П Р О Т О К О Л

гробрич, 12.01.2017 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД               ОСЕМНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

На дванадесети януари две хиляди и седемнадесета година в публично  заседание в следния състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ

Секретар: С.Д.

Прокурор: ДАНИЕЛ ИЛИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от Районен съдия НИКОЛОВ НОХД № 12 по описа за 2017 г.
 
На именното повикване в 9,50 часа се явиха:

         ОБВИНЯЕМИЯТ: Ж.Д.Ж. – Редовно уведомен. Явява се лично, представлява се от адв. А.А. ***, редовно упълномощен от досъдебното производство.

ДОБРИЧКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – Редовно уведомена, се представлява от прокурор Даниел Илиев.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Адв. А.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за давен ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Председателят пристъпва към проверка самоличността на обвиняемия.

Обвиняемият: Ж.Д.Ж. ***, ЕГН **********.

 

Председателят на основание чл.274 от НПК разяснява на обвиняемия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му по НПК, като обявява имената на председателя на състава, съдебния секретар и прокурора.

Адв. А.: Не правим възражение срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

Обвиняемият: Запознат съм с правата си по НПК.

Съдът ДОКЛАДВА постигнато между прокурор Даниел Илиев при РП - Добрич и защитника на обвиняемия Ж.Д.Ж. - адв. А.А. споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 1025/2016 г. по описа на Първо РУ гр. Добрич.

Прокурорът: С обвиняемия и защитника му сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го приемете и одобрите.

Адв. А.: Моля да приемете и одобрите представеното споразумение.

 

Съдът прочита и вписва в съдебния протокол съдържанието на споразумението.

Ж.Д.Ж. ***, ЕГН **********

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от 13.11.2016 г. до 26.11.2016 г. в гр. Добрич, при условия на повторност и в немаловажен случай и продължавано престъпление, извършил две деяния, както следва:

- На 13.11.2016 г. в град Добрич от *** на адрес *** е отнел чужди движими вещ – един брой монитор за компютър марка „HANNS.G“, модел „HS241HPB“ със сериен номер № 4457Е3WY00342 на стойност 190 лв. от владението на Д. Ж. В. от град Д. управител и МОЛ на ***, собственост на фирма „***“ ООД град С., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

- На 26.11.2016 г. в град Д., от магазина за хранителни стоки на адрес *** е отнел чужди движими вещи – 4 броя шампоани „Хед енд шолдерс“ 200 мл. на стойност 16,40 лв., два броя гел за бръснене „Жилет мач3“ на стойност 10,30 лв.,  всичко на обща стойност 26,70 лв. от владението на Й. Н. П. от град Д., собственост на фирма „***“ ООД град Д., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на 216,70 лв. – престъпление по чл.195, ал.1, т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание му се ОПРЕДЕЛЯ наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 9 /девет/ месеца, като на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален „строг” режим.

На основание чл.59, ал.1 от НК се приспада времето, през което обвиняемия Ж. е бил фактически задържан, считано от 16,50 часа на 26.11.2016 г.

На осн. чл.189, ал. 3 от НПК разноските в хода на досъдебното производство в размер на 108,85 /сто и осем лева и осемдесет и пет стотинки/ лева по сметка на ОД на МВР гр. Добрич се възлагат на Ж.Д.Ж..

Вещественото доказателство – 1 бр. CD със запис от камерите на МХС ул. „***“ следва да се остави по делото в срока на съхранение на същото, след което да се унищожи.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, приканва обвиняемия да отговори на въпросите по чл.382, ал.4 от НПК.

Обвиняемият: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

 

Съдът поканва страните към подписване на настоящия протокол от съдебното заседание по одобряване на постигнатото споразумение.

П О Д П И С И :

 

ПРОКУРОР – ДАНИЕЛ ИЛИЕВ:                          ..........................

 

 

ОБВИНЯЕМ Ж.Д.Ж.:        ..........................

 

 

ЗАЩИТНИК АДВ. А.А.:             ..........................

 

Съдебното производство по НОХД № 12/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Добрич е образувано въз основа на внесено споразумение на осн. чл.381, ал.1 от НПК, постигнато между Районна прокуратура – гр. Добрич, представлявана от прокурор Даниел Илиев, обвиняемия Ж.Д.Ж. и защитника му адв. А.А. за прекратяване на наказателното производство по ДП № 1025/2016 г. по описа на Първо РУ гр. Добрич.

Съдът, на осн. чл.382 от НПК разгледа постигнатото споразумение, чието съдържание е отразено в протокола от съдебното заседание от дата 12.01.2017 г. и е подписано от всяка една от страните.

След като обсъди постигнатото споразумение, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала. Обвиняемия Ж.Д.Ж. декларира, че разбира повдигнатото срещу него обвинение, обстоятелството, че е виновен, последиците от споразумението и съгласието си с тях, обстоятелството, че е подписал същото доброволно и че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Воден от изложеното и на осн. чл.382, ал.7 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И: №
 

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура гр. Добрич, представлявана от прокурор Даниел Илиев, обвиняемия Ж.Д.Ж. и защитника му адв. А.А. ***, споразумение за прекратяване на наказателното производство по ДП № 1025/2016 г. по описа на Първо РУ гр. Добрич, по силата, на което:

ОБВИНЯЕМИЯТ Ж.Д.Ж. ***, ЕГН **********

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от 13.11.2016 г. до 26.11.2016 г. в гр. Добрич, при условия на повторност и в немаловажен случай и продължавано престъпление, извършил две деяния, както следва:

- На 13.11.2016 г. в град Добрич от *** на адрес *** е отнел чужди движими вещ – един брой монитор за компютър марка „HANNS.G“, модел „HS241HPB“ със сериен номер № 4457Е3WY00342 на стойност 190 лв. от владението на Д. Ж.В. от град Д. управител и МОЛ на ***, собственост на фирма „***“ ООД град С., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

- На 26.11.2016 г. в град Д., от магазина за хранителни стоки на адрес *** е отнел чужди движими вещи – 4 броя шампоани „Хед енд шолдерс“ 200 мл. на стойност 16,40 лв., два броя гел за бръснене „Жилет мач3“ на стойност 10,30 лв.,  всичко на обща стойност 26,70 лв. от владението на Й. Н. П. от град Д., собственост на фирма „***“ ООД град Д., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на 216,70 лв. – престъпление по чл.195, ал.1, т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание му се ОПРЕДЕЛЯ наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 9 /девет/ месеца, като на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален „строг” режим.

На основание чл.59, ал.1 от НК се приспада времето, през което обвиняемия Ж. е бил фактически задържан, считано от 16,50 часа на 26.11.2016 г.

На осн. чл.189, ал. 3 от НПК разноските в хода на досъдебното производство в размер на 108,85 /сто и осем лева и осемдесет и пет стотинки/ лева по сметка на ОД на МВР гр. Добрич се възлагат на Ж.Д.Ж..

Вещественото доказателство – 1 бр. CD със запис от камерите на МХС ул. „***“ следва да се остави по делото в срока на съхранение на същото, след което да се унищожи.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 12/2016 г. по описа ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

Съдът, на основание чл.309 от НПК се занима служебно с мярката за неотклонение на обвиняемия Ж.Д.Ж. и намира, че същата следва да бъде отменена, поради влизане в сила на настоящото определение, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ наложената на досъдебното производство мярка за неотклонение „Задържане под стража” спрямо обвиняемия Ж.Д.Ж..

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в седемдневен срок от днес пред ДОС.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10,00 ч.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 12.01.2017 г.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         СЕКРЕТАР: