Р  Е  Ш  Е  Н  И Е

 

   

22.03.2012г. град. Добрич,

 

  В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Добричкият районен съд, седемнадесети съдебен състав,

На седемнадесети февруари две хиляди и дванадесета година

в публичното заседание в следния състав:

 

Председател : Ромео Симеонов

 

секретар Т.Д.,

като разгледа докладваното от Съдия Петрова НАХД № 363 по описа на Добричкия районен съд за 2011г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

            Съдебното производство е образувано по реда на чл. 376 и сл. от НПК, по внесено от Районна прокуратура - гр. Добрич предложение за освобождаване от наказателна отговорност на К.С.П. с ЕГН ********** за извършено от него престъпление по чл.309 ал.2 във вр. чл.309 ал.1 от НК.

Подсъдимия не се признава за виновен, не дава обяснение по обвинението.

Защитникът на подсъдимия сочи, че липсват доказателства за извършено от подсъдимия престъпление, като алтернативно пледира за прилагане на чл.78а от НК и налагане на наказание в минималния предвиден в закона размер..

            След преценка на събраните в хода на съдебното дирене доказателства както поотделно, така и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА следното:

            На 24.07.2008 г. подс.П. *** Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК. Като заявител бил посочен свидетелят А.А. ***, а подс. П. бил посочен като пълномощник на заявителя. Ведно със Заявлението на вниманието на съда бил предоставен и Запис на заповед от 05.12.2007 г. за сумата от 25 000 лева, в който като издател било посочено лицето Д. Д. М. К., поданик на Кралство Великобритания, в качеството му на управител на „Манор Естейтс" ЕООД гр. Варна, а като поемател бил посочен свидетелят Д.. Като място на съставяне на документа бил посочен гр. Варна, а като дата, на която Записа на заповед бил платим, била посочена датата 01.02.2008 г.

В Районен съд гр. Добрич било образувано ч.гр.д. № 1461/2008 г. С Разпореждане № 110 от 28.07.2008 г. по съдебното производство, споменато по-горе, била издадена Заповед № 110 от 28.07.2008 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, съгласно която „Манор Естейтс" ЕООД гр. Варна, представлявано от Д. Д. М. К., и лично Д. Д. М. К., се задължават да заплатят на свидетеля Д. в качеството му на кредитор сумата от 25 000 лева ведно със законна лихва, разноски по делото и адвокатско възнаграждение. Като обстоятелство, от което произтичало вземането, бил посочен записа на заповед, описан по-горе. Въз основа на Заповедта за незабавно изпълнение срещу чуждия гражданин Д. Д. М. К. бил издаден и изпълнителен лист от 28.07.2008 г.

По молба от 30.07.2008 г., в която като молител бил посочен свидетелят Д., срещу „Манор Естейтс" ЕООД гр. Варна, представлявано от Д. Д. М. К., и лично срещу Д. Д. М. К., било образувано изпълнително дело № 20088110400104 по описа на частен съдебен изпълнител с регистрационен № 811 и с район на действие -. Окръжен съд гр. Добрич.

На 13.08.2008 г. по молба на подс. П. *** на същото лице е бил предаден оригиналът на представения във връзка с ч.гр.д. № 1461/2008 г. на 24.07.2008 г. Запис на заповед от 05.12.2007 г.

На 14.08.2008 г. с Договор за прехвърляне на вземания /цесия/ свидетелят Д. в качеството си на взискател по изпълнителното дело срещу Д. Д. М. К. продал вземането си на „Агроинвестмънт" ЕООД гр. Добрич, представлявано от свидетеля А. ***, за сумата от 10 000 лева.

По молба от 28.10.2008 г. на свидетеля Д. в качеството му на взискател по изпълнителното дело същото е било изпратено на частен съдебен изпълнител с per. № 808 и с район на действие - Окръжен съд гр. Варна, където било образувано изпълнително дело № 20098084000056.

Като резултат от воденото изпълнително производство недвижим имот, собственост на Д. Д. М. К., бил продаден на трето лице, а впоследствие прехвърлен на друго лице.

При разследването е било установено, че Д. Д. М. К. бил починал на 03.12.2007 г. във Великобритания, два дни преди датата, на която е бил „съставен" Записа на заповед от 05.12.2007 г., употребата на който е довела до обедняване на наследниците на „издателя" на ценната книга.

Видно от протокола от изготвената при разследването единична графическа експертиза № 66/08.09.2010 г., Заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК от 24.07.2008 г. ведно, с което в Районен съд гр. Добрич е бил представен Запис на заповед от 05.12.2007 г. е било подписано от подс. П..

Видно от протокола от изготвената при разследването тройна почеркова експертиза № 97/28.10.2010 г., подписите в графите „издател" и „подпис" в Записа на заповед от 05.12.2007 г. са били изпълнени от обвиняемия П..

При разследването свидетелят Д., разпитан по реда на чл.223, ал.1 от НПК, заявил, че не познава лицето Д. Д. М. К., както и, че не е провеждал среща с такова лице във връзка със съставянето на Запис на заповед от 05.12.2007 г. Свидетелят Д. е споделил и това, че подс. П. му е дал съвет да заяви пред полицейските органи, че познава лицето Д. Д. М. К., с когото имал договорка да му продаде свой недвижим имот, находящ се в гр. Смолян, вследствие на което последният е задлъжнял към него.

Описаната фактическа обстановка се доказва от събраните по делото доказателства- показанията на разпитаните свидетели, заключението на вещите лица по съдебно-графологичната експертиза, , писмените доказателства по делото – процесния документ във вид на заверен препис –т.1 л.72 от дознанието и останалите материали изчерпателно изброени в протоколно определение на съда и приобщени съгл. чл.283 от НПК.Оригиналният документ е изискан съгласно молба собственоръчно написана от подсъдимия и получен лично от него-л.95 от делото.

            Изложената фактическа обстановка води до следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

С описаното деяние,   като на 05.12.2007 г. в гр. Варна подс. П. е съставил неистински частен документ - Записа на заповед, индивидуализиран по-горе, а на 24.07.2008 г. е употребил същия, представяйки го в Районен съд гр. Добрич, за да докаже, че съществува задължение от страна на Д. Д. М. К. от Кралство Великобритания към А.А. ***, като предмет на деянието е ценна книга, подсъдимия е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на  чл.309 ал.1 от НК. Престъплението е извършено от подсъдимия при форма на вината пряк умисъл – същия е съзнавал общественоопастния характер на извършеното, предвиждал е общественоопастните му последици и е искал настъпването им.

            Деянието по чл.309  от НК е двуактно престъпление.От обективна страна

трябва да е налице както съставяне на неистински частен документ,така и неговата употреба от дееца,за да  докаже , че съществува или не съществува или че е прекратено или изменено някое право или задължение, или някое правно отношение.по този състав престъплението е довършено с използването на документа-чрез представянето му пред съответното длъжностно лице.В процесния случай са налице всички тези елементи от обективната страна на деянието. Предвиденото наказание за извършеното от подсъдимия престъпление е лишаване от свобода до три години.Подсъдимия не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. Налице са предпоставките за прилагане на чл.78а ал.1 по отношение на подсъдимия, като същия бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление и му бъде наложено административно наказание “глоба”. Предвидената глоба по чл.78а ал.1 от НК в редакцията към момента на извършване на деянието е глоба от 500 лв. до 1000лв. Преценявайки релевантните за отговорността на подсъдимия обстоятелства – добри характеристични данни, липса на висящи дознания срещу подсъдимия, съобразявайки и имотното му състояние , съдът намира, че следва да наложи на подсъдимия административно наказание глоба в минималния предвиден размер, а именно глоба в размер на 500лв.

 С оглед изхода на делото подсъдимия следва да бъде осъден да заплати сторените по делото разноски в размер на 125 лв. по сметка на І-во РПУ гр.Добрич и 90 лв. по сметка на ДРС.

 

По изложените съображения и на основание чл.78а ал.1 от НК във вр. чл.414г ал.4 т.1 от НПК, Добричкият районен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия К.С.П.- роден на ***г***, *** ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.12.2007 г. в гр. Варна  е съставил неистински частен документ - Записа на заповед, индивидуализиран по-горе, а на 24.07.2008 г. е употребил същия, представяйки го в Районен съд гр. Добрич, за да докаже, че съществува задължение от страна на Д. Д. М. К. от Кралство Великобритания към А.А. ***, като предмет на деянието е ценна книга-престъпление по чл.309 ал.2 вр.ал.1 от НК

            На основание чл.78а ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА подсъдимия К. С.П. с гореснета самоличност от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 500лв.

            Решението подлежи на обжалване или протест в 15 - дневен срок от съобщаването му на подсъдимия и ДРП, пред Добрички окръжен съд.

 

Районен съдия :                        .

                                                                                     / Р.Симеонов /