Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                    06.04.2017 г.            гр.Добрич

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

 

ДОБРИЧКИЯТ РАЙОНЕН СЪД  ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ, дванадесети състав, в публично съдебно заседание на четиринадесети март    през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА ПАСКАЛЕВА

 

при участието на секретаря Х.Х., сложи за разглеждане гр.дело №2941 по описа на съда за 2016 година, докладвано от съдията и за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството по делото е образувано по молба на Н.И.П., ЕГН ********** *** срещу Х.Х.Х., ЕГН ********** *** за промяна на мерките относно режима на лични отношения между ответника и детето Р. Х.Х., ЕГН **********, определен по гр.д.№208 по описа на ДРС за 2013г., като се настоява да бъде определен следния режим на лични отношения: всяка първа събота от месеца от 9.00ч. до 18.00ч. и 20 дни когато майката не е в платен годишен отпуск.

……………………………………………………………………………………………………..

Водим от горното, Добричкият районен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

ИЗМЕНЯ на основание чл.59, ал.9 от ГПК мерките относно режима на лични контакти на бащата Х.Х.Х., ЕГН ********** с детето Р. Х.Х., ЕГН **********, определен с одобрено споразумение по  гр.д.№208/2013г. по описа на ДРС, като вместо тях ПОСТАНОВЯВА режим на лични отношения на  бащата Х.Х.Х., ЕГН **********  с детето Р. Х.Х., ЕГН **********, както следва:

всяка първа и трета седмица от месеца от 9.00ч. на съботния ден до 17.00ч. на неделния ден, с преспиване в събота при бащата;

през нечетните години по време на есенна, зимна и  пролетна учебни ваканции, определени от МОН, от 9.00ч. на първия ден от ваканцията до 17.00ч. на последния ден от ваканцията, с преспиване при бащата;

през четните години по време на коледните празници през дните обявени за почивни за страната, от 9.00ч. на първия почивен ден до 17.00ч. на последния почивен ден, с преспиване при бащата;

през нечетните години по време на новогодишните празници   през дните обявени за почивни за страната, от 9.00ч. на първия почивен ден до 17.00ч. на последния почивен ден, с преспиване при бащата;

един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.  

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред  ДОС в двуседмичен срок от връчването  му на  страните.

                                          

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: