П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 22.02.2017 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                                  ПЕТНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

на 22.02.2017 г. в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                     Председател: Мариана Момчева

 

секретар: М.А.

прокурор: Даниел Илиев

сложи за разглеждане докладвано от Районния съдия

НОХД № 10 по описа за 2017 г.

на именното повикване в 10:00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ С.Н.С. – Редовно призован, явява се лично, представлява се от адв. В.И., редовно упълномощен от днес.

ДРП – Редовно уведомена, представлява се от прокурор Даниел Илиев.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

Съобразно уведомително писмо с вх.рег.№ 1132/23.01.2017 г. по отношение на подсъдимия С.Н.С. е определена адв. В.К. П. като служебен защитник, която се явява в съдебно заседание.

С оглед представеното пълномощно от адв. В.И., съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОСВОБОЖДАВА адв. В.К. от явяване в съдебно заседание.

 

ПРИСТЪПВА към разглеждане на представеното споразумение.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10:05 часа.

ПРОТОКОЛЪТ изготвен на 22.02.2017 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЕКРЕТАР:

 

 

 

 

 

 

 

 

                           П  Р  О  Т  О  К  О  Л

гр.Добрич, 22.02.2017 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                                  ПЕТНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

на 22.02.2017 г. в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                     Председател: Мариана Момчева

 

секретар: М.А.

прокурор: Даниел Илиев

сложи за разглеждане докладвано от Районния съдия

НОХД № 10 по описа за 2017 г.

на именното повикване в 10:00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ С.Н.С. – Редовно призован, явява се лично, представлява се от адв. В.И., редовно упълномощен от днес.

ДРП – Редовно уведомена, представлява се от прокурор Даниел Илиев.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. И.: Моля да се даде ход на делото.

С оглед становищата на страните и предвид липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът   пристъпва   към    проверка   самоличността  на  явилия   се:

         С.Н.С. – роден на *** ***, ..., български гражданин, ..., ..., ..., ..., с адрес ***, ЕГН **********.

Съдът, разяснява на подсъдимия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря и правата му по НПК.

ПОДС. С.: Разяснени са ми правата.

АДВ. И.: Не правим възражения срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

Съдът запитва страните за искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие:

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по доказателствата.

АДВ. И.: Нямаме искания по доказателствата.

Съдът, предвид изявленията на страните и липсата на искания за събиране на доказателства преди даване ход на съдебното дирене

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

и докладва споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 10/2017 г. по описа на ДРС. 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да разгледате споразумението, което сме постигнали с подсъдимия и неговия защитник.

АДВ. И.: Представили сме споразумение между страните в настоящото производство за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 10/2017 г. по описа на Районен съд гр. Добрич, което моля да разгледате и одобрите.

С оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, съдът приканва подсъдимия С.Н.С. да отговори на въпросите по чл. 382, ал. 4 от НПК.

ПОДС. С.: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът, на основание чл. 283 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА приложените по НОХД № 10/2017 г. по описа на Районен съд гр. Добрич доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства.

АДВ. И.: Нямаме искания по доказателствата.

С оглед становищата на страните, съдът намери делото за попълнено с необходимия доказателствен материал, обяви съдебното дирене за приключено и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам внесеното от ДРП споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 10/2017 г. по описа на Районен съд гр. Добрич и моля да одобрите същото като непротиворечащо на закона и морала. Налице са всички процесуални и материално правни предпоставки за произнасянето Ви с определение по реда на чл. 382, ал. 7 от НПК за одобрение на споразумението.

АДВ. И.: Постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на подсъдимия последна дума.

ПОДС. С.: Моля да одобрите споразумението.

Съдът на основание чл. 382, ал. 6 от НПК обявява текстовете на споразумението:

Подсъдимият С.Н.С. – роден на *** ***, ..., български гражданин, ..., ..., ..., ..., с адрес ***, ЕГН **********,

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 30.10.2016 г. около 23:30 часа в град Д., по ул. „...” на около 100 метра преди кръстовището с бул. „...” в посока ...” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген Голф” с рег.№ ТХ 05 60 ТХ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 2,20 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 1843/01.11.2016 г., поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК да му бъде наложено наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от осем месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от три години, както и наказание „ГЛОБА” в размер на 200 лева.

На основание чл. 67, ал. 2 от НК възпитателната работа по отношение на подсъдимия С.Н.С. се възлага на районен инспектор по местоживеене – Първо РУ при ОД на МВР гр. Добрич.

  На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК да му бъде наложено наказание “Лишаване от право да управлява МПС” за срок от една година и шест месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК от така определеното наказание да се приспадне времето, през което подсъдимият С.С. е бил лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от момента на фактическото изземване на СУМПС – 30.10.2016 г.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК и по силата на споразумението направените разноски по делото в размер на 25,00 лева следва да бъдат заплатени от подсъдимия С.Н.С. ***.

                            П О Д П И С И :

 

 

         ПРОКУРОР – ДАНИЕЛ ИЛИЕВ:

 

 

 

         ЗАЩИТНИК – АДВ. В.И.:

 

 

 

         ПОДСЪДИМ – С.Н.С.:

 

 

Съдът, след полагане подписите на страните, се оттегли на тайно съвещание и установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против подсъдимия – прекратено.

         С оглед изложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

 

В   И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

О П Р Е Д Е Л И №

 

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП – гр. Добрич, от една страна, и подсъдимия по НОХД № 10/2017 г. по описа на РС – гр. Добрич, лично и представляван от защитника си адв. В.И., по силата на което,

Подсъдимият С.Н.С. С ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че:

На 30.10.2016 г. около 23:30 часа в град Д., по ул. „...” на около 100 метра преди кръстовището с бул. „...” в посока ...” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген Голф” с рег.№ ТХ 05 60 ТХ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 2,20 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 1843/01.11.2016 г., поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от осем месеца и наказание „ГЛОБА” в размер на 200 лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от три години.

На основание чл. 67, ал. 2 от НК възпитателната работа по отношение на подсъдимия С.Н.С. ВЪЗЛАГА на районен инспектор по местоживеене – Първо РУ при ОД на МВР гр. Добрич.

  На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК му НАЛАГА наказание “Лишаване от право да управлява МПС” за срок от една година и шест месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият С.С. е бил лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от момента на фактическото изземване на СУМПС – 30.10.2016 г.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК и по силата на споразумението направените разноски по делото в размер на 25,00 лева следва да бъдат заплатени от подсъдимия С.Н.С. ***.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 10/2017 г. по описа на ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

         ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10:15 часа.

         ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 22.02.2017 г.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: