П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 13.02.2017 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ,   ХХ СЪСТАВ

На тринадесети февруари 2017 година в публично съдебно заседание в състав:

                                                                    Председател: Николай Николов

Секретар:       И.И.

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия Николов, гражданско дело № 1178 по описа за 2016 г.

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ „***” АД – редовно призован. Не се явява законен представител на дружеството, представлява се от адв. М.И., редовно упълномощена от преди.

ОТВЕТНИКЪТ * О.Р. - Редовно призован. Не се явява, представлява се от адв. Д.Ж., редовно упълномощена от преди.

 

 

Съдът на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК и като взе предвид, че спогодбата не противоречи на закона и на добрите нрави

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, съгласно която:

1. Страните "***" АД, ЕИК: *, със седалище и адрес на управление: гр. *, бул. "* *" * и * О.Р., ЕГН: ************ *** *, приемат за установено, че * О.Р. дължи на "***" АД следните суми, за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. 4181/2015 г. по описа на ДРС:

- Сумата от 662,68 лв., представляваща задължения за консумирана вода за периода 03.12.2012 г. до 04.03.2015 г.;

- Сумата от 112,41 лв., представляваща обезщетение за забава върху главницата от 662,68 лв. за периода 07.02.2013 г. до 03.12.2015 г.,

както и направените разходи в исковото производство в размер на 720 лв. - адвокатско възнаграждение, както и половината от внесените държавни такси в исковото и заповедното производства в размер общо на 155,31 лв.

Общият размер на задължението възлиза на 1650,40 лв.

Предвид направеното възражение за погасени по давност задължения от страна на ответника, страните се споразумяват, че предвид настъпилата погасителна давност по отношение на част от задълженията, ответникът не дължи на ищеца суми, както следва:

- разликата между посочената в настоящата спогодба главница в размер на 662,68 лв. до претендираната сума от 4356,01 или за сумата от 3693,33 лв.

- разликата между посоченото в настоящата спогодба обазщетение за забава в размер на 112,41 л. до претендираната сума от 3409,33 или за сумата от  3296,92 лв.

Страните се споразумяват заплащането на сумата в размер на 1650,40 лв. да стане на 12 /дванадесет/ месечни вноски, по следния ред:

- до 30.03.2017 г. ответникът да заплати на ищеца сума в размер на 140 лв.;

- до 30.04.2017 г. ответникът да заплати на ищеца сума в размер на 140 лв.;

- до 30.05.2017 г. ответникът да заплати на ищеца сума в размер на 140 лв.;

- до 30.06.2017 г. ответникът да заплати на ищеца сума в размер на 140 лв.;

- до 30.07.2017 г. ответникът да заплати на ищеца сума в размер на 140 лв.;

- до 30.08.2017 г. ответникът да заплати на ищеца сума в размер на 140 лв.;

- до 30.09.2017 г. ответникът да заплати на ищеца сума в размер на 140 лв.;

- до 30.10.2017 г. ответникът да заплати на ищеца сума в размер на 140 лв.;

- до 30.11.2017 г. ответникът да заплати на ищеца сума в размер на 140 лв.;

- до 30.12.2017 г. ответникът да заплати на ищеца сума в размер на 140 лв.;

- до 30.01.2018 г. ответникът да заплати на ищеца сума в размер на 140 лв.;

- до 30.02.2018 г. ответникът да заплати на ищеца остатъкът до пълния размер на задължението, а именно: 110,40 лв.

С настоящата спогодба страните декларират, че нямат други финансови претенции една към друга във връзка с предмета на настоящото дело.

 

На осн. чл.78, ал.9 от ГПК и във връзка с постигната между страните спогодба, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1178/2016 г. по описа на РС - Добрич, поради постигнатата между страните спогодба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес за двете страни с частна жалба пред ДОС.

ПОСТАНОВЯВА връщане на ищеца на половината от внесената от него държавна такса, с оглед постигане на спогодба, а именно сумата от 155,31 / сто петдесет и пет лв. и тридесет и една ст./ лв.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 13.10 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 13.02.2017 година.

 

                 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: