ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

ДОБРИЧКИЯТ РАЙОНЕН СЪД   в закрито заседание на шести  март, две хиляди и седемнадесета година, в състав :

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ Соня Дженкова

 

Като разгледа докладваното от съдията грд№161/2017г. по описа на ДРС, за  да се произвесе взе предвид следното:

          Производството е образувано въз основа на искова молба от „***, с която е предявен иск срещу „****, със седалище и адрес на управление гр.***.

В срока по чл.131 от ГПК ответното дружество прави възражение за местна неподсъдност, като настоява производството да се прекрати пред РС Добрич и делото да се изпрати на местно компетентния съд- Районен  В.***.

СЪДЪТ намира възражението относно местната подсъдност за основателно.

Съгласно общото правило на чл. 105 ГПК искът се предявява в онзи съд, в района на който се намира местожителството или седалището на ответника. Данните по делото, извлечени от извършената справка за актуално състояние на ответното дружество несъмнено сочат, че същото има седалище и адрес на управление в гр. В., подробно цитиран по-горе и този въпрос изобщо не е спорен по делото.

От друга страна, не са налице никакви данни въз основа на които евентуално да може да се заключи, че страните по правния спор са уговаряли алтернативна местна подсъдност при условията и по реда на чл. 117, ал. 2 ГПК. Щом това е така, то приложима в настоящия случай е общата местна подсъдност по чл. 105 ГПК.

В същото време възражението е направено в законоустановения срок, поради което и с оглед на гореизложеното съдът намира, че следва да намери съответно приложение разпоредбата на чл. 119, ал. 3 ГПК, като настоящето съдебно производство се прекрати, а делото бъде изпратено по подсъдност на РС В., който е компетентният съд (от гледна точка на местната подсъдност) да се произнесе по реда на чл. 140 ГПК относно подготовката на делото в закрито заседание, вкл. и по направените възражения на ответника относно предмета на спора...

По изложените съображения СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл. 105 във връзка с чл. 119, ал. 3 ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 161/2017г. по описа на Районен съд – Д.

ИЗПРАЩА делото на В. РАЙОНЕН СЪД по подсъдност.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ОКРЪЖЕН СЪД–Д. в едноседмичен срок от съобщението.

След влизането в сила на настоящето определение, делото незабавно да се изпрати на В. РАЙОНЕН СЪД по подсъдност.                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: