки от съсобствениците да получи своя дял в натура. В конкретния случай не може да се счита, че е налице неподеляемост на имотите, по смисъла на чл.348 от ГПК, налагаща изнасянето им на публична продан. Съгласно трайната съдебна практика, при наличие на повече от един имот, неподеляемост по смисъла на чл.348 от ГПК ще е налице само, ако е невъзможно всеки един от съделителите да получи реален дял /в т.см. решение №659 от 27.11.2003г. по гр.д.316/2003г. на I г.о/.

Процесуалните норми, предвиждат две възможности за осъществяване целите на делбеното производство - чрез теглене на жребий – чл.352 и чрез разпределение на делбените имоти от съда, без теглене на жребий, когато съставянето на дялове и тегленето на жребий се оказва невъзможно или много неудобно – чл.353 от ГПК. При възможност за обособяване на самостоятелни дялове, обаче следва и дяловете да бъдат образувани по начин да не се раздробяват отделните имоти, доколкото това е възможно, като се съобрази и функционалното им предназначение.

При наличието на специални геодезически знания, вещо лице е изготвило експертиза относно поделяемостта на земеделския имот.  Вещото лице е предвидило разделянето на процесния имот по колена, като всяко коляно получава общ дял от наследствената нива, както следва: обединените квоти на наследниците на Д.  Л. Р.а формират нива с площ от 14,800дка, обединените квоти на наследниците на **- 23,680дка, обединените квоти на наследниците на **-23,680дка, обединените квоти на наследниците на ** Б.Г.-23,680дка, обединените квоти на наследниците на **-23,680дка и обединените квоти на наследниците на ** Б.Г.- 23,680дка. Дела на наследниците на ** Тодорова е разпределен на още три равноплощни имота, като нива с площ от 7,894дка съответства на дела на И.И.И., нива с площ от 7,894дка съответства на общ дял на Н.И.Ч., Г.И.Ч. и М.И.Ч., нива с площ от 7894дка съответства на дела на съделителя Я.И.Ч..

От депозирания от ОС“**” при община Д. одобрен проект за делба на процесния имот е видно, че от процесния имот №** с площ от 133,202дка се обособяват на осем нови имота, както следва- имот№ ** с площ от 14,800дка, имот№ ** с площ от 23,680дка, имот№ ** с площ от 23,680дка, имот№ ** с площ от 23,680дка, имот№ ** с площ от 7,894дка, имот№ ** с площ от 7,894дка, имот№ ** с площ 7,894дка и имот№ ** с площ от 23,680дка.

По делото е изготвена оценъчна експериза, от лице със специални знания и неоспорена от страните по делото. Вещото лице дава оценка на новообразуваните имоти, както следва:  имот№ ** с площ от 14,800дка- 28 860лв., имот№ *** с площ от 23,680дка- 46 176лв., имот№ *** с площ от 23,680дка- 46 176лв., имот№ 289072 с площ от 23,680дка- 46 176лв., имот№ *** с площ от 7,894дка- 15 393лв., имот№ *** с площ от 7,894дка- 15 393лв., имот№ ** с площ 7,894дка- 15393лв. и имот№ ** с площ от 23,680дка-46 176лв..

По делото е депозирана молба от Н.И. **, Г.И.Ч. и М.И.Ч. за поставяне на общ дял.

В открито заседание съделителят В.Й. излага твърдения, че съседния на процесния имот е негов собствен и моли съдът да има предвид това обстоятелство при разпределение на имотите.

При горната конфигурация от имоти с изчислима стойност, и при установена съсобственост, приложимият способ за ликвидиране на съсобствеността в случая е този по чл.353 от ГПК. Когато съдът разпределя имотите в натура, той се ръководи от установените в практиката критерии при разпределението - брой на имотите, стойността им, вид, начин на ползване, размер на дяловете брой и родсвена връзка на съделителите и т.н.

На основание чл. 53 и 54 от ГПК/отм/, вр. с Тарифа за държавните такси събирани по ГПК, всяка от страните следва да бъде осъдена да заплати и дължимата държавна такса по водене на делото в размер на 4 % върху стойността на получения дял.

         Водим от горното, Д.кият районен съд

 

Р  Е  Ш  И:

         

РАЗПРЕДЕЛЯ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

-НИВА, находящ се в землището на с.М.,общ.Д., ЕКАТТЕ **,  с площ от 133.202 дка, трета категория, представляваща имот ** по КВС, както следва:

 

           І. В ОБЩ ДЯЛ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ НА Д.С.Д. с ЕГН ********** и  Т.С.В. с ЕГН **********, при равни квоти в съсобствеността, НИВА с площ от 23,680дка, представляваща имот№ ** по КВС на с.М., общ.Д., ЕКАТТЕ **, при граници имоти с номера **-нива, **- залесена терит., **-нива, **-полски път.

          Пазарната оценка на имота възлиза на 46 176лв.

 

 ІІ. В ОБЩ ДЯЛ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на Н.И.Ч. с ЕГН **********, Г.И.Ч. с ЕГН ********** и М.И.Ч. с ЕГН **********, при равни квоти в съсобствеността, НИВА с площ от 7,894дка, представляваща имот№  *** по КВС на с.М., общ.Д., ЕКАТТЕ **, при граници имоти с номера ***-нива, **-залесена терит., **-нива, **- полски път;

Пазарната оценка на имота възлиза на 15 393лв.

ІІІ. В ДЯЛ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на И.И.И. с ЕГН **********, НИВА с площ от 7,894дка, представляваща имот№  *** по КВС на с.М., общ.Д., ЕКАТТЕ ***, при граници имоти с номера **-нива, ***-залесена терит., **-нива, **- полски път;

Пазарната оценка на имота възлиза на 15 393лв.

ІV. В ДЯЛ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на Я.И.Ч. с ЕГН **********, НИВА с площ от 7,894дка, представляваща имот№ ** по КВС на с.М., общ.Д., ЕКАТТЕ **, при граници имоти с номера ***-нива, **-залесена терит., ***-нива, ***- полски път;

Пазарната оценка на имота възлиза на 15 393лв.

 

V. В ДЯЛ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на Д.М.Б. с ЕГН **********, НИВА с площ от 23,680дка, представляваща  имот№*** по КВС на с.М., общ.Д., ЕКАТТЕ ***, при граници имоти с номера ***-нива, **- залес. Терит., ***- нива, **- полски път;

Пазарната оценка на имота възлиза на 46 176лв .

 

VІ. В ОБЩ ДЯЛ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на М.Д.А. с ЕГН ********** и Г.Д.К. с ЕГН **********, при равни квоти в съсобствеността, НИВА с площ от 23,680дка, представляваща  имот№*** по КВС на с.М., общ.Д., ЕКАТТЕ ***, при граници имоти с номера **-нива, **- залес. Терит., **- нива, **- полски път;

Пазарната оценка на имота възлиза на 46 176лв .

 

VІІ. В ОБЩ ДЯЛ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на В.В.Г. с ЕГН **********, Б.Й.Б. с ЕГН ********** и В.Й.Б. с ЕГН **********, при равни квоти, НИВА с площ от 23,680дка, представляваща  имот№*** по КВС на с.М., общ.Д., ЕКАТТЕ **, при граници имоти с номера ***-нива, **- залес. Терит., **- нива, **- полски път;

Пазарната оценка на имота възлиза на 46 176лв .

 

VІІІ. В ОБЩ ДЯЛ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ-  НИВА с площ от 14,800дка, представляваща  имот№** по КВС на с.М., общ.Д., ЕКАТТЕ **, при граници имоти с номера **-нива, **- залес. Терит., **- нива, **- полски път, сособствена между съделители и при ковти: М.К.М. с ЕГН ********** – 3/36ид.ч, Л.К.Л., ЕГН **********- 3/36ид.ч, Е.Г.Л. с ЕГН **********, М.Л.П. с ЕГН ********** и М.Л.М. с ЕГН **********., последните общо като наследници на Л.М.Л. с ЕГН**********- 2/36ид.ч, Т.П.Л. с ЕГН **********- 1/36ид.ч, Ж.К.К. с ЕГН**********- 1/36ид.ч, Г.В.Г. с ЕГН **********- 1/36ид.ч, Р.Н.Н. с ЕГН **********- 1/36ид.ч, А.Д.П. с ЕГН**********- 3/36ид.ч,  М.Д.С. с ЕГН **********- 3/36ид.ч, Х.Д.Х. с  ЕГН **********- 3/36ид.ч, Р.Д.В. с ЕГН **********- 3/36ид.ч, С.А.С. с ЕГН **********- 3/36ид.ч, Х.А.С. с ЕГН **********- 3/36ид.ч., Т.Г.Л. с ЕГН **********- 3/36ид.ч. и М.Г.Й. с ЕГН **********- 3/36ид.ч.

Пазарната оценка на имота възлиза на 28 860лв.

 

ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** и  Т.С.В. с ЕГН ********** да заплатят по бюджетната сметка на РС Д. държавна такса по производството за делба в размер на 1 847лв.

ОСЪЖДА  Н.И.Ч. с ЕГН **********, Г.И.Ч. с ЕГН ********** и М.И.Ч. с ЕГН ********** да заплатят по бюджетната сметка на РС Д. държавна такса по производството за делба в размер на 615,70лв.

ОСЪЖДА И.И.И. с ЕГН **********, да заплати по бюджетната сметка на РС Д. държавна такса по производството за делба в размер на 615,70лв.

ОСЪЖДА Я.И.Ч. с ЕГН **********, да заплати по бюджетната сметка на РС Д. държавна такса по производството за делба в размер на 615,70лв.

ОСЪЖДА Д.М.Б. с ЕГН ********** да заплати по бюджетната сметка на РС Д. държавна такса по производството за делба в размер на 1 847лв.

ОСЪЖДА М.Д.А. с ЕГН ********** и Г.Д.К. с ЕГН ********** да заплатят по бюджетната сметка на РС Д. държавна такса по производството за делба в размер на 1 847лв.

ОСЪЖДА В.В.Г. с ЕГН **********, Б.Й.Б. с ЕГН ********** и В.Й.Б. с ЕГН ********** да заплатят по бюджетната сметка на РС Д.  държавна  такса по производството за делба в размер на

1 847лв.

 ОСЪЖДА всеки от съделителите от дял VІІІ да заплати по бюджетната сметка държавна такса по производството за делба, както следва: М.К.М. с ЕГН ********** – 96,20лв, Л.К.Л., ЕГН **********- 96,20лв, Е.Г.Л. с ЕГН **********, М.Л.П. с ЕГН ********** и М.Л.М. с ЕГН **********., последните общо като наследници на Л.М.Л. с ЕГН**********- 64,13лв., Т.П.Л. с ЕГН **********- 32лв., Ж.К.К. с ЕГН**********- 32лв., Г.В.Г. с ЕГН **********- 32лв., Р.Н.Н. с ЕГН **********- 32лв., А.Д.П. с ЕГН**********- 96,20лв., М.Д.С. с ЕГН **********- 96,20лв., Х.Д.Х. с  ЕГН **********- 96,20лв., Р.Д.В. с ЕГН **********- 96,20лв., С.А.С. с ЕГН **********- 96,20лв., Х.А.С. с ЕГН **********- 96,20лв., Т.Г.Л. с ЕГН **********- 96,20лв. и М.Г.Й. с ЕГН **********- 96,20лв.

 

Решението подлежи на обжалване пред Д.кия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: .....................