О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

            гр. Добрич,16.05.2017г.                               

         Добричкият районен съд гражданско отделение , ХІV състав ,  в закрито заседание на     шестнадесети май през две хиляди и  седемнадесета година в състав:

         Като разгледа докладваното гр.д. № 906/2017г.  по описа на Добрички районен съд  и за да се произнесе ,взе предвид следното :

 

    Производството по гр.д. № 906/2017 г. по описа на Добрички районен съд е образувано по искова молба с вх. № 4499/15.03.2017 г. от И.Н.П. с ЕГН ********** и М.Н.И. с ЕГН ********** *** .

Предявени са установителни искове за собственост върху недвижими имоти .

 

С определение  от 24.03.2017 г.  съдът е дал едноседмичен срок на ищците да отстранян констатирани нередовности на исковата молба , както следва :

Да се уточни  за каква част от  процесните имотите се твърди придобиване по наследяване и от кой от посочените първоначално в исковата молба два имота  , а на следващо място за каква част се твръди придобиване на основание давностно владение , от кого е осъществявано владението и срещу кого е упражнено и за кой период от време поотделно за всеки от двата недвижими имота.

 

След снабдяване  с данъчни оценки на имотите да се посочи цена на исковете.

Да се внесат по делото държавните такси по водене на производството и в дадения срок да се представят към исковата молба квитанциите за внесните суми .

 

В дадения едноседмичен срок  е депозирана молба с вх. № 5951/06.04.2017 г. от ищците , с която  се излагат обстоятелства във връзка с дадените указания на съда за отстраняване на нередовности на ИМ и се иска на следващо място продължаване на срока  за вписване на исковата молба и за внасяне на дължимите по делото държавни такси .

 

С разпореждане на съда  от 10 април 2017 г.  съдът е продължил с един месец дадения срок за отстраняване нередовностите на исковата молба по гр.д. № 906/2017 г.  на Добрички районен съд  съобразно указанията в определение от 24.03.2017 г.

Дадени са и допълнителни указания за отстраняване на следните нередовности в срока - Да се уточни поотделно за всеки един от ищците за каква част от  процесните имотите се твърди придобиване по наследяване и от кой от посочените първоначално в исковата молба два имота  , а на следващо място за каква част се твърди придобиване на основание давностно владение , от кого е осъществявано владението и срещу кого е упражнено и за кой период от време.

Указано е ,че посочването на периода на осъществено давностно  владение следва да се извърши с посочване на начална и крайна дата , както и да се посочи от кого и срещу кого е владяно .

Препис от разпореждането е връчено на ищците чрез упълномощения по делото адвокат .

На основание чл. 63,ал.2 от ГПК продължаването на срока тече от изтичането на първоначалния .

На дата 29.03.2017 г. е връчено съобщението да ищците с дадения едноседмичен срок за отстраняване на нередовностите на исковата молба .

След неговото продължаване срокът е изтекъл на 09 май 2017 г.

Не са отстранени нередовностите на исковата молба .

Предвид горното  и на основание чл.129,ал.3 от ГПК  , съдът

ОПРЕДЕЛИ  :

ПРЕКРАТЯВА  производството по  гр.д. № 906/2017 г.  по описа на Добрички районен съд , образувано по искова молба с вх. № 4499/15.03.2017 г. от И.Н.П. с ЕГН ********** и М.Н.И. с ЕГН ********** *** ,с която са предявени установителни искове за собственост върху недвижими имоти  –поради неотстраняване в срок нередовностите на исковата молба и връща на ищците И.Н.П. с ЕГН ********** и М.Н.И. с ЕГН ********** депозираната по делото исковата молба .

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд с частна жалба  в едноседмичен срок от съобщаването му на  ищците.                                          

                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :