Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Д.,08.02.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Д.КИЯТ РАЙОНЕН СЪД ,ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ, четиринадесети състав ,  в публично заседание на  двадесети януари  през две хиляди и  седемнадесета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ТОНЕВА

            

При участието на секретаря Р.Р. , разгледа докладваното от районния съдия гр.д. №3472 /2016 год. по описа на ДРС и за да се произнесе, съобрази следното:

                            Р Е Ш И  :

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД  сключения на  *** г. пред длъжностно лице по гражданско състояние при Община град П.  граждански брак между А.Й.И. с ЕГН ********** и М.В.И. с ЕГН **********, за което е съставен акт за граждански брак № *** г. -поради сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.

УТВЪРЖДАВА СПОРАЗУМЕНИЕТО  по чл. 51 от СК :

1.Упражняването на родителските права по отношение на роденото по време на брака дете  В. А. Й. с ЕГН ********** се предоставя на майката М.В.И. с ЕГН ********** .

2.Местоживеенето на детето В. А. Й. с ЕГН ********** се определя при майката М.В.И. с ЕГН ********** на адрес ***  .

На бащата А.Й.И. с ЕГН ********** се определя режим на лични контакти с детето В. А. Й. с ЕГН **********,както следва : всяка втора и четвърта неделя от месеца за времето от 10.00 часа до 18.00 часа и двадесет дни през лятото, когато майката М.В.И. с ЕГН ********** не е в платен годишен отпуск .

3.Бащата А.Й.И. с ЕГН ********** ще заплаща на детето В. А. Й. с ЕГН ********** със съгласието на неговата майка и даконен представител М.В.И. с ЕГН **********  месечна издръжка в размер на 120.00 лева , начиная датата на исковата молба 29.11.2016 г. ,платима до 10-то число на месеца , за който е дължима , ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване .

4.Съпрузите не са придобивали по време на брака недвижими имоти и движимо имущество .

5.Съпрузите не притежават семейно жилище по смисъла на закона .

6.След прекратяване на брака с развод съпрузите не си дължат издръжка един на друг .

7.След прекратяване на брака с развод съпругата М.В.И. с ЕГН ********** ще носи фамилното име И. .

8.С представеното споразумение съпрузите уреждат всички отношения помежду си  и никой няма да има каквито и да било претенции спрямо другата страна .

  ОСЪЖДА   А.Й.И. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд град Д. държавна такса по допускане на развода в размер на 12.50 лева  и държавна такса върху издръжката в размер на 31.20 лева .

ОСЪЖДА М.В.И. с ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на Районен съд град Д. държавна такса по допускане на развода в размер на 12.50 лева

 

  РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ .

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ  :