О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр.Д., 26.**.2**7г.

 

         Д. районен съд, гражданска колегия, двадесет и първи състав в закрито заседание на двадесет и шести януари, две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИРОСЛАВА НЕДЕЛЧЕВА

 

           Като постави на разглеждане гр. д. №3**0 по описа на Д. районен съд за 2**4г., констатира следното:

         С искова молба вх. №**/15.**.2**4г. Ж.И.Ж., ЕГН **********,*** и Д.И.Ж., егн **********,*** са предявили срещу И.Ж.Ж., ЕГН **********,***, искове за делба с правно основание чл.34 от ЗС във връзка с чл.341 от ГПК на следните **  имоти, находящи се в с. П., общ.Д. с административен адрес: ул. „**” №**, представляващи ** къща, в която се построени следните обекти на първия етаж: ** със застроена площ от 76,5 кв.м.; втори етаж, състоящ се от ** със застроена площ от 76,5 кв.м., ** с площ от ** кв.м. и ** на площ от 9,6 кв.м., както и стопанска сграда, пристроена към жилищната сграда с площ от 31.40 кв.м. на един етаж и втора стопанска сграда на един етаж със застроена площ от 44.5 кв.м., построени върху дворно място с площ от 1740 кв.м., съставляващо УПИ **, /**, отреден за планоснимачен номер **/ в кв.** /**/ по плана на с. П., при граници: ****, **, **, **, ** и **,** имоти в с.П., общ.Д..

         С Решение №*** от **.05.2**6г. по гр. дело №3**0/2**4г. по описа на ДРС е ОТХВЪРЛЕН иска за делба предявен от Ж.И.Ж., ЕГН **********,*** и Д.И.Ж., ЕГН **********,*** срещу И.Ж.Ж., ЕГН ********** по отношение на недвижим имот, находящ се в с. П., общ. Д., представляващ дворно място с площ от 1740 кв.м., съставляващо УПИ ** /**, отреден за планоснимачен номер **/ в кв.** /**/ по плана на с. П., при граници: ****, **, **, **, ** и **, като неоснователен, но е допусната делба на имоти, находящи се в с. П., общ.Д. с административен адрес: ул. „**” №**, представляващи ** къща, в която се построени следните обекти на първия етаж: **, ** и една ** със застроена площ от 76,5 кв.м.; втори етаж, състоящ се от **, **, ** и ** със застроена площ от 76,5 кв.м., ** с площ от ** кв.м. и ** на площ от 9,6 кв.м., както и стопанска сграда, пристроена към жилищната сграда с площ от 31.40 кв.м. на един етаж и втора стопанска сграда на един етаж със застроена площ от 44.5 кв.м., построени върху дворно място с площ от 1740 кв.м., съставляващо УПИ **, /**, отреден за планоснимачен номер **/ в кв.** /**/ по плана на с. П., при граници: ****, **, **, **, ** и **, между съделители: Ж.И.Ж., ЕГН **********, Д.И.Ж., ЕГН ********** и И.Ж.Ж., ЕГН **********, при следните квоти: 1/6 ид. част за Ж.И.Ж., ЕГН **********, 1/6 ид. част за Д.И.Ж., ЕГН ********** и 4/6 ид.ч. за И.Ж.Ж., ЕГН **********.”

         Цитираното решение е било обжалвано от И.Ж., но е било потвърдено от ДОС, като акта на въззивната инстанция е влязъл в сила на **.**.2**7г. Делото е върнато на ДРС за насрочване на производството във втора фаза на делбата.

         На **.**.2**7г. е подадена молба от процесуалния представител на ищците – адв. М. С., в която излага, че ответникът И.Ж. е ** на **.**.2**7г., а ищците Ж.Ж. и Д.Ж. се явяват негови ** **. Поради горното обстоятелство, последните ищците молят съдът да прекрати производството по делото. Към молбата са приложени ***за **, изд. от ** с. П. и удостоверение за **, изд. от Община град Д..

         С допълнителна молба с вх. №**58/25.**.2**7г. ищците са направили оттегляне на исковата молба и отново молят за прекратяване на производството.  

         Молбите от **.**.2**7г. и от 25.**.2**7г. са писмени, редовни от външна страна, подадени от упълномощения представител на ищците – адв. М. С., която видно от съдържанието на приложеното по делото пълномощно /л.**/, пълномощникът на двамата ищци разполага с правомощията да извършва широк кръг от процесуални действия, вкл. и правото на оттегля искове. С оглед гореизложеното, молбите за прекратяване на делото са процесуално допустими.

В тази връзка, видно от приложените на л.** по в. гр. д. №397/2**6г. по описа на ДОС, удостоверение за ** на ответника И.Ж.Ж., ** на **.**.2**7г., е видно, че ищците Ж.И.Ж. и Д.И.Ж. са ** ** на ** ответник и по този начин се получава *** в едно лице – в лицето на ищците Ж. Ж. и Д. Ж., поради ***. Това обстоятелство води до недопустимост на настоящото производство за делба, поради което същото следва да бъде прекратено.

Отделно от горното, ищците на осн. чл.**2 от ГПК са оттеглили ИМ с молба от 25.**.2**7г. и молят съдът да прекрати производството.

         С оглед изложеното, съдът намира, че молбата на ищците следва да бъде ува**, като производството по гр. д. №3**0/2**4г. по описа на ДРС трябва да бъде прекратено, поради което на осн. чл.**2 от ГПК

                                                  О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №3**0/2**4г. по описа на ДРС.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба в  едноседмичен срок от получаване на съобщението от страните /**/ пред Окръжен съд-Д..

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: .................