П Р О Т О К О Л

                 гр.Добрич, 23.02.2017г.

 

ДОБРИЧКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                          ОСМИ СЪСТАВ

на 23.02.2017г. в публично  заседание в следния състав:

 

                                                   Председател: ВЕСЕЛИН МОНОВ

                                                   Съд.заседатели:1.                                                                                                                               2.

секретар М.А.

прокурор  Павел Любенов

сложи за разглеждане докладвано от Районният съдия

НОХД  N  1391 по описа за  2016 г.

на именното повикване в 11,20  часа се явиха:

         ДОБРИЧКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - Редовно призована, представлява се.

ОСЪДЕНИЯТ С.С.Д. - Редовно призован, явява се лично и с адв.Д.А., редовно упълномощен в хода на  досъдебното производство.

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

      ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

      адв.А.: Да се даде ход на делото.

       СЪДЪТ, намира че не е налице процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

Постъпило е Предложение от Районна прокуратура  гр.Добрич с изх. №  785/24.01.2017г., с което се иска на осн.чл.414 , ал. І,т.1 от НПК съдът да се произнесе по въпроса за възникналите затруднения по изпълнение на Определение №155/24.10.2016г. по НОХД № 1391/2016г. на РС-Добрич, като се уточни, че сторените по делото разноски в размер на 25лв. следва да бъдат заплатени по сметка на Окръжна прокуратура-Добрич, както и по разноски в размер на 1143,45ЛВ. извършени при разследването срещу неизвестен  извършител за престъпление по чл.343, ал.1 б „ а” от НК които са извършени в хода на досъдебното производство.

         СЪДЪТ, запитва страните за искания по доказателствата   ПРОКУРОРЪТ:  Нямам искания към настоящия момент.

         адв.А.: Нямам искания към момента.

         СЪДЪТ, на осн.чл.272 от НПК пристъпва към снемане самоличността на осъдения:

ОСЪДЕНИЯТ   С.С.Д. - роден на ***г***, ***,  ЕГН **********.

СЪДЪТ, на осн.чл.274 от НПК разяснява на осъдения правото му на отвод спрямо състава на съда, прокурора и секретаря  и правата и по НПК.

         ОСЪДЕНИЯТ: Запознат сме с предложението на прокурора . Запознат съм с правата си по НПК.

адв.А.: Не възразяваме срещу състава на съда. Запознати сме с предложението на прокурора и разпореждането на съда .

 СЪДЪТ,  на осн.чл.275 от НПК запитва страните за искания по доказателствата и по хода на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други искания.

адв.А.: Нямам други искания.

С оглед становището на страните за липса на други искания по доказателствата и реда на съдебното следствие, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам предложението на ДРП . Изразил съм становището си относно присъждането на разноските, които съда е присъдил и трудностите, които се дължат на техническа грешка изписано е по сметка на ОД на МВР. Да се присъдят разноските на Окръжна прокуратура Добрич, тъй като ОСлО Добрич са към Окръжна прокуратура, както и съдът да се произнесе за сторените по досъдебното производство разноски в размер на 1143,75лв. Нямам други искания.

адв.А.: Поддържам предложението на прокурора. Разноските следва да са по сметка на Окръжна прокуратура-ОСлО гр.Добрич. Не сме съгласни с искането за присъждане  на разноски по досъдебното производство в размер на 1143,75лв. Нямам други искания по доказателствата.

Съдът, по доказателствата

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото: Предложение от Районна прокуратура гр.Добрич с изх. №  785/24.01.2017г. , Писмо от ОП Добрич с изх.№ А-493/20.12.2016г., Доклад от ОП Добрич.

Съдът повторно запитва страните за доказателства и след като не постъпиха такива, намери делото за попълнено с необходимият доказателствен материал, обявява съдебното дирене за приключило, с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам предложението на ДРП и моля на осн.чл.414, ал.1,т.1 от НПК да се произнесете с ново определение, с което да се изправи допуснатата техническа грешка, вместо да бъдат заплатени сторените по делото разноски в размер на 25лв. по сметка на ОД на МВР , да се заплатят по сметка на ОСлО при ОП Добрич. Моля, да се произнесете и за сторените по досъдебното производство разноски в размер на 1143,75лв.

адв.А.: Считам предложението за тълкуване за основателно за допусната техническа грешка. Следва да се заплатят разноските по сметка на ОСлО Добрич, а не както са присъдени по сметка на ОД на МВР Добрич. По второто искане считам, същото за неоснователно, тъй като тези разноски не са били разноски по обвинителния акт и не следва да бъдат присъждани.

ОСЪДЕНИЯТ: Съгласен съм изцяло със становището на  защитника ми да не заплащам разноски, за които не съм привлечен.

Съдът, след като изслуша становищата на страните се оттегли на тайно съвещание след което постанови определението си. Съдебният акт беше обявен и подписан в присъствието на страните.

ДЕЛОТО приключи в 11,30 часа

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 23.02.2017г.

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                         СЕКРЕТАР:

 

Съдът след като изслуша становището на страните и след съвещание намира следното:

Производството е образувано по реда на чл.414 от НПК по искане на ДРП за произнасяне по въпроса за разноските, постановени от съда и възложени на дееца за заплащане, като се приема, че в случая същите следва да бъдат заплатени по сметката на ОСлО при Окръжна прокуратура-Добрич, който се явява различен бюджетен разпоредител със средства от ОД на МВР-Добрич / в каквато насока е произнасянето с определението на съда/. Приема се още, че във връзка с проведеното разследване, проведено по ДП №20/2016 описа на ОСлО при Окръжна прокуратура-Добрич, съдът  следва да се произнесе и по въпроса за другите сторени разноски, тъй като същите не са присъдени за заплащане от осъдения С.С.Д., а се отнасят до  първоначално извършено разследвано срещу „НИ” за престъпление по чл.343,ал.1, б. „а” от НК и възлизат в общ размер на 1143,75 лева.

Съдът, намира че искането на прокурора за произнасяне по реда на чл.414, ал.1,т.1 от НПК по въпроса за разноските постановени от съда и възложени на дееца с Определение № 155/ 24.10.2016г. по НОХД № 1391/2016г. на ДРС, с което същият е осъден да заплати по сметка на  ОД на МВР гр.Добрич, вместо по сметка на Окръжна прокуратура -Добрич, се явява основателно и следва да бъде уважено.

С постановения съдебен акт, който има  силата на влязла в сила осъдителна присъда по смисъла на чл.383 ал.1 от НПК, вместо на подсъдимия С.С.Д. да се възложат за заплащане сторените в досъдебното производство разноски в размер на 25лв. по сметка на Окръжна прокуратура-Добрич е постановено същите да бъдат заплатени по сметка на ОД на МВР гр.Добрич. Аргумент в насока на изложеното е това, че делото и разследваното по него е водено по описа на ОСлО при Окръжна прокуратура-Добрич, на който бюджетен разпоредител се явява Окръжна прокуратура-Добрич. Ето защо искането за произнасянето от съда по този въпрос е правилно и следва да бъде уважено, като се счита, че разноските сторени в досъдебното производство в размер на 25лв. следва да бъдат заплатени по сметка на Окръжна прокуратура-Добрич.

А колкото до направеното предложение от наблюдаващият прокурор по НОХД 1391/2016г. по описа на ДРС съдът да се произнесе, че не са били възложени всички сторени по делото разноски, а именно и тези, касаещи първоначално разследваното престъпление по чл.343, ал.1 , б. „а” от НК в общ размер на 1143,75лева намира, че същото в тази му част  следва да се остави без уважение. Въпросът за разноските е намерил законодателно решение в разпоредбата на чл.189 ал.3 от НПК, където е посочено: „ когато подсъдимият бъде признат за виновен, съдът го осъжда да заплати разноските по делото, вкл. адвокатско възнаграждение и други разноски за служебно назначения защитник…..”. Разпоредбата е императивна и установява задължения за съда да осъди подсъдимия да заплати разноските по делото, само когато с присъдата е признат за виновен. В настоящият случай съдът е сезиран да се произнесе по предложено проекто- споразумение, по реда на чл.382 и сл. от НПК, за решаване на наказателното производство с предмет на спора - извършено от подсъдимия С.С.Д., престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Съдът се е произнесъл с протоколно определение №155/ 24.10.2016г.  което е влязло в сила на същата дата и с което подсъдимият е осъден на осн.чл.189 от НПК да заплати разноски по сметка на ОД на МВР гр.Добрич. При тези обстоятелства съдът няма правомощия да се произнася извън предмета на спора, с който е сезиран и да постановява осъдителен акт за престъпление по чл.343 ал.1 б „а” от НК, за което има данни по делото, че е водено разследване. Изцяло в тази насока е Тълкувателно решение № 4/ 11.02.2014г. на ВКС- т.д. № 4/13 ОСНК и Тълкувателно постановление № 36/06.11.1990 по н.д. № 27/90г. на ОСНК.

В предвид гореизложеното съдът следва да остави без уважение искането за произнасяне чрез тълкуване по реда на чл.414, ал.1, т.1 от НПК по въпроса за присъждане на разноски в размер на 1143,75лв., сторени в досъдебното производство.

Водим от горното и на основание чл.414, ал.1, т.1 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ № 101   :

 

ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ по съдебен акт - протоколно Определение № 155/ 24.10.2016г. по НОХД № 1391/2016г. с което осъденият  С.С.Д. с  ЕГН ********** е бил признат  за виновен за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и му е възложено заплащане на разноски в размер на 25 лв.,  като СЛЕДВА ДА СЕ СЧИТА, че заплащането следва да бъде по сметка на Окръжна прокуратура гр.Добрич

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Районна прокуратура гр.Добрич за произнасяне по въпроса за сторените разноски в размер на 1143,75лв. във връзка с водено разследване срещу неизвестен извършител, за извършено престъпление по чл.343, ал.1 ,б „а” от НК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.     

Препис от определението да се изпрати на Районна прокуратура гр.Добрич за сведение.

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: